Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Enyglid

Indlægsseddel: Information til patienten


Enyglid 0,5 mg tabletter Enyglid 1 mg tabletter Enyglid 2 mg tabletter


repaglinid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enyglid

 3. Sådan skal du tage Enyglid

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Enyglid er en tablet, som indeholder repaglinid, til behandling af sukkersyge til oral anvendelse, som får bugspytkirtlen til at producere mere insulin og derved sænker dit blodsukker (glukose).


  Type 2-diabetes er en sygdom, hvor bugspytkirtlen ikke producerer tilstrækkelig insulin til at regulere dit blodsukker, eller hvor din krop ikke reagerer normalt på insulinet, den producerer.


  Enyglid bruges til behandling af type 2-diabetes hos voksne som et supplement til kost og motion: Behandling påbegyndes normalt, hvis diæt, motion og vægttab alene ikke har været tilstrækkeligt til at regulere (eller reducere) blodsukkeret.

  Enyglid kan også ordineres sammen med metformin, et andet lægemiddel mod sukkersyge. Enyglid er i stand til at sænke blodsukkeret, hvilket kan hjælpe med til at forhindre komplikationer

  forårsaget af sukkersyge.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enyglid Tag ikke Enyglid

  • Hvis du er allergisk over for repaglinid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

  • Hvis du har type 1-diabetes.

  • Hvis syreniveauet i dit blod er forhøjet (diabetisk ketoacidose).

  • Hvis du har en alvorlig leversygdom.

  • Hvis du tager gemfibrozil (et lægemiddel der anvendes til at sænke kolesterolniveauet i blodet).

   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen før du tager Enyglid:

  • Hvis du har problemer med din lever. Enyglid anbefales ikke til patienter med moderat leversygdom. Du må ikke tage Enyglid, hvis du har en alvorlig leversygdom (se Tag ikke Enyglid).

  • Hvis du har problemer med dine nyrer. Enyglid skal tages med forsigtighed.

  • Hvis du står over for en stor operation eller lige har overstået en alvorlig sygdom eller

   infektion. I sådanne tilfælde kan diabetesreguleringen muligvis gå tabt.

  • Hvis du er under 18 år eller over 75 år gammel, anbefales det ikke at tage Enyglid, da der ikke er lavet studier med disse aldersgrupper.


   Fortæl det til din læge, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. Enyglid er måske ikke den rigtige løsning for dig. Lægen vil rådgive dig.


   Børn og teenagere

   Tag ikke dette lægemiddel hvis du er under 18 år.


   Hvis du får hypoglykæmi (lavt blodsukker)

   Du kan få hypoglykæmi, hvis dit blodsukker bliver for lavt. Dette kan ske:

  • Hvis du tager for mange Enyglid

  • Hvis du motionerer mere end normalt

  • Hvis du tager anden medicin eller lider af lever- eller nyreproblemer (se andre afsnit under punkt 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enyglid).


   Advarselstegn på hypoglykæmi kan opstå pludseligt og kan medføre: koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hjertebanken, kvalme, stærk fornemmelse af sult, midlertidige synsændringer, døsighed, usædvanlig træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, følelse af uro, forvirring, koncentrationsbesvær.

   Hvis dit blodsukker er lavt, eller hvis du mærker symptomer på begyndende hypoglykæmi: spis

   glucosetabletter, tag en snack eller drik noget med et højt sukkerindhold. Hvil derefter.

   Når symptomerne på hypoglykæmi er forsvundet, og blodsukkerniveauet er stabiliseret, kan du fortsætte behandlingen med Enyglid.

   Fortæl din omgangskreds at du har sukkersyge, og at du - hvis du mister bevidstheden (besvimer) på grund af hypoglykæmi - skal vendes om på siden, og der straks skal tilkaldes lægehjælp. Du må ikke få mad eller drikke, da du kan blive kvalt.

   Hvis alvorlig hypoglykæmi ikke behandles, kan det forårsage hjerneskade (midlertidig eller permanent) og endog død.

   Hvis du har hypoglykæmi, som får dig til at besvime, eller hvis du har mange tilfælde af hypoglykæmi, skal du tale med din læge. Mængden af Enyglid, mad eller motion skal muligvis justeres.


   Hvis dit blodsukker bliver for højt

   Dit blodsukker kan blive for højt (hyperglykæmi). Dette kan ske:

  • Hvis du har taget for få Enyglid,

  • Hvis du har en infektion eller feber,

  • Hvis du spiser mere end normalt,

  • Hvis du motionerer mindre end normalt.


   Advarselstegnene på for højt blodsukker optræder gradvist. De inkluderer: øget vandladningstrang, tørstfornemmelse, tør hud og tør mund. Tal med din læge, da mængden af Enyglid, mad eller motion muligvis skal justeres.


   Brug af anden medicin sammen med Enyglid

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

   Du kan tage Enyglid sammen med metformin, et andet lægemiddel mod sukkersyge, hvis din læge

   ordinerer det.

   Hvis du tager gemfibrozil (anvendes til at sænke kolesterolniveauet i blodet), må du ikke tage Enyglid. Din krops reaktion på Enyglid kan ændres, hvis du tager anden medicin, især følgende:

  • Monoaminooxidasehæmmere eller MAO-hæmmere (mod depression).

  • Betablokkere (mod forhøjet blodtryk eller hjertelidelser).

  • ACE-hæmmere (mod hjertelidelser).

  • Salicylater (f.eks. aspirin).

  • Oktreotid (mod kræft).

  • Nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID) (en gruppe af smertestillende midler).

  • Steroider (anaboliske steroider og kortikosteroider – mod blodmangel eller mod inflammation).

  • Orale kontraceptiva (p-piller).

  • Thiazider (vanddrivende tabletter).

  • Danazol (mod brystcyster og endometriose).

  • Thyreoideapræparater (mod lavt niveau af skjoldbruskkirtlens hormoner).

  • Sympatomimetika (mod astma).

  • Clarithromycin, trimethoprim, rifampicin (antibiotiske lægemidler).

  • Itraconazol, ketokonazol (svampehæmmende lægemidler).

  • Gemfibrozil (mod kolesterol i blodet).

  • Ciclosporin (anvendes til at undertrykke immunsystemet).

  • Deferasirox (anvendes til at mindske kronisk jernoverskud).

  • Clopidogrel (forebygger blodpropper).

  • Phenytoin, carbamazepin, phenobarbital (mod epilepsi).

  • Perikum (naturlægemiddel).


   Brug af Enyglid sammen med alkohol

   Alkohol kan ændre den virkning, som Enyglid har til at sænke blodsukkeret. Vær opmærksom på hypoglykæmiske tegn.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Du må ikke tage Enyglid, hvis du er gravid eller planlægger at blive det. Du må ikke tage Enyglid, hvis du ammer.

   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Din evne til at køre bil, motorcykel eller cykle samt arbejde med maskiner, kan muligvis være påvirket, hvis dit blodsukker er for lavt eller for højt. Husk, at du kan bringe dig selv og andre i fare. Spørg venligst din læge om du kan køre bil, hvis du:

  • Ofte har hypoglykæmi

  • Har få eller ingen advarselstegn på hypoglykæmi.


   Enyglid indeholder natrium

   Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

   væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Enyglid


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen. Lægen vil bestemme din dosis.

  • Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg før hvert hovedmåltid. Tabletterne sluges sammen med et glas vand før eller op til 30 minutter før hvert hovedmåltid.

  • Dosis kan justeres af lægen med op til 4 mg, som skal tages umiddelbart før eller op til 30 minutter før hvert hovedmåltid. Den højeste anbefalede daglige dosis er 16 mg.


   Tag aldrig en større mængde Enyglid, end lægen har anbefalet.


   Hvis du har taget for meget Enyglid

   Hvis du tager for mange tabletter, kan det sænke blodsukkerniveauet for meget og medføre hypoglykæmi. Se Hvis du får hypoglykæmi (lavt blodsukker) med hensyn til hvad hypoglykæmi er og hvordan det behandles.


   Hvis du har glemt at tage Enyglid

   Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den næste dosis som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


   Hvis du stopper med at tage Enyglid

   Vær opmærksom på at den ønskede virkning ikke opnås, hvis du stopper med at tage Enyglid. Din diabetes kan forværres. Hvis det er nødvendigt at ændre din behandling er nødvendig, skal du først kontakte din læge.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hypoglykæmi

  Hypoglykæmi er den mest almindelige bivirkning og kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer (se Hvis du får hypoglykæmi (lavt blodsukker), under punkt 2). Hypoglykæmiske reaktioner er sædvanligvis milde til moderate, men kan i nogle tilfælde udvikle sig til hypoglykæmisk bevidstløshed eller koma. Hvis dette sker, har du brug for øjeblikkelig lægehjælp.


  Allergi

  Allergi er meget sjældent (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer). Symptomer såsom hævelse, vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, svimmelhed, svedeture, kan være tegn på en anafylaktisk reaktion. Kontakt straks en læge.


  Andre bivirkninger

  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

  • Mavesmerter

  • Diarré.


   Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

  • Akut koronarsyndrom (men det behøver ikke være forårsaget af lægemidlet).


   Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

  • Opkastning

  • Forstoppelse

  • Synsforstyrrelser

  • Alvorlige leverproblemer, unormal leverfunktion, såsom stigning af leverenzymer i blodet.


   Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data):

  • Hypersensitivitet (såsom udslæt, kløe, rødmen, hævelse af huden)

  • Kvalme.

  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og den ydre æske. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.


  Spørg apotekspersonalet hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Enyglid indeholder:

Se punkt 2 ”Enyglid indeholder natrium”.


Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne à 0,5 mg er hvide, runde og bikonvekse med facetterede kanter.

Tabletterne à 1 mg er svagt brun-gule, runde, bikonvekse med facetterede kanter og muligvis mørkere pletter.

Tabletterne à 2 mg er lyserøde, marmorerede, runde, bikonvekse med facetterede kanter og muligvis mørkere pletter.


Æsker med 30, 60, 90, 120, 180, 270 eller 360 tabletter i blisterpakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Fremstiller

image

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatien


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 361 (1) 355 8490


Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885


Deutschland

TAD Pharma GmbH Tel: + 49 (0) 4721 6060

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0)487 50 73 62 (BE)


Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: + 372 (0)6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Τηλ: +30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300


España

KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: + 34 911 61 03 80

Polska

KRKA-POLSKA Sp.z o.o. Tel.: + 48 (0)22 573 7500


France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650


Hrvatska

KRKA – FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 413 3710


Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto Tel: + 386 (0) 1 47 51 100


Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o., Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330


Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Latvija

KRKA Latvija SIA Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

Consilient Health Limited

Tel: +353 (0)1 2057760

Denne indlægsseddel blev senest ændret


.