Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Orfadin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Orfadin 2 mg hårde kapsler Orfadin 5 mg hårde kapsler Orfadin 10 mg hårde kapsler Orfadin 20 mg hårde kapsler nitisinon


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Brug af Orfadin sammen med mad

Hvis De begynder med at tage behandlingen sammen med mad, anbefales det at fortsætte med at tage det sammen med mad igennem hele behandlingsforløbet.


Graviditet og amning

Sikkerheden ved lægemidlet er ikke blevet undersøgt hos gravide og ammende kvinder.

Kontakt Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid. Hvis De bliver gravid, bør De straks kontakte Deres læge.

Lad være med at amme, når De tager dette lægemiddel, se punktet ”Tag ikke Orfadin”.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis De imidlertid oplever bivirkninger, der påvirker synet, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet igen er normalt (se punkt 4 ”Bivirkninger”).


 1. Sådan skal De tage Orfadin


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  For arvelig tyrosinæmi type 1 skal behandling med lægemidlet startes og overvåges af en læge, der har erfaring med behandling af sygdommen.


  For arvelig tyrosinæmi type 1 er den anbefalede totale daglige dosis 1 mg/kg legemsvægt taget oralt (gennem munden). Lægen vil justere dosis individuelt.

  Det anbefales at tage dosis én gang dagligt. Da der imidlertid kun foreligger begrænsede data for patienter, der vejer under 20 kg, anbefales det at dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos

  denne patientpopulation.


  For AKU er den anbefalede dosis 10 mg én gang dagligt.

  Hvis De har problemer med at synke kapslerne, kan De åbne kapslen og blande pulveret med en lille smule vand eller diætpulver lige inden indtagelse.


  Hvis De har taget for meget Orfadin

  Hvis De har taget mere af dette lægemiddel, end De bør, skal De kontakte Deres læge eller apotek så hurtigt som muligt.


  Hvis De har glemt at tage Orfadin

  De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge eller apoteket, hvis De har glemt at tage en dosis.


  Hvis De holder op med at tage Orfadin

  Hvis De har indtryk af, at lægemidlet ikke virker korrekt, så tal med Deres læge. De må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at have talt med Deres læge.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 2. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, skal De straks kontakte

  Deres læge med henblik på en øjenundersøgelse. Behandling med nitisinon fører til forhøjede tyrosinniveauer i blodet, hvilket kan give anledning til symptomer i forbindelse med øjnene. Hos patienter med arvelig tyrosinæmi type 1 omfatter almindelige øjenrelaterede bivirkninger (kan ramme flere end 1 ud af 100 personer), og som skyldes forhøjede tyrosinniveauer,øjenbetændelse (bindehindebetændelse - konjunktivitis), uklarhed og betændelse i hornhinden (keratitis), lysfølsomhed (fotofobi) og øjensmerter. Øjenlågsbetændelse (blepharitis) er en ikke almindelig bivirkning (kan ramme op til 1 ud af 100 personer).

  Hos patienter med AKU omfatter meget almindelige bivirkninger (kan ramme flere end 1 ud af 10 personer) øjenirritation (keratopati) og øjensmerter.


  Andre bivirkninger indberettet hos patienter med arvelig tyrosinæmi type 1 er anført nedenfor:


  Andre almindelige bivirkninger

  • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni) og hvide blodlegemer (leukopeni), mangel på visse hvide blodlegemer (granulocytopeni).


   Andre ikke almindelige bivirkninger

  • øget antal hvide blodlegemer (leukocytose)

  • kløen (pruritus), betændelse i huden (eksfoliativ dermatitis), udslæt.


   Andre bivirkninger indberettet hos patienter med AKU er anført nedenfor:


   Andre almindelige bivirkninger

  • bronkitis

  • lungebetændelse (pneumoni)

  • kløe (pruritus), udslæt


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

  image

  også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

  information om sikkerheden af dette lægemiddel.

 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

  Dette lægemiddel kan opbevares i en enkelt periode på 2 måneder (for kapsler på 2 mg) og 3 måneder (for kapsler på 5 mg, 10 mg og 20 mg) ved en temperatur ikke over 25 °C. Herefter skal det kasseres.


  Glem ikke at mærke flasken med datoen for, hvornår den fjernes fra køleskabet.


  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Orfadin indeholder:

Aktivt stof: nitisinon.

Orfadin 2 mg: Hver kapsel indeholder 2 mg nitisinon.

Orfadin 5 mg: Hver kapsel indeholder 5 mg nitisinon. Orfadin 10 mg: Hver kapsel indeholder 10 mg nitisinon. Orfadin 20 mg: Hver kapsel indeholder 20 mg nitisinon.


Øvrige indholdsstoffer: Kapslens indhold:

Stivelse prægelatiniseret (fra majs)

Kapselskallen: gelatine titandioxid (E 171) Trykfarve: jernoxid (E 172) shellac propylenglycol

ammoniumhydroxid


Udseende og pakningsstørrelser

Kapslerne er hvide, ugennemsigtige, hårde og lavet af gelatine, påtrykt ”NTBC” og styrken ”2 mg”, ”5 mg”,”10 mg” eller ”20 mg” i sort. Kapslen indeholder et hvidt til hvidligt pulver.


Kapslerne er pakket i plasticflasker med anbrudssikrede lukninger. Hver flaske indeholder 60 kapsler.


Indehaver af markedsføringstilladelsen Swedish Orphan Biovitrum International AB SE-112 76 Stockholm

Sverige


Fremstiller

Apotek Produktion & Laboratorier AB Prismavägen 2

SE-141 75 Kungens Kurva

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret


De kan finde yderligere oplysninger om Orfadin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside . Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.