Hjemmeside Hjemmeside

Marlodon
methadone

Indlægsseddel: Information til brugeren Marlodon 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg tabletter methadonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Marlodon kan påvirke de elektriske impulser, der får hjertet til at trække sig sammen, især ved høje doser. Din læge vil måske beslutte, at det er nødvendigt at undersøge dit hjerte med et elektrokardiogram (ekg) ved begyndelsen af din behandling og/eller under din behandling, for at sikre at disse påvirkninger ikke opstår.


Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af lægemidlet aftager. Dette er især set ved høje doser.

Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer (se ”Hvis du holder op med at tage Marlodon”).


Marlodons søvndyssende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes, hvis du samtidigt indtager alkohol.


Langvarig brug kan forårsage nedsatte niveauer af kønshormoner og forhøjede niveauer af hormonet prolactin. Kontakt din læge, hvis du oplever symptomer som fx nedsat sexlyst, impotens eller manglende menstruation (amenoré).


Brug af andre lægemidler sammen med Marlodon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.


Andre lægemidler kan ændre behandling med Marlodon, og Marlodon kan påvirke behandling med andre lægemidler. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler:


Samtidig brug af Marlodon og beroligende lægemidler som benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af dette, bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er mulige.

Hvis din læge ordinerer Marlodon sammen med beroligende lægemidler, bør dosis og varighed af den samtidige behandling begrænses af din læge.


Fortæl din læge om alle de beroligende lægemidler du tager, og følg nøje din læges dosisanbefaling. Det kan være nyttigt at informere venner eller familie om, at være opmærksomme på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever sådanne symptomer.


Risikoen for bivirkninger øges, hvis du bruger metadon samtidig med antidepressive lægemidler (såsom citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, amitriptylin, clomipramin, imipramin, nortriptylin). Kontakt din læge, hvis du oplever symptomer som:

- Forsinket tømning af mavesækken.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Marlodon indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Marlodon 5 mg tabletter er en hvid til næsten hvid, rund, flad tablet (diameter 7 mm), præget med ”M5” på den ene side og konkav med en delekærv på den anden side.


Marlodon 10 mg er en hvid til næsten hvid, rund, flad, facetteret tablet (diameter 9 mm), præget med ”M10” på den ene side og en delekærv på den anden side.


Marlodon 20 mg er en hvid til næsten hvid, rund, flad tablet (diameter 7 mm), præget med ”M20” på den ene side og konkav med en delekærv på den anden side.


Marlodon 40 mg er en hvid til næsten hvid, hexagonal tablet, diameter (9,4-9,7 mm), præget med ”M40” på den ene side og en delekærv på den anden side.


Alle tabletterne kan deles i to lige store doser.


Pakningsstørrelser

Marlodon 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg: Blisterpakninger: 10, 20, 30, 50, 100 tabletter.

Beholder: 25, 30, 100, 180 tabletter.

Beholder med børnesikret låg: 25, 100, 200 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EQL Pharma AB Stortorget 1

222 23 Lund Sverige


Fremstiller

Extractum Pharma Co. Ltd. 6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6 Ungarn


Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021