Hjemmeside Hjemmeside

Aspaveli
pegcetacoplan

Indlægsseddel: Information til brugeren


ASPAVELI 1080 mg infusionsvæske, opløsning

pegcetacoplan


image

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Indberetning af bivirkninger

image

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  • Opbevares utilgængeligt for børn.

  • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  • Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

  • Opbevares i den originale æske for at beskytte mod lys.

  • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger ASPAVELI indeholder:

Aktivt stof: pegcetacoplan 1 080 mg (54 mg/ml i et 20 ml hætteglas).


Øvrige hjælpestoffer: sorbitol (E 420) (se punkt 2 “ASPAVELI indeholder sorbitol”), vandfri eddikesyre, natriumacetat trihydrat (se punkt 2 “ASPAVELI indeholder natrium”), natriumhydroxid (se punkt 2 “ASPAVELI indeholder natrium”), og vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser

ASPAVELI er en klar, farveløs til svagt gullig subkutan infusionsvæske, opløsning (54 mg/ml i et 20 ml hætteglas). Opløsninger, der er uklare eller har partikler eller farveændring må ikke anvendes.


Pakningsstørrelser

ASPAVELI leveres i en pakning med 1 hætteglas eller en multipakning med 1 × 8 hætteglas. Bemærk venligst, at spritservietter, nåle og andet tilbehør eller udstyr ikke medfølger i pakningen. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Sverige


Fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Strandbergsgatan 49

112 51 Stockholm

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

: . Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.