Hjemmeside Hjemmeside

Padviram
emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz


Indlægsseddel: Information til brugeren Padviram 600 mg/200 mg/245 mg filmovertrukne tabletter

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Hvis De tager et eller flere af disse lægemidler, skal du straks fortælle det til din læge. At tage disse lægemidler sammen med Padviram kan give alvorlige eller livstruende bivirkninger eller stoppe den hensigtsmæssige virkning af disse lægemidler.


Advarsler og forsigtighedsregler


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Padviram.Knogleproblemer (som viser sig som vedvarende eller forværrede knoglesmerter og nogle gange resulterer i knoglebrud) kan også forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler) (se afsnit 4, Bivirkninger).

Fortæl din læge, hvis du har knoglesmerter eller brud.

Tenofovirdisoproxil kan også forårsage tab af knoglemasse. Det mest udprægede knogletab blev set i kliniske studier, hvor patienter blev behandlet med tenofovirdisoproxil i kombination med en boostet proteasehæmmer.

Tenofovirdisoproxils virkning på langsigtet knoglesundhed og fremtidig risiko for brud hos voksne og pædiatriske patienter er uvis.

Fortæl din læge, hvis du ved at du lider af osteoporose. Patienter med osteoporose har højere risiko for brud.


Børn og unge


- Giv ikke Padviram til børn og unge under 18 år.

Brug af dette lægemiddel til børn og unge er ikke blevet undersøgt.


Brug af anden medicin sammen med Padviram


Du må ikke tage Padviram sammen med visse andre lægemidler. Disse lægemidler er nævnt under Tag ikke Padviram i begyndelsen af afsnit 2. Det omfatter nogle almindelige lægemidler og nogle naturlægemidler (inklusive perikon), som kan forårsage alvorlige bivirkninger.


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Du bør heller ikke tage Padviram sammen med anden medicin, der indeholder efavirenz (medmindre din læge anbefaler det), emtricitabin, tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovirdipivoxil.


Fortæl det til lægen hvis du tager anden medicin, som kan skade din nyrer, f.eks.:


Psykiske bivirkninger ud over de ovenfor nævnte omfatter vrangforestillinger og neuroser. Nogle patienter har begået selvmord. Disse problemer synes at forekomme oftere hos personer, der tidligere har haft en psykisk sygdom. Kontakt altid straks din læge, hvis du får disse symptomer.


Bivirkninger, som påvirker leveren: Hvis du også har en hepatitis B-virusinfektion, kan du komme ud for en forværring af din hepatitis efter behandlingsophør (se afsnit 3).


De følgende bivirkninger er sjældne (de kan påvirke op til 1 ud af hver 1.000 patienter):


Udseende og pakningsstørrelser


Padviram filmovertrukne tabletter er lyserøde, kapselformede tabletter, der måler ca. 11 mm x 22 mm, glatte på begge sider. Padviram leveres i beholder à 30 tabletter, pakket i en karton. Hver beholder indeholder et silicageltørremiddel, som skal opbevares i beholderen for at beskytte dine tabletter. Silicageltørremidlet er i en separat beholder og må ikke sluges.


Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige: 30 (1 x 30) filmovertrukne tabletter

90 (3 x 30) filmovertrukne tabletter


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark


Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


Denne indlægsseddel blev senest ændret 19-07-2022