Hjemmeside Hjemmeside

ATryn
antithrombin alfa

Indlægsseddel: Information til brugeren


ATryn 1.750 IE pulver til infusionsvæske, opløsning

antithrombin alfa (rDNA)


image Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

fald må De ikke blive behandlet med ATryn, idet antithrombin alfa produceres i mælken fra transgene geder ved rekombinant DNA-teknologi (rDNA).


Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis De oplever nældefeber, kløende rande eller pletter overalt på huden, trykken for brystet, hvæsende

vejrtrækning (problemer med at trække vejret), skal De straks kontakte Deres læge, da dette kan være

symptomer på en svær allergisk reaktion. For at undersøge om De har udviklet en allergisk reaktion, kan der blive taget blodprøver både før og efter, De er blevet behandlet med ATryn.


Børn og unge

Der findes ingen oplysninger om brugen af ATryn til patienter under 18 år. Dette lægemiddel må derfor

ikke bruges, hvis De er under 18 år gammel.


Brug af anden medicin sammen med ATryn

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger, for nylig har brugt eller eventuelt skal tage anden medicin.

Når ATryn anvendes sammen med heparin (et lægemiddel, der modvirker dannelse af blodpropper) eller visse andre lægemidler, der modvirker blodpropper, kan dette øge risikoen for blødning. Derfor vil Deres læge omhyggeligt overvåge brugen af dette lægemiddel, når det gives sammen med medicin, der

modvirker dannelse af blodpropper.


Graviditet og amning

ATryn er ikke indiceret til brug i gravide kvinder. Det vides ikke, om det udskilles i modermælk. Det

anbefales derfor ikke at amme under behandling med dette lægemiddel.


ATryn indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 1,65 mmol (eller 37,9 mg) natrium pr. hætteglas. Det skal tages med ind i overvejelserne hos patienter, som er på kontrolleret natriumkost.


 1. Sådan skal De bruge ATryn


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

  Deres behandling påbegyndes under overvågning af en læge, som har erfaring med behandling af patienter med medfødt mangel på antithrombin.

  Sundhedspersonalet klargør en opløsning af antithrombin alfa, der skal indgives ved infusion direkte i en vene. For at beskytte Dem mod dannelsen af blodpropper indgives lægemidlet fortløbende indtil lægen

  beslutter, at det er sikkert at afbryde behandlingen.


  Hvis De har brugt for meget ATryn


  Hvis De får nogen særlige bivirkninger, vil lægen behandle Dem efter behov.


  Hvis De holder op med at bruge ATryn


  De bedes venligst drøfte muligheden af at ophøre med behandlingen med Deres læge. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  ATryn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Hvis De oplever nældefeber, kløende rande eller pletter overalt på huden, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning (problemer med at trække vejret) skal De straks kontakte lægen, da der kan være tale om symptomer på en alvorlig allergisk reaktion.


  I undersøgelser med ATryn er følgende bivirkninger indberettet: Almindelige bivirkninger (kan ramme 1 ud af 10 mennesker):

  • kløe på infusionsstedet

  • svimmelhed

  • hovedpine

  • blødning (på infusionsstedet eller efter operationen)

  • kvalme.

   Ikke almindelige bivirkninger (kan ramme 1 ud af 100 mennesker):

  • følelse af varme

  • reaktioner på infusionsstedet som f.eks. smerte, blå mærker og rødme


  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De kan også indberette

  bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring

  Opbevares utilgængeligt for børn. Uåbnedehætteglas:

  Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningens og hætteglassets mærkat. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.


  Rekonstituerede/fortyndedeopløsninger:

  Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal produktet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Kemisk og fysisk stabilitet er dog blevet påvist 3 timer efter rekonstitution og 8 timer efter fortynding ved en temperatur, der ikke overstiger 25 °C.

  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger ATryn indeholder:

Aktivt stof: antithrombin alfa*: 1.750 IE. Efter rekonstitution indeholder 1 ml opløsning 175 IE

antithrombin alfa.


ATryns specifikke aktivitet er cirka 7 IE/mg protein.


* rekombinant humant antithrombin fremstillet ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi (rDNA) i mælk fra transgene geder.


Øvrige indholdsstoffer: glycin, natriumchlorid, natriumcitrat


Udseende og pakningsstørrelser


ATryn leveres som pulver til infusionsvæske, opløsning (1750 IE pulver i hætteglas). Pulveret er hvidt til off-white.

Pakningsstørrelser på 1, 10 eller 25 hætteglas.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, 3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, Frankrig


Fremstiller

LFB-BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, Frankrig


MedImmunePharmaBVLagelandseweg786545CGNijmegen,Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret


Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det af videnskabelige årsager ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.


De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside .


<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Rekonstitution/fortynding

Hætteglas skal have stuetemperatur (ikke over 25 °C) før rekonstitution. Pulveret skal rekonstitueres med 10 ml vand til injektionsvæsker, der injiceres langs hætteglassets side, og hætteglasset svinges forsigtigt

rundt (må ikke rystes) for at undgå skumdannelse.


Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for partikler og/eller misfarvning forud for indgivelse. Opløsningen skal være let gul, klar til let opaliserende. Brug ikke opløsninger, der er uklare eller indeholder partikler.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hætteglassene skal anvendes umiddelbart efter og højst 3 timer efter rekonstitution.


Natriumkloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) kan tilsættes for at fortynde til en koncentration, der er egnet til indgivelse.


Administration

Efter fuldstændig opløsning kan det rekonstituerede produkt trækkes op i en steril engangssprøjte. Det rekonstituerede produkt skal indgives ved intravenøs infusion ved hjælp af en steril engangssprøjte eller en infusionspose med in-line filter med porestørrelse på 0,22 mikron. Indholdet af sprøjterne skal indgives med det samme og højst 3 timer efter rekonstitution. Ved fortyndning skal opløsningen, efter klargøring i infusionsposer, indgives med det samme og højst 8 timer efter fortynding. Kompatibilitet med PVC-infusionsslanger med in-line filtre er påvist.


Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Det terapeutiske mål for behandling med antithrombin alfa er at øge til en antithrombin-aktivitet på mellem 80-120 % (0,8-1,2 IE/ml) og bevare dette niveau under hele behandlingen.


Den indledende behandling starter med en bolusdosis, der stiler mod et aktivitetsniveau for antithrombin på 100 %. Denne indledende bolusdosis er baseret på legemsvægt og på aktivitetsniveauet for antithrombin før behandlingen.


Den nødvendige bolusdosis beregnes ved hjælp af følgende formel:


Bolusdosis (IE) = [(100 – patientens AT-aktivitetsniveau i % før behandling) / 2,28] x legemsvægt i kg


Den normale bolusdosis til kirurgiske patienter (baseline AT-aktivitet 50 %, legemsvægt 75 kg) med medfødt antithrombinmangel, som befinder sig i kliniske risikosituationer, er 20-25 IE/kg legemsvægt. Bolusdosis skal gives som en 15-minutters infusion, der øjeblikkeligt efterfølges af iværksættelse af vedligeholdelsesinfusionen.

Den nødvendige vedligeholdelsesdosis til kirurgiske patienter gives som en kontinuerlig infusion og beregnes ved hjælp af følgende formel:


Vedligeholdelsesdosis (IE/time) = [(100 – patientens AT-aktivitetsniveau i % før behandling) / 10,22] x legemsvægt i kg


Den normale vedligeholdelsesdosis til kirurgiske patienter med medfødt antithrombinmangel, som befinder sig i kliniske risikosituationer, er 4-5 IE/kg/time. I tilstande med stort forbrug (f.eks. større operationer, samtidig brug af heparin) kan den faktiske dosis være højere. Se anbefalingerne vedrørende terapeutisk overvågning og dosisjustering nedenfor. Behandlingen skal fortsættes, indtil risikoen for venøs tromboembolisme er reduceret, og/eller til effektiv opfølgende antikoagulerende behandling er blevet iværksat.


Terapeutisk overvågning og dosisjustering


Dosis skal justeres på basis af laboratoriemålinger af antithrombin-aktivitet. Patienter kan respondere forskelligt, således at der opnås forskellige niveauer af in vivo aktivitet og forskellige halveringstider. Hyppig måling af antithrombin-aktivitet og dosisjusteringer kan være nødvendige ved behandlingsstart og lige efter operation.

Efter start på infusion af vedligeholdelsesdosis skal der udtages blodprøver til analyse af AT- aktivitetsniveauer 45 minutter efter start på infusion af bolusdosis. Hvis AT-aktivitetsniveauet er mellem 80 % og 120 % (0,8-1,2 IE/ml), er dosisjustering ikke nødvendig. Hvis AT-aktivitetsniveauet er under

80 %, øges hastigheden af vedligeholdelsesinfusionen med 50 %. Hvis AT-aktivitetsniveauet er over 120 %, reduceres infusionshastigheden med 30 %. Kontroller AT-aktivitetsniveauet 30 minutter efter

enhver ændring af infusionshastigheden eller fire timer efter en værdi, der ligger inden for det terapeutiske mål. Efterfølgende skal antithrombin-aktiviteten kontrolleres 1-2 gange om dagen, og dosis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

justeres tilsvarende. Antithrombin-aktivitetsniveauet skal opretholdes over 80 % under hele behandlingen, med mindre kliniske forhold indikerer et andet effektivitetsniveau.

Det operative indgreb kan muligvis påvirke AT-aktivitetsniveauerne. Der skal derfor udføres en ekstra

kontrol af AT-aktivitetsniveauet efter operationen. Hvis aktivitetsniveauet er under 80 %, kan der gives en 15-minutters bolusinfusion af AT for hurtigt at genoprette AT-aktivitetsniveauet. Dosis kan beregnes ved hjælp af AT-aktiviteten efter operationen i ovenstående formel for bolusdosis.


Pædiatrisk population

ATryns sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen <18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data. Pædiatriske antithrombinniveauer, især hos nyfødte, kan adskille sig fra de niveauer, der ses hos voksne.


Administration

Til intravenøs anvendelse.

Bolusdosis skal gives som en 15-minutters infusion, der øjeblikkeligt efterfølges af iværksættelse af vedligeholdelsesinfusionen.