Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Ringer-acetat Fresenius Kabi

Indlægsseddel: Information til brugeren


Ringer-acetat Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning


natriumchlorid, natriumacetattrihydrat, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchloridhexahydrat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Klar, farveløs, isotonisk, steril og pyrogenfri opløsning med pH ca. 6 og osmolalitet ca. 270 mOsm/kg vand.


Polypropylen infusionspose (Freeflex): 10 x 1000 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala Sverige


Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB Islands Brygge 57

2300 København S


Fremstiller:

Fresenius Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Halden, Norge Fresenius Kabi France, Louviers, Frankrig


Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2020.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:


Dosering

I behandling af hypovolæmi er dosis afhængig af graden af hypovolæmi og patientens generelle tilstand. Ca. 75% af et givent volumen af Ringer-acetat Fresenius Kabi er redistribueret til det ekstracellulære rum, hvorved 25% udgør effektiv blodvolumen erstatning.


Den nødvendige dosis ved dehydrering er afhængig af en kombination af patientens normale daglige behov (primært afhængig af kropsstørrelse), estimeret omfang af det eksisterende underskud og volumenet og elektrolytindholdet af det igangværende patologiske tab.


Administration Intravenøs administration.


Ved både hypovolæmi og dehydrering bør infusionshastigheden styres af kontinuerlig fysiologisk monitorering af behandlingens effekt. Infusionshastigheden bør titreres for at opnå en tilstrækkelig behandlingseffekt med lavest mulige volumen. Kliniske behandlingsvejledninger til specifikke tilstande bør følges. Infusionshastigheden bør også justeres i forhold til patientens generelle tilstand og i forhold til risikoen for bivirkninger (se produktresumé afsnit 4.4). Infusionshastigheden bør almindeligvis ikke overstige 500 ml pr. time til voksne.


Generelle råd

Væskebalance, serumelektrolytter og syre-basebalance skal monitoreres før og under administrationen.


Til pædiatriske patienter bør dosis og infusionshastighed bestemmes af den rådgivende læge med erfaring i pædiatrisk intravenøs væsketerapi.


Kun elektrolytkoncentrater med dokumenteret forligelighed må tilsættes. Alle tilsætninger bør foretages aseptisk.


Infusionsposer er kun til engangsbrug.


Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme efter tilberedelse. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2°C til 8°C, med mindre tilsætningen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.