Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Xultophy

Indlægsseddel: Information til patienten


Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml injektionsvæske, opløsning

insulin degludec + liraglutid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

indholdsstofferne i Xultophy’ for yderligere information om natrium.


Udseende og pakningsstørrelser

Xultophy er en klar og farveløs opløsning.

Pakningsstørrelser på 1, 3, 5 og en multipakning indeholdende 10 (2 pakker med 5) penne à 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark


Vend indlægssedlen for at få oplysninger om, hvordan du skal bruge den fyldte pen. Denne indlægsseddel blev senest ændret.

image

Brugervejledning til Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml injektionsvæske, opløsning


Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger den fyldte Xultophy pen.

Tag ikke pennen i brug, før du har fået undervisning af lægen eller

sygeplejersken.

Begynd med at kontrollere pennen for at sikre dig, at den indeholder Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml, og se derefter på nedenstående illustrationer, så du kan lære de forskellige dele af pennen og nålen at kende.


Hvis du er blind eller har nedsat syn og ikke kan aflæse dosistælleren på pennen, må du ikke bruge denne pen uden hjælp. Få hjælp af en person med godt syn, som har fået undervisning i at bruge den fyldte Xultophy pen.


Xultophy er et lægemiddel, der indeholder insulin degludec og liraglutid. Xultophy indgives som "dosistrin". Ét dosistrin indeholder 1 enhed insulin degludec + 0,036 mg liraglutid.


Pennen er en fyldt pen med dosisindstilling. Den indeholder 3 ml Xultophy opløsning. Den leverer doser fra:


Pennen leverer doser med en stigning på 1 dosistrin.

Lav ikke nogen ændring af din dosis. De valgte dosistrin svarer til det tal, der vises i dosistælleren.


Pennen er beregnet til anvendelse sammen med NovoTwist eller NovoFine engangsnåle med en længde på op til 8 mm og så tynde som 32G. Nåle medfølger ikke i pakningen.


Vigtig information

Vær særligt opmærksom på denne information, da den er vigtig for at kunne anvende pennen sikkert.

image

imageXultophy fyldt pen og nål (eksempel)


Penhætte Ydre nålehætte


Indre nålehætte


Nål


Papir- forsegling


Penskala Penvindue


Penetiket


Dosistæller Dosismarkør

Dosis-

Dosis- knap

vælger med

glat

Dosis- over-

knap flade

1 Klargør pennen med en ny nål


 • Kontrollér navnet og den farvede etiket på pennen for at sikre dig, at den indeholder Xultophy.

 • Træk penhætten af.

Det er især vigtigt, hvis du tager flere typer injicerbar medicin. Det kan skade dit helbred at tage den forkerte medicin.


A

image

image

image

image

image

image


 • Kontrollér, at opløsningen i pennen er klar og farveløs. Kig igennem penvinduet. Hvis opløsningen virker uklar, må du ikke bruge pennen.


B

 • Tag en ny nål, og riv papirforseglingen af.


C

 • Skub nålen lige ind på pennen. Drej, indtil den sidder fast.


D

 • Fjern den ydre nålehætte, og gem den til senere. Du skal bruge den efter injektionen, når du skal fjerne nålen sikkert fra pennen.


E

 • Fjern den indre nålehætte, og kassér den. Hvis du forsøger at sætte den på igen, kan du komme til at stikke dig på nålen.

En dråbe opløsning kan komme til syne på nålens spids. Dette er

normalt, men du skal stadig kontrollere insulingennemløbet.

Sæt ikke en ny nål på pennen, før du er klar til at tage din injektion.


image Brug altid en ny nål til hver injektion.

Derved kan tilstopning af nålene, urenheder, infektion og upræcis

dosering undgås.

image Brug aldrig en bøjet eller beskadiget nål.


F

2 Kontrollér gennemløbet


 • Indstil dosisvælgeren på 2 dosistrin. Du skal sikre dig, at dosistælleren viser 2.

 • Dosistælleren og dosismarkøren viser, hvor mange dosistrin af

Xultophy, du vælger.


A


2

dosistrin

valgt

image

image

image


 • Hold pennen, så nålen vender opad.

Bank let på toppen af pennen et par gange, så eventuelle luftbobler stiger op til toppen af pennen.


B

 • Tryk på dosisknappen, og hold den nede, indtil dosistælleren er tilbage på 0.

0 skal være lige ud for dosismarkøren.

En dråbe opløsning skal komme til syne på nålens spids.


En lille dråbe kan forblive ved nålespidsen, men den injiceres ikke. Hvis der ikke kommer nogen dråbe til syne, gentages trin 2A til 2C op til 6 gange. Hvis der stadig ikke kommer nogen dråbe til syne, skiftes nålen, og trin 2A til 2C gentages én gang mere.

Hvis der stadig ikke kommer en dråbe opløsning til syne, skal du kassere pennen og tage en ny i brug.


image Kontrollér altid, at der kommer en dråbe til syne ved nålespidsen, før du injicerer. Dette sikrer gennemløb af opløsningen.

Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, injicerer du ikke noget medicin, heller ikke selvom dosistælleren måske bevæger sig. Det kan være et tegn på, at nålen er tilstoppet eller beskadiget.


image Det er vigtigt altid at kontrollere gennemløbet, før du injicerer. Hvis du ikke kontrollerer gennemløbet, får du måske for lidt eller slet ikke noget medicin. Det kan føre til et for højt blodsukkerniveau.


C

3 Indstil dosis


 • Indstil dosisvælgeren til den dosis, du har behov for.

Dosistælleren viser dosis i dosistrin.

Hvis du vælger en forkert dosis, kan du dreje dosisvælgeren frem eller tilbage til den rigtige dosis.

Pennen kan indstilles til højst 50 dosistrin. Dosisvælgeren ændrer antallet af dosistrin.

Kun dosistælleren og dosismarkøren viser, hvor mange dosistrin du vælger per dosis.

Du kan vælge op til 50 dosistrin per dosis. Når pennen indeholder mindre end 50 dosistrin, stopper dosistælleren ved det antal dosistrin, der er tilbage.

Dosisvælgeren klikker forskelligt, når den drejes frem, tilbage eller forbi det antal dosistrin, der er tilbage. Tæl ikke antal klik.


image Brug altid dosistælleren og dosismarkøren til at se, hvor mange dosistrin du har valgt, før du injicerer medicinen.

Tæl ikke antal klik. Hvis du vælger og injicerer en forkert dosis, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt.

Du må ikke bruge penskalaen, den viser ikke nøjagtigt, hvor meget opløsning, der er tilbage i pennen.


A


Eksempler


5

dosistrin

valgt


24

dosistrin

valgt

image

image

image

image

image


Hvor meget opløsning er der tilbage?


 • Penskalaen viser, hvor meget opløsning, der cirka er tilbage i pennen.


A


Ca. så meget opløsning tilbage

 • Brug dosistælleren til at se, præcis hvor meget opløsning, der er tilbage:

 • Hvis du skal bruge mere medicin end det, der er tilbage i pennen, kan du dele din dosis mellem to penne.

Drej dosisvælgeren, indtil dosistælleren stopper.

Hvis den viser 50, er der mindst 50 dosistrin tilbage i pennen. Hvis den viser mindre end 50, er det viste tal antallet af dosistrin, der er tilbage i pennen.image Vær omhyggelig med at regne rigtigt, hvis du deler din dosis.

Hvis du er i tvivl, tager du den fulde dosis med en ny pen. Hvis du deler din dosis forkert, injicerer du for lidt eller for meget medicin. Det kan få dit blodsukkerniveau til at blive højt eller lavt.


B


Eksempel Dosistæller

stoppet: 42 dosistrin tilbage

4 Injicér dosis


 • Stik nålen ind under huden, som lægen eller sygeplejersken har vist dig.

 • Kontrollér, at du kan se dosistælleren. Du må ikke dække for den

med fingrene. Det kan afbryde injektionen.


A

 • Tryk på dosisknappen, og hold den nede, indtil dosistælleren viser 0.

0 skal være lige ud for dosismarkøren. Du kan nu måske høre eller mærke et klik.


B

 • Lad nålen forblive under huden, efter dosistælleren er vendt tilbage på 0, og tæl langsomt til 6.

 • Hvis nålen fjernes tidligere, vil du måske se en stråle af opløsning, der

kommer fra nålens spids. I så fald bliver den fulde dosis ikke leveret, og du skal kontrollere dit blodsukkerniveau hyppigere.


C Tæl langsomt:


1-2-3-4-5-6

image

image

image

image


 • Fjern nålen fra huden.

  • Hvis dosistælleren ikke viser 0, når du bliver ved med at trykke på dosisknappen, har du måske brugt en tilstoppet eller beskadiget nål.

  • I så fald har du ikke modtaget noget medicin, selv om

Hvis der kommer blod til syne ved injektionsstedet, trykker du let på det. Du må ikke gnide på stedet.


Du vil måske se en dråbe opløsning ved nålens spids efter injektionen. Dette er normalt og påvirker ikke din dosis.


image Hold altid øje med dosistælleren, så du ved, hvor mange dosistrin, du injicerer. Hold dosisknappen nede, indtil dosistælleren viser 0. Hvis dosistælleren ikke går tilbage til 0, er den fulde dosis ikke blevet leveret, og det kan føre til for højt blodsukkerniveau.


Sådan opdager du, om nålen er tilstoppet eller beskadiget

dosistælleren har bevæget sig fra den oprindelige dosis, du valgte.

Sådan håndteres en tilstoppet nål

Udskift nålen som beskrevet i punkt 5, og gentag alle trin med start fra punkt 1: Klargør pennen med en ny nål. Sørg for, at du vælger den fulde dosis, du har behov for.

Rør aldrig ved dosistælleren, når du injicerer. Dette kan afbryde injektionen.


D

5 Efter injektionen


 • Før nålespidsen ind i den ydre nålehætte, mens den ligger på en plan overflade, uden at røre ved nålen eller den ydre nålehætte.


A

 • Når nålen er dækket, skubbes den ydre nålehætte omhyggeligt helt på.

 • Skru nålen af, og bortskaf den sikkert, som lægen eller sygeplejersken har fortalt dig.


B

 • Sæt penhætten på pennen efter brug for at beskytte opløsningen mod lys.


Kassér altid nålen efter hver injektion for at sikre at nålen der bruges er spids og forhindre tilstopning af nålene. Hvis nålen er tilstoppet, injicerer du ikke noget medicin.

Når pennen er tom, kasserer du den uden en nål påsat, som anvist af lægen, sygeplejersken, apotekspersonalet eller de lokale sundhedsmyndigheder.


image Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på nålen igen. Du kan komme til at stikke dig på nålen.

image Fjern altid nålen fra pennen efter hver injektion.

Dette kan forhindre tilstopning af nålene, urenheder, infektion, udsivning af opløsning og upræcis dosering.


C


image Yderligere vigtig information


 • Hav altid en ekstra pen og nye nåle parat, i tilfælde af tab eller beskadigelse.

 • Opbevar altid pennen og nålene ude af syne og utilgængeligt for andre, især børn.

 • Du må aldrig dele din pen med andre. Din medicin kan skade deres helbred.

 • Du må aldrig dele dine nåle med andre. Det kan føre til krydsinfektion.

 • Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt – for at undgå stikuheld og krydsinfektioner.

Vedligeholdelse af din pen


 • Du må ikke efterlade pennen i bilen eller andre steder, hvor den kan blive for varm eller for kold.

 • Opbevar ikke din pen ved temperaturer over 30°C.

 • Udsæt ikke din pen for støv, snavs eller væske.

 • Pennen må ikke vaskes, iblødsættes eller smøres. Hvis det er nødvendigt, kan den rengøres med et mildt rengøringsmiddel på en fugtig klud.

 • Undgå at tabe pennen eller slå den mod hårde overflader.

 • Forsøg ikke at genopfylde din pen. Når den er tom, skal den kasseres.

 • Forsøg ikke at reparere din pen eller skille den ad.

Hvis du taber den eller har mistanke om et problem, skal du sætte en ny nål på og kontrollere gennemløbet, før du injicerer.