Hjemmeside Hjemmeside

Trileptal
oxcarbazepine

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trileptal 60 mg/ml oral suspension

oxcarbazepin


image imageLæs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trileptal

 3. Sådan skal du tage Trileptal

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Hvad er Trileptal

  Trileptal indeholder det aktive stof oxcarbazepin.

  Trileptal tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antikonvulsiva eller antiepileptika.


  Hvad bruges Trileptal til

  Antiepileptisk medicin, som fx Trileptal, er standardbehandling mod epilepsi.

  Epilepsi er en hjernesygdom, der er årsag til, at patienter har tilbagevendende anfald og kramper. Anfald sker på grund af en midlertidig fejlfunktion i hjernens elektriske impulser. Normalt koordinerer hjernecellerne kroppens bevægelser ved at sende signaler gennem nerverne til musklerne på en organiseret og struktureret måde. Når man har epilepsi, sender hjernecellerne for mange ustrukturerede signaler, som kan medføre ukoordineret muskelaktivitet, dvs. et epileptisk anfald.


  Trileptal bruges til at behandle partielle anfald med eller uden sekundært generaliseret tonisk-klonisk anfald. Partielle anfald omfatter et begrænset område af hjernen, men kan sprede sig til hele hjernen og kan forårsage et generaliseret tonisk-klonisk anfald. Der er to typer af partielle anfald: simple og komplekse. Ved simple partielle anfald bevarer patienten bevidstheden, hvorimod ved komplekse anfald påvirkes patientens bevidsthed.


  Trileptal virker ved at hjernens ustrukturerede signaler fra nervecellerne holdes under kontrol. Derved forhindres eller formindskes antallet af anfald.


  Trileptal kan bruges alene eller i kombination med andre antiepileptiske lægemidler. Normalt vil lægen forsøge at fi det lægemiddel der virker bedst for dig eller dit barn, men ved mere alvorlig epilepsi kan en kombination af to eller fl e lægemidler være nødvendig for at kontrollere anfaldene. Trileptal kan bruges af voksne og til børn på 6 år eller derover.


  Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trileptal

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Overvågning under din behandling med Trileptal

  Før og under din behandling med Trileptal, vil din læge måske tage nogle blodprøver for at bestemme dosis til dig. Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal have taget prøverne.


  Tag ikke Trileptal:

  • hvis du er allergisk over for oxcarbazepin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trileptal (angivet i afsnit 6), eller hvis du er allergisk over for eslicarbazepin.


   Hvis dette gælder for dig, skal du tale med din læge, inden du tager Trileptal. Hvis du tror, at du måske er allergisk, skal du spørge din læge til råds.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Trileptal:

  • hvis du nogensinde har udvist usædvanlig overfølsomhed (udslæt eller andre tegn på allergi) over for carbamazepin eller andre lægemidler. Hvis du er allergisk over for carbamazepin er risikoen 25-30% for, at du også kan få en allergisk reaktion mod oxcarbazepin (Trileptal).

  • hvis du har nyresygdom.

  • hvis du har alvorlig leversygdom.

  • hvis du tager diuretika (medicin, som hjælper nyrerne med at udskille salt og vand ved at øge produktionen af urin).

  • hvis du lider af hjertesygdom, stakåndethed, og/eller hvis dine fødder eller ben hæver på grund af væske i kroppen.

  • hvis dine blodprøver viser, at du har nedsat natriumindhold i blodet (se afsnit 4 ”Bivirkninger”).

  • hvis du er kvinde og tager hormonel prævention (som fx p-piller). Trileptal kan ophæve præventionens virkning. Brug en anden eller en supplerende ikke-hormonel form for prævention, mens du tager Trileptal. Dette kan hjælpe med at forhindre en uønsket graviditet. Fortæl din læge med det samme, hvis du har uregelmæssige blødninger eller pletbøder. Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.


   Risikoen for alvorlige hudreaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse, som tager carbamazepin eller kemisk beslægtede lægemidler, kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager oxcarbazepin.

   Hvis du får nogen af følgende symptomer efter, at du er begyndt med at tage Trileptal, skal du omgående fortælle det til din læge eller kontakte skadestuen på det nærmeste hospital:

  • hvis du får en overfølsomhedsreaktion, som fx hævelse af læber, øjenlåg, ansigt, hals, mund eller pludselige vejrtrækningsproblemer, feber med hævede lymfekirtler, udslæt eller blæredannelse på huden.

  • hvis du opdager symptomer på leverbetændelse, fx gulsot (gulfarvning af hud og det hvide i øjnene).

  • hvis du hyppigere får anfald. Dette er især vigtigt for børn, men kan også forekomme hos voksne.

  • hvis du bemærker symptomer, som kan tyde på sygdom i blodet, såsom træthed, stakåndethed ved motion, bleghed, hovedpine, kulderystelser, svimmelhed, hyppige infektioner som giver feber, ondt i halsen, mundsår, bløder eller får blå mærker nemmere end normalt, næseblod, røde eller lilla områder på huden eller uforklarlige pletter på huden.

  • en lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Trileptal har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.

  • hvis du har en hurtig eller usædvanlig langsom hjerterytme.


   Børn og unge

   Din læge vil måske anbefale at overvåge skjoldbruskkirtel-funktionen hos børn før behandling og under behandling.


   Brug af anden medicin sammen med Trileptal

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder især:

  • hormonel prævention, som fx p-piller (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

  • anden antiepileptisk medicin og medicin, der fremmer enzymer, som fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, valproat eller lamotrigin og rifampicin.

  • medicin, som nedsætter indholdet af natrium i blodet, som fx diuretika (bruges til at hjælpe nyrerne med at udskille salt og vand ved at øge produktionen af urin), desmopressin og ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler, som fx indometacin.

  • lithium og monoaminoxidase-hæmmere (medicin, der bruges til behandling af humørsvingninger og visse typer for depression).

  • medicin, der kontrollerer din krops immunsystem, som fx ciclosporin og tacrolimus.


   Brug af Trileptal sammen med mad, drikke og alkohol

   Trileptal kan tages med eller uden mad. Alkohol kan øge Trileptals sløvende virkning. Undgå så vidt muligt alkohol og søg råd hos din læge.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Graviditet

   Det er vigtigt at holde epilepsi-anfaldene under kontrol under graviditeten. Der kan dog være en risiko for barnet, hvis du tager medicin mod epilepsi under graviditeten. Din læge vil fortælle dig mere om fordelene og potentielle risici og hjælpe dig med at beslutte, om du bør tage Trileptal.

   Du må ikke stoppe din behandling med Trileptal under graviditet, før du har talt med din læge.


   Amning

   Du må ikke amme, mens du tager Trileptal. Det aktive stof i Trileptal udskilles i modermælken. Dette kan give bivirkninger hos børn, der bliver ammet. Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel, mens du ammer.


   Trafi - og arbejdssikkerhed

   Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Trileptal kan virke sløvende eller gøre dig svimmel, eller kan give sløret syn, dobbeltsyn, manglende muskelkoordination eller bevidsthedssvækkelse, især i begyndelsen af behandling eller ved stigning i dosis, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi en. Det er vigtigt, at du taler med din læge om, hvorvidt du må køre bil eller arbejde med maskiner, mens du tager Trileptal.


   Trileptal indeholder sorbitol, ethanol, parahydroxybenzoater og natrium

   Trileptal oral suspension indeholder:

  • sorbitol (E420). Dette lægemiddel indeholder 250 mg sorbitiol pr. ml, svarende til 250 mg/ml.

   Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel. Sorbitol kan medføre gastrointestinalt ubehag og en mil afførende virkning.

  • dette lægemiddel indeholder 0,8 mg alkohol (ethanol) pr. ml. Mængden af 1 ml af dette lægemiddel svarer til mindre end 0,02 ml øl eller 0,01 ml vin. Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt.

  • propylenglycol (E 1520). Dette lægemiddel indeholder 25 mg propylenglycol pr. ml, hvilket svarer til 25 mg/ml.

  • parahydroxybenzoater (E 216 propylhydroxybenzoat og E 218 methylhydroxobenzoat), der kan give allergiske reaktioner (kan forekomme efter behandlingen).

  • dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Trileptal

  image

  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Den anbefalede dosis er


  Din dosis skal doseres/gives i milliliter (ml)

  Din læge bør ordinere din dosis i milliliter (ml) og ikke i milligram (mg). Dette er vigtigt, da doseringssprøjten som bruges til at udtrække den korrekte dosis fra fl en er inddelt i ml. Hvis din dosering er opgivet i mg, så kontakt apoteket eller din læge for at få vejledning.


  Hvor meget skal du tage Dosering for voksne

  • Den normale startdosis for voksne (inkl. ældre patienter) er 10 ml oral suspension (600 mg oxcarbazepin) i døgnet.

  • Tag en 5 ml dosis oral suspension (300 mg oxcarbazepin) to gange daglig.

  • Lægen kan øge denne dosis gradvist for at finde den bedste dosis til dig. Den ønskede effekt opnås normalt ved doser mellem 10 ml og 40 ml oral suspension (600 mg til 2400 mg oxcarbazepin) i døgnet.

  • Hvis du bruger anden antiepileptisk medicin, er doseringen den samme.

  • Hvis du har en nyresygdom (med nedsat nyrefunktion) er startdosis halvdelen af den normale startdosis.

  • Hvis du har en alvorlig leversygdom, kan din læge evt. justere din dosis.


   Dosering for børn

   Trileptal kan bruges af børn som er 6 år eller derover.

   Dosis til børn beregnes af lægen og afhænger af barnets vægt.

  • Startdosis er 8-10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på to doser. For eksempel ville et barn på 30 kg starte behandling med en 150 mg dosis (2,5 ml oral suspension) to gange daglig.

  • Lægen kan øge denne dosis gradvist for at finde den bedste dosis til dit barn. Den ønskede effekt opnås normalt ved en dosis på 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Den maksimale dosis for et barn er 46 mg pr. kg kropsvægt pr. dag.


   Sådan tages Trileptal

   Se, hvordan du skal tage Trileptal i ”Brugsvejledning” sidst i denne indlægsseddel.


   Hvornår og hvor længe du skal tage Trileptal

   Tag Trileptal to gange om dagen, hver dag, på omtrent samme tidspunkt hver dag, medmindre lægen har sagt noget andet. Det vil give dig den bedste kontrol af din epilepsi, hvis du tager Trileptal på samme tidspunkt hver dag. Det vil også hjælpe dig med at huske, hvornår du skal tage den orale suspension. Din læge vil fortælle dig hvor længe din/dit barns behandling med Trileptal vil vare. Varigheden af behandlingen er baseret på din/dit barns anfaldstype, og vedvarende behandling gennem mange år kan være nødvendig for at kontrollere anfaldene. Du må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at kontakte din læge.


   Hvis du har taget for meget Trileptal

   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trileptal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


   Symptomer på overdosering kan fx være:

  • kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium

  • døsighed, svimmelhed, koordinationsbesvær og/eller ufrivillige øjenbevægelser, muskelspasmer eller væsentlig forværring af anfald, hovedpine, bevidsthedstab, koma

  • kvalme, opkastning, øgning af ukontrollerbare bevægelser

  • dobbeltsyn, forsnævring af pupillen, sløret syn

  • træthed

  • langsom og svækket vejrtrækning (respirationsdepression)

  • uregelmæssige hjerteslag (QTc-intervallet er forlænget)

  • rystelser, nedsat bevidsthed, ukontrollerbare bevægelser af mund, tunge og lemmer

  • aggression, ophidselse, forvirring

  • lavt blodtryk

  • stakåndethed


   Hvis du har glemt at tage Trileptal

   Hvis du har glemt at tage en dosis oral suspension, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis oral suspension over og fortsæt med dit normale doseringsskema.


   Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du er i tvivl eller har glemt fl e doser, bør du kontakte din læge.


   Hvis du holder op med at tage Trileptal

   Stop ikke med at tage Trileptal, medmindre din læge beder dig om det.


   For at forhindre pludselig forværring af dine anfald, må du aldrig afbryde behandlingen pludseligt. Hvis din behandling stoppes, skal det gøres gradvist efter instruktion fra din læge.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  image

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Fortæl det omgående til lægen eller tag hen på den nærmeste skadestue, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

  Følgende er tegn på potentielt alvorlige bivirkninger, som kan kræve akut lægehjælp.

  Lægen vil også beslutte, om Trileptal-behandlingen skal stoppes med det samme, og hvordan fortsat behandling skal foregå.

  Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • Vægtøgning, træthed, hårtab, muskelsvaghed, kuldskær (tegn på nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

  • Fald.

   Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • Hævelse af læber, øjenlåg, ansigt, hals eller mund ledsaget af vejrtrækningsbesvær, talebesvær eller synkebesvær (tegn på anafylaktiske reaktioner og angioødem).

  • Udslæt og/eller feber, som kan være tegn på DRESS (lægemiddelrelateret udslæt med eosinofi og systemiske symptomer) og AGEP (akut generaliseret eksantematøs pustulose).

  • Træthed, stakåndethed ved motion, bleghed, hovedpine, kulderystelser, svimmelhed pga. forandringer i blodet (for få blodlegemer eller blodmangel). Kontakt læge eller skadestue.

  • Letargi (bevidsthedsforstyrrelse), forvirring, muskeltrækninger eller væsentlig forværring af krampetrækninger (symptomer som kan hænge sammen med lavt natriumindhold i blodet pga. uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon) (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

   Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

  • Tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt, feber, muskel- og ledsmerter.

  • Kraftig dannelse af blistre på huden og/eller slimhinder som læber, øjne, mund, i næsesvælget eller kønsorganerne (tegn på alvorlig allergisk reaktion, inkl. Lyells syndrom, Stevens-Johnson syndrom og erythema multiforme).

  • Rødt skjoldet udslæt hovedsageligt i ansigtet som kan ledsages af træthed, feber, kvalme eller appetitløshed (tegn på systemisk lupus erythematosus).

  • Infl symptomer med gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene) (tegn på leverbetændelse).

  • Kraftige smerter i den øvre del af maven, opkastning og tab af appetitten (tegn på betændelse i bugspytkirtlen).

  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

   Fortæl det til lægen hurtigst muligt, hvis du får nogen af følgende bivirkninger. De kan kræve lægehjælp:

   Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • Rysten, koordinationsbesvær, ufrivillige øjenbevægelser, følelse af angst og nervøsitet, depression, humørsvingninger, udslæt.

   Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

  • Uregelmæssige hjerteslag eller meget hurtig eller langsom hjerterytme.


   Andre bivirkninger der kan forekomme:

   Disse bivirkninger er normalt milde eller moderate bivirkninger af Trileptal. De fl te af disse er forbigående og aftager normalt over tid.

   Meget almindelige (kan forekomme hos fl e end 1 ud af 10 patienter):

  • Træthed, hovedpine, svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastning, dobbeltsyn.

   Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • Svækkelse, hukommelsesforstyrrelser, forstyrrelser i opmærksomhed, nedsat koncentrationsevne, apati, uro/rastløshed, forvirring, sløret syn, synsforstyrrelser, forstoppelse, diarré, mavesmerter, akne, hårtab, balanceproblemer, vægtøgning, talebesvær.

   Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • Forhøjet blodtryk, nældefeber.

  • Du kan også have forhøjet niveau af leverenzymer, mens du tager Trileptal.

  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

   Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

  DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  image

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Tag ikke Trileptal efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Åbnet fl e: Trileptal skal bruges inden for 7 uger efter, at fl en har været åbnet første gang.

  Brug ikke Trileptal, hvis du opdager, at pakningen er beskadiget eller har været åbnet.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl t, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  image

  Trileptal indeholder:

  • Aktivt stof: oxcarbazepin.

   1 ml af den orale suspension indeholder 60 mg oxcarbazepin.

  • Øvrige indholdsstoffer: renset vand, flydende sorbitol (E 420) 70 % (ikke krystalliserende), propylenglycol (E 1520), dispergibelt cellulose (indeholdende mikrokrystallinsk cellulose og carmellosenatrium), ascorbinsyre (E 300), gul blomme/citronsmagsstof (indeholdende ethanol), methylparahydroxybenzoat (E 218), macrogolstearat 400, sorbinsyre (E 200), saccharinnatrium, propylparahydroxybenzoat

  (E 216).


  Udseende og pakningsstørrelser

  Trileptal oral suspension er en råhvid til svagt rødbrun suspension. Misfarvning af den orale suspension til lys rødbrun er normal og påvirker ikke produktets kvalitet.


  Trileptal oral suspension bliver leveret i en brun glasfl e, som indeholder 250 ml oral suspension. Flasken har børnesikret låg og er pakket i en papæske sammen med en 10 ml doseringssprøjte og en tilpasningsprop, som skal presses i fl en. Hver pakning indeholder en fl e.

  Indehaver af markeds- føringstilladelsen: 2care4

  Stenhuggervej 12

  6710 Esbjerg V


  Fremstiller:

  2care4 Stenhuggervej 12-14

  6710 Esbjerg V


  Trileptal er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG.


  Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021.

  BRUGSVEJLEDNING


  Læs brugsvejledningen grundigt, så du ved, hvordan medicindispenseringssystemet bruges korrekt.


  Om medicindispenseringssystemet


  image

  Der er tre dele i medicindispenseringssystemet:


  1. En tilpasningsprop af plastik som presses ned i fl ehalsen. Tilpasningsproppen skal blive i fl en, når du først har sat den i.


   image

   Isætning af tilpasningsproppen i den nye fl e medicin

  2. En fl e som indeholder 250 ml Trileptal med et børnesikret låg. Sæt altid låget på efter brug.


image

 1. Omryst fl en med Trileptal grundigt i

  mindst

  10 sekunder.


 2. Fjern det børnesikrede låg ved at trykke låget hårdt ned og dreje det mod uret (som det er vist på toppen af låget).


Bemærk: Opbevar altid låget, så du kan bruge det til at lukke fl en med efter brug.


 1. En 10 ml doseringssprøjte som passer i tilpasningsproppen for at kunne udtage den foreskrevne dosis medicin fra fl en.


  image

  3. Sæt fl en på et bord og tryk tilpasningsproppen hårdt i fl ens hals, så langt ned som muligt.


  Bemærk: Du kan muligvis ikke trykke tilpasningsproppen helt ned, men den bliver tvunget ned i fl en, når låget skrues på.


  Følg venligst vejledningen ”Tilberedning af en medicindosis”.


  Tilberedning af en medicindosis


  image image

  Trileptal kan synkes direkte fra doseringssprøjten eller blandes med et lille glas vand.


  1. Omryst fl en grundigt i mindst 10 sekunder. Tilbered dosis umiddelbart derefter.


  2. Tryk låget hårdt ned og drej det mod uret for at åbne fl en. (Sæt altid låget på efter brug).

   7. Udtag den foreskrevne dosis: Træk langsomt stemplet ned, indtil den øverste del af stemplet er nøjagtigt på niveau med den markering,

   som markerer den foreskrevne dosis på sprøjtecylinderen.


   Bemærk: Hvis den foreskrevne dosis er mere end

   10 ml, er du nødt til at bruge doseringssprøjten igen for at få den fulde dosis.


   image image


  3. Kontrollér, at stemplet er helt nede i doseringssprøjtens cylinder.


  4. Hold fl en opret og sæt doseringssprøjten

   hårdt ned i tilpasningsproppen.


   image


  5. Hold sprøjten på plads. Vend fl en og hold den lodret med bunden i vejret.


  6. Træk langsomt stemplet ned, således at doseringssprøjten fyldes med medicin. Skub stemplet tilbage for at fjerne eventuelle store luftbobler, som er fanget inde i sprøjten.

   1. Vend fl en tilbage så proppen vender op. Tag sprøjten af fl en ved at vride den forsigtigt ud af tilpasningsproppen.    image


   2. Dosis kan synkes direkte fra doseringssprøjten: Patienten skal sidde oprejst og stemplet skal skubbes langsomt i bund, for at patienten kan nå at synke indholdet. Dosis kan også blandes med et glas vand lige inden, den skal indtages. Rør rundt og drik hele blandingen med det samme.


   3. Sæt det børnesikrede låg på efter brug (og lad tilpasningsproppen blive siddende i fl ehalsen).


   4. Rengøring: Tør ydersiden af doseringssprøjten af med en ren, tør serviet efter brug.