Hjemmeside Hjemmeside

Propranolol Retard 2care4

Indlægsseddel: Information til brugeren

09-2021

P028971-9

Propranolol Retard 2care4 80 mg og 160 mg depotkapsler, hårde Propranololhydrochlorid


image imageLæs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol Retard 2care4

 3. Sådan skal du tage Propranolol Retard 2care4

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Propranolol Retard 2care4 er en betablokker, der virker på hjerte og blodkar. Du kan bruge Propranolol Retard 2care4:

  • ved forhøjet blodtryk.

  • som forebyggende behandling mod hjertekrampe (angina pectoris) og migræne.

  • som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

  • mod arvelig og aldersbetinget rysten.

  • mod for højt stofskifte (tyreotoksikose).

  • som forebyggende behandling af blødninger pga. alvorlig leversygdom eller pga. udposning af blodårer i nederste del af spiserøret. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol Retard 2care4

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Propranolol Retard 2care4:

  • hvis du er allergisk over for propranololhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Propranolol Retard 2care4 (angivet i afsnit 6).

  • hvis du har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).

  • hvis du har alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb. Tal med lægen.

  • hvis du har højt blodtryk på grund af en ubehandlet svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom).

  • hvis du har for lavt blodtryk.

  • hvis du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose)

  • hvis du faster gennem længere tid

  • hvis du har tendens til for lavt blodsukker. Propanolol Retard 2care4 må ikke bruges til børn.

   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Propranolol Retard 2care4, hvis du:

  • har førstegradsblok i hjertet.

  • har diabetes.

  • har smerter når du går, på grund af dårlig blodforsyning i benene (claudicatio intermittens).

  • lider af ’hvide fi re og tæer’ (Raynauds syndrom).

  • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom).

  • har nedsat nyrefunktion.

  • har nedsat leverfunktion eller forhøjet blodtryk i leverens vener (portal hypertension) eller anden leversygdom.

  • har nedsat hjertekapacitet.

  • har hjertekramper (angina pectoris).

  • har overaktivitet i skjoldbruskkirtlen (tyreotoksikose).

  • får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende.

  • modtager desensibiliserende behandling for allergi.


   Vær opmærksom på at:

  • Propranolol Retard 2care4 kan sløre symptomerne på lav blodglukose (især hjertebanken og rysten). Tal med lægen hvis du har diabetes, eller du har fastet i lang tid, eller hvis du dyrker hård fysisk udfoldelse.

  • Propranolol Retard 2care4 kan forårsage hypoglykæmi (lav blodglukose, der kan vise sig ved hurtig hjertebanken, rysten, svaghed og sult. I sjældne tilfælde ved krampeanfald og/eller bevidstløshed (koma)), hos ikke-diabetikere f.eks. hos børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom eller patienter der har fået en overdosis.

  • måske vil lægen kontrollere din leverfunktion med jævne mellemrum.

  • Propranolol Retard 2care4 kan give langsom hjertefrekvens (kan vise sig som svimmelhed, svaghed, nærbesvimelse eller besvimelse). Hvis du oplever dette, skal du kontakte lægen, der muligvis vil ændre din dosis.

  • hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Propranolol Retard 2care4.

  • du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Propranolol Retard 2care4.

   Du må ikke selv stoppe behandlingen med Propranolol Retard 2care4, da dette vil øge risikoen for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekrampe og blodprop i hjertet. Du skal derfor gradvist nedsætte dosis i løbet af 1-2 uger, i samråd med din læge.


   Brug af anden medicin sammen med Propranolol Retard 2care4

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


   Tal med din læge, hvis du tager:

  • medicin som trækker blodkarrene sammen (phenylephrin).

  • medicin mod migræne (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, rizatriptan, clonidin).

  • medicin mod epilepsi (phenobarbital).

  • medicin mod psykiske sygdomme (chlorpromazin, thioridazin).

  • medicin mod depression (fl xetin, fl oxamin).

  • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).

  • medicin mod smerter i led og muskler (NSAID, f.eks. fl ofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og piroxicam).

  • medicin mod tuberkulose (rifampicin).

  • medicin mod malaria (mefl uin).

  • medicin mod lungesygdom (theophyllin).

  • blodfortyndende medicin (warfarin)

  • medicin med adrenalin-lignende virkning (sympatomimetika, f.eks. noradrenalin, dopamin og lignende stoffer).


   Hvis du bruger anden medicin mod for højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (methyldopa, prazosin, amiodaron, fl lidocain, propafenon, quinidin, furosemid, hydrochlorthiazid, digoxin, verapamil, diltiazem, nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin, nisoldipin, lacidipin eller andre calciumantagonister eller betablokkere), kan det være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. Hvis du er i behandling med Propranolol Retard 2care4, må du ikke samtidig blive behandlet intravenøst med visse lægemidler mod forstyrrelser i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk (f.eks. verapamil eller diltiazem), medmindre det er strengt nødvendigt.


   Hvis du bruger medicin mod diabetes, kan Propranolol Retard 2care4 skjule symptomerne på hypoglykæmi (insulinshock) og forlænge tiden, indtil dit blodglukose igen er normalt.


   Hvis du får adrenalin, kan Propranolol Retard 2care4 nedsætte effekten af adrenalin. Tal med din læge, hvis du skal bedøves.

   Brug af Propranolol Retard 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

   Du kan tage Propranolol Retard 2care4 sammen med mad og drikke. Du bør ikke drikke alkohol, når du behandles med Propranolol Retard 2care4, da indholdet af propranolol i blodet kan stige.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

   Graviditet

   Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Propranolol Retard 2care4. Tal med lægen.

   Amning

   Hvis du ammer, skal du normalt ikke tage Propranolol Retard 2care4. Tal med lægen.


   Trafi - og arbejdssikkerhed

   Propranolol Retard 2care4 kan give bivirkninger (træthed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi en.


   Propranolol Retard 2care4 indeholder saccharose og svovldioxid

   Kontakt lægen før du tager Propranolol Retard 2care4, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Svovldioxid kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

 3. Sådan skal du tage Propranolol Retard 2care4

  image

  Tag altid Propranolol Retard 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Du kan sluge Propranolol Retard 2care4 depotkapsler hele eller tømme indholdet ud og sluge det. Du må ikke tygge eller knuse indholdet. Drik et glas vand samtidig med indtagelsen af Propranolol Retard 2care4.


  Den sædvanlige dosis er Voksne

  • Ved forhøjet blodtryk: Du skal normalt tage 1 depotkapsel på 160 mg daglig. Det kan være nødvendigt at øge dosis til 2 depotkapsler på 160 mg daglig.

  • For at forebygge hjertekramper (angina pectoris), migræne, for højt stofskifte og rysten: Du skal normalt tage 1 depotkapsel på 80 mg daglig. Det kan være nødvendigt at øge dosis til 1 depotkapsel på 160 mg daglig.

  • Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet: Du skal starte behandlingen med individuel dosering efter lægens anvisning. Vedligeholdelsesdosis er 1 depotkapsel på 160 mg daglig.

  • Ved blødning i forbindelse med leversygdom og ved udposning af blodårer i nederste del af spiserøret: Startdosis er 1 depotkapsel på 80 mg. Vedligeholdelsesdosis er 1-2 depotkapsler på 160 mg daglig.


   Ældre

   Individuel dosering. Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.


   Brug til børn

   Du må ikke bruge Propranolol Retard 2care4 til børn.


   Nedsat lever- og nyrefunktion

   Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.


   Hvis du har taget for mange Propranolol Retard 2care4

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Propranolol Retard 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

   Symptomer på overdosering kan være svimmelhed (evt. besvimelse) på grund af meget langsom puls og for lavt blodtryk, evt. hjerteproblemer, opkastning nyrepåvirkning, vejrtrækningsproblemer, kramper, bevidsthedsforstyrrelser og dyb bevidstløshed (koma).

   Hvis du har glemt at tage Propranolol Retard 2care4

   Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


   Hvis du holder op med at tage Propranolol Retard 2care4

   Efter langvarig behandling med Propranolol Retard 2care4 skal du stoppe behandlingen i løbet af 1-2 uger ved gradvist at nedsætte dosis i samråd med din læge. Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  image

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger:

  Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede.

  • Hvide, ”døde” fi re og tæer. Kontakt lægen.


   Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.

  • Vejrtrækningsproblemer eller forværring af vejrtrækningsproblemer. Kontakt læge eller skadestue.

  • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.

  • Demaskering eller forværring af hjerteproblemer. Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.


   Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede.

  • Tilbagevendende hjertekramper ved brat ophør. Kontakt straks læge eller skadestue.

  • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

  • Depression.

  • Forværring af Raynauds syndrom (hvide, ”døde” fi re og tæer). Kontakt lægen.

  • Forværring af vindueskiggersyndrom (smerter når du går, pga. dårlig blodforsyning i benene). Kontakt lægen.


   Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

  • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

  • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

  • Symptomer på eller forværring af muskelsygdommen myasthenia gravis (abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær). Kontakt læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.


   Ikke-alvorlige bivirkninger:

   Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede.

  • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Træthed (ofte forbigående). Søvnforstyrrelser. Mareridt.

  • Kolde hænder og fødder.

  • Åndenød.

  • Diaré, sure opstød/halsbrand, kvalme, opkastning.


   Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.

  • Paranoide forestillinger, psykose og hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

  • Rastløshed, uro, forvirring, desorientering og humørsvingninger.

  • Svedtendens.

  • Usikre bevægelser.

  • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

  • Svimmelhed.

  • Forstoppelse.

  • Hududslæt, psoriasis, psoriasislignende udslæt, forværring af psoriasis.

  • Hornagtig fortykkelse af huden.

  • Negleforandringer.

  • Rødmen, kløe og nældefeber.

  • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).

  • Forhøjet stofskifte (feber, diaré, uro, uklarhed, hurtig hjerterytme).

  • For lavt blodtryk evt. med besvimelse. Kontakt lægen.


   Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede.

  • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

  • Hukommelsestab

  • Synsforstyrrelser og tørre øjne.

  • Impotens.

  • Mundtørhed

  • Ekg-forandringer (ses ved undersøgelse).

  • Rødfarvning af huden, som ikke blegner ved tryk.

  • Mindre blødning i hud og slimhinder.


   Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

  • Hårtab.

  • Vægtstigning ved langvarig behandling.

  • Forhøjelse af visse antistoffer (ses ved blodprøve).

  • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  • Kramper i forbindelse med for lavt blodsukker.

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

  DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  image

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Må ikke opbevares over 25 °C.

  Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.


  Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl t, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

image

Propranolol Retard 2care4 indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Propranolol Retard 2care4 80 mg hårde kapsler er glasklare i den ene ende og hvide i den anden og indeholder hvide kugler. Propranolol Retard 2care4 160 mg hårde kapsler er hvide og indeholder hvide kugler.

Pakningsstørrelser

Propranolol Retard 2care4 hårde depotkapsler 80 mg fås i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk. Propranolol Retard 2care4 hårde depotkapsler 160 mg fås i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


image


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.