Hjemmeside Hjemmeside

ellaOne
ulipristal acetate

Indlægsseddel: Information til brugeren


ellaOne 30 mg filmovertrukket tablet

ulipristalacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, apotekspersonalet, lægen eller sygeplejersken har givet dig.


Udseende og pakningsstørrelser

ellaOne er en gylden filmovertrukket tablet formet som et skjold (ca. 10,8 mm i diameter) præget med ”ella” på begge sider.


ellaOne fås i et karton med ét blisterkort med én tablet.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

LABORATOIRE HRA PHARMA

200 avenue de Paris 92320 CHATILLON

Frankrig

E-mail: info-ella@hra-pharma.com


image

Fremstiller

Cenexi

17, rue de Pontoise F-95520 Osny

Frankrig


Delpharm Lille S.A.S.

Parc d’activités Roubaix-Est 22, rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-Lez-Lannoy Frankrig


image

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien HRA Pharma Benelux Tél/Tel: +32 2 709 2295

Lietuva

Orivas UAB

Tel: +370 5 252 6570


България

MagnaPharm Bulgaria EAD. Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg HRA Pharma Benelux Tél/Tel: +32 2 709 2295


Česká republika

Akacia Group, s.r.o.

Tel: + 420-(0)220 610 491

Magyarország Zentiva Pharma Kft. Tel.: + 36 1 299 1058


Danmark

Midsona Danmark a/s Tlf: + 45 98 54 22 88

Malta

Laboratoire HRA Pharma Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30


Deutschland

HRA Pharma Deutschland GmbH Tel: + 49-(0) 611 890777-0

Nederland

OTC Medical BV

Tel: +31 (0) 24 2049707

Eesti

Orivas OÜ

Tel: +372 639 8845

Norge

Midsona Norge AS Tlf: + 47 24 11 01 00


Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: + 30 210 8009111-120

Österreich

HRA Pharma Deutschland GmbH Tel: + 49-(0) 611 890777-0


España

HRA Pharma Iberia S.L. Tel: + 34-(0)902 107 428

Polska

MagnaPharm Poland Sp. z o.o. Tel: + 48 (22) 570 27 00


France

HRA Pharma France

Tél/Tel: + 33-(0) 1 53 24 81 00

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L. sucursal em Portugal Tel: +351 707 501 996


Hrvatska

Arenda d.o.o.

Tel: + 385-(0)1 644 44 80

România

MagnaPharm Marketing & Sales Romania S.R.L. Tel: + 40 372 502 221


Ireland

Laboratoire HRA Pharma Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30

Slovenija

Dr. Gorkič d.o.o.

Tel: + 386-(0)1 7590 251


Ísland

Laboratoire HRA Pharma Sími: + 33-(0)1 40 33 11 30

Slovenská republika

Liek, s.r.o.

Tel: + 421-(0) 905 667 410


Italia

HRA Pharma Italia srl società unipersonale Tel: + 39 06 59 60 09 87

Suomi/Finland

Midsona Finland Oy

Puh/Tel: + 358-(0) 20 743 4755


Κύπρος

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: + 30 210 8009111-120

Sverige

Midsona Sverige AB Tel: + 46-(0) 20 78 88 01


Latvija

Orivas SIA

Tel: +371 676 124 01

United Kingdom (Northern Ireland)

Laboratoire HRA Pharma Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30


Denne indlægsseddel blev senest ændret


.


NYTTIGE OPLYSNINGER OM PRÆVENTION MERE OM NØDPRÆVENTION

Jo hurtigere du tager nødprævention, jo bedre chance er der for at undgå graviditet. Nødpræventionen påvirker ikke din frugtbarhed.

Nødprævention kan forsinke ægløsning i en menstruationscyklus, men hvis du har ubeskyttet sex, efter at du har taget ellaOne, vil det ikke forhindre graviditet. Efter at du har taget nødprævention, skal du benytte kondom frem til din næste menstruation.


MERE OM ALMINDELIG PRÆVENTION


Hvis du har taget nødprævention, og du ikke benytter en almindelig præventionsmetode (eller hvis du ikke bruger prævention, der passer til dig), skal du tale med din læge eller en klinik for familieplanlægning. Der er mange forskellige typer prævention, og der burde kunne findes en, som passer til netop dig.

image

Eksempler på almindelige præventionsmetoder:

Daglige metoder

P-piller og andre former for svangerskabsforebyggende tabletter

image

Ugentlige eller månedlige metoder

Svangerskabsforebyggende plaster Vaginalring

image

Langvarige metoder

Implantat Spiral