Hjemmeside Hjemmeside

Lysantin
orphenadrine (chloride)

Indlægsseddel: information til brugeren


Lysantin , 50 mg, filmovertrukne tabletter orphenadrinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring

    Opbevar Lysantin utilgængeligt for børn.


    Du kan opbevare Lysantin ved almindelig temperatur.


    Brug ikke Lysantin efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Lysantin 50 mg filmovertrukne tabletter indeholder: Aktivt stof:Orphenadrinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, kartoffelstivelse, povidon, hvedestivelse, glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, talcum, magnesiumstearat, ethylcellulose, hypromellose, titandioxid (E171), propylenglycol, erythrosin (E127), polysorbat.


Lysantins udseende og pakningsstørrelse Udseende

Lysantin er runde, røde filmovertrukne tabletter uden delekærv.

Pakningsstørrelse

100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS Borupvang 1

2750 Ballerup


Fremstiller Viminco A/S Lodshusvej 11

4230 Skælskør


Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2021.