Hjemmeside Hjemmeside

Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)
levodopa, carbidopa, entacapone

Indlægsseddel: Information til brugeren


Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser


Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg: Brun- eller grårøde, runde, hvælvede filmovertrukne tabletter uden delekærv mærket med ”LCE 50” på den ene side.


Corbilta findes i seks forskellige pakningsstørrelser (10, 30, 100, 130, 175 eller 250 tabletter). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Orion Corporation Tel. +358 10 4261


България

ТП Сандоз

Teл.: + 359 2 970 47 47


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97


Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I. Τηλ: +30 210 2811712

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 (0)36 5241600


Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200 0


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


France

Orion Corporation Tél: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel. +385 1 2353 111


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

România

S.C Sandoz S.R.L.

+40 21 407 51 60


Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: +386 1 580 21 11


Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261

Slovenská republika

Sandoz d.d. organizačná zložka Tel: +421 2 48 200 600


Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 3494


Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Sverige

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Denne indlægsseddel blev senest ændret