Hjemmeside Hjemmeside

Alutard SQ 108 (Vortebirk)
tree pollen


Indlægsseddel: Information til brugeren

Alutard SQ er et registreret varemærke, der tilhører ALK-Abelló A/S.

Alutard SQ 108 (Vortebirk) 100 000 SQ-U/ml injektionsvæske, suspension

Træpollenallergen (vortebirk)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du får Alutard SQ

 3. Sådan får du Alutard SQ

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

  Du får Alutard SQ til behandling af allergiske gener og sygdomme fremkaldt af allergener fra træpollen (f.eks. vortebirk - Betula verrucosa).

  Alutard SQ er en injektionsvæske, som indeholder ekstrakt af et allergen. Allergenet er det stof, som fremkalder den allergiske reaktion. Når du får Alutard SQ, bliver kroppen langsomt vænnet til allergenet og reagerer derfor efterhånden mindre eller slet ikke på det.


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR ALUTARD SQ

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

  Brug ikke Alutard SQ hvis du:

  • er allergisk over for træpollenallergen (vortebirk) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alutard SQ (angivet i punkt 6).

  • har en aktiv autoimmun sygdom (der ikke er velkontrolleret) eller en sygdom, der påvirker immunsystemet.

  • har haft en svær forværring af din astma inden for de seneste tre måneder (efter din læges vurdering).

  • har dårlig lungefunktion (efter din læges vurdering).

  • har kræft.

  • har nedsat nyrefunktion.

   Advarsler og forsigtighedsregler

   På vaccinationsdagen skal du undgå hård fysisk træning, varme bade og indtagelse af alkohol.

   Tal med din læge, før du får Alutard SQ, hvis du:

  • har haft allergiske reaktioner siden sidste indsprøjtning, og har taget medicin mod allergi.

  • tager medicin mod depression, f.eks. tricyklisk antidepressiv medicin, monoaminooxidase (MAO)-hæmmere eller medicin til behandling af Parkinsons sygdom, de såkaldte COMT-hæmmere.

  • har en kronisk hjertesygdom.

  • har en sygdom der påvirker immunsystemet, eller tager medicin der undertrykker immunsystemet.

  • har astma.

  • tager betablokkere f.eks. for at reducere blodtrykket.

  • har feber eller viser tegn på en infektion.

  • har haft svære allergiske symptomer de sidste 3-4 dage.

  • har forværring af allergisk eksem.

   Efter du har fået Alutard SQ:

  • skal du altid blive i klinikken i mindst 30 minutter.

  • skal du fortælle lægen eller sygeplejersken om eventuelle allergiske reaktioner.

  • skal du lægge mærke til allergiske reaktioner, som opstår, efter du har forladt lægen.

  • skal du straks kontakte læge eller eventuelt skadestue, hvis du får alvorlige allergiske reaktioner.

  • skal du straks søge læge, hvis dine astmasymptomer bliver betydeligt værre end normalt.

   Brug af anden medicin sammen med Alutard SQ

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

   Tal med din læge, hvis du tager antiallergisk medicin, f.eks. antihistaminer eller kortikosteroider, da de kan påvirke potentielle bivirkninger af denne behandling. I så fald vil forsøgslægen muligvis skulle justere din dosis.

   Du bør undgå at tage større mængder af medicin, der indeholder aluminium, f.eks. mod for meget mavesyre, under behandlingen med Alutard SQ.   09/2022

   Visse lægemidler kan påvirke effekten af adrenalin. Adrenalin bruges til at behandle svære allergiske reaktioner. Fortæl derfor din læge eller sundhedspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler:

  • betablokkere (f.eks. mod for højt blodtryk).

  • tricyklisk antidepressiv medicin eller monoaminooxidase (MAO)-hæmmere (f.eks. til behandling af depression).

  • COMT-hæmmere, såsom entacapone (f.eks. til behandling af Parkinsons sygdom). Du må ikke få andre vaccinationer en uge før eller en uge efter, du har fået Alutard SQ.

   Brug af Alutard SQ sammen med alkohol

   Alkohol skal undgås på dagen for indsprøjtningen, da det kan øge risikoen for og omfanget af en alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi).

   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

   Graviditet

   Hvis du er gravid, må du ikke starte behandling med Alutard SQ.

   Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du spørge din læge, om du kan fortsætte behandlingen.

   Amning

   Det vides ikke, om Alutard SQ overføres til brystmælk. Du bør tale med din læge, inden du begynder på behandlingen, hvis du ammer.

   Trafik- og arbejdssikkerhed

   På injektionsdagen kan Alutard SQ give bivirkninger (træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

   sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

   Alutard SQ indeholder natrium

   Alutard SQ indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. SÅDAN FÅR DU ALUTARD SQ

  Normalt anbefales Alutard SQ ikke til behandling af allergi hos børn yngre end 5 år.

  Du vil altid få Alutard SQ af en læge.

  Du vil få indsprøjtningerne under huden i over- eller underarmen. Du bør skiftevis få indsprøjtningen i højre og venstre arm.

  Efter hver indsprøjtning skal du være under observation i klinikken i mindst 30 minutter for at sikre, at eventuelle alvorlige allergiske reaktioner bliver behandlet straks.

  Lægen fastsætter dosis, så den passer til dig.

  Behandlingen foregår i to faser: Opdoseringsfasen og vedligeholdelsesfasen.

  Opdoseringsfasen

  Du vil blive vaccineret med stigende mængder af det allergen, som udløser dine allergiske symptomer.

  Du vil få større dosis, efterhånden som din modstandskraft stiger, indtil du får den højeste anbefalede dosis eller den højeste dosis, som du kan tåle. Dette er din vedligeholdelsesdosis.

  Opdoseringsfasen tager normalt 15 uger. Hvis du er meget følsom over for allergenet, vil startfasen tage længere tid, idet lægen vil tilpasse dosis til dig.

  Vedligeholdelsesfasen

  Lægen tilpasser vedligeholdelsesdosis til din følsomhed. Den højeste anbefalede vedligeholdelsesdosis er 100.000 SQ-U (enheder).

  Når vedligeholdelsesdosis er nået ved indsprøjtninger af større og større mængde allergen, skal tiden mellem indsprøjtningerne efterhånden øges til 2, 4 og 6 uger. Derefter skal du have vedligeholdelsesdosis hver 4.-8. uge i mindst 3 år.

  Du skal blive på klinikken i mindst 30 minutter efter hver indsprøjtning for at kunne opdage og behandle mulige allergiske reaktioner.

  Behandling af mere end én allergi

  Du kan blive behandlet for flere allergier samtidig. Du kan få indsprøjtningerne i hver sin arm med mindst 30 minutter imellem. Hvis du er meget

  følsom, vil lægen forlænge dette tidsrum.

  Hvis du får for meget Alutard SQ

  Hvis du får en højere dosis end planlagt, eller der er for kort tid imellem indsprøjtningerne, er der større risiko for, at du får alvorlige allergiske reaktioner. Derfor skal du overvåges af lægen eller sygeplejersken, så du kan blive behandlet straks, hvis du får en alvorlig reaktion.

  Hvis du mangler at få en dosis

  Spørg lægen, hvis du tror, du mangler at få en dosis. Hvis der går for lang tid mellem 2 indsprøjtninger, vil lægen nedsætte dosis, så du ikke får allergiske reaktioner.

  Hvis du holder op med at få Alutard SQ

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

  Hvis du skal have den bedste virkning af Alutard SQ, skal du have vedligeholdelsesdosis i mindst 3 år.


 4. BIVIRKNINGER

  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  De fleste bivirkninger er allergiske reaktioner mod det allergen, du bliver behandlet med. Lokale reaktioner såsom kløe, rødme og hævelse kan

  forekomme ved injektionsstedet efter hver indsprøjtning.

  Bivirkningerne kan begynde få minutter efter indsprøjtningen, men kan også først optræde op til 1 døgn efter.

  Søg læge øjeblikkeligt, hvis du oplever følgende symptomer, som kan være begyndelsen på en alvorlig overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion):

  • Hurtig opstået hævelse i ansigt, mund eller svælg.

  • Synkebesvær.

  • Vejrtrækningsbesvær.

  • Nældefeber.

  • Ændring af stemmen.

  • Forværring af eksisterende astma.

  • Kvalme, mavesmerter og -kramper, opkast og diarré.

  • Alvorligt ubehag.

   Alvorlige bivirkninger

   Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

  • Hævelse af tunge og læber. Kan være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

   Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

  • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer) f.eks. hududslæt, vejrtrækningsbesvær, hævelse i ansigtet og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

   Ikke alvorlige bivirkninger

   Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

  • Hovedpine.

  • Hævelse ved injektionsstedet.

   Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

  • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

  • Åndenød, hvæsen, hoste.

  • Hududslæt, nældefeber og hudkløe. Rødme af huden.

  • Kløe og nældefeber ved injektionsstedet.

  • Generelt ubehag, træthed.

  • Diarré, opkastning, kvalme, fordøjelsesbesvær.

   Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

  • Rygsmerter.

   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data):

  • Astma. Hvis du får astma, eller din astma bliver forværret, skal du straks kontakte din læge.

  • Stikkende/prikkende fornemmelser.

  • Hævede øjenlåg.

  • Svimmelhed.

  • Hjertebanken, hurtig puls, blåfarvning af huden.

  • Lavt blodtryk, bleghed.

  • Tæthed i næsen, snue, nysen, trykken for brystet, halsirritation og hævelse i hals.

  • Mavesmerter.

  • Hævelse på ansigt/hals/læber/tunge, rødme på huden.

  • Hævelser af led og ledsmerter.

  • Kløe, kuldegysninger.

  • Smerte, rødme og knuder under huden ved injektionsstedet.

  • Følelse af fremmedlegeme i halsen.

  • Hårvækst ved injektionsstedet.

   Fortæl din læge, hvis du har haft bivirkninger. Denne information er vigtig for lægen for at kunne bestemme din dosis.

   Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du bemærker bivirkninger, der ikke er nævnt her.

   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. OPBEVARING

  • Opbevar Alutard SQ utilgængeligt for børn.

  • Opbevares i køleskab (2 - 8 °C).

  • Må ikke fryses eller udsættes for frost.

  • Opbevares i original emballage.

  • Holdbarheden af Alutard SQ er 6 måneder, efter hætteglasset er taget i brug. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.

  • Brug ikke Alutard SQ efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

  skraldespanden.

 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alutard SQ indeholder:

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Alutard SQ er en hvidlig til svagt brun eller grøn væske. Alutard SQ leveres i et hætteglas med 5 ml allergenekstrakt. Hætteglasset er lukket med en gummiprop, som er forseglet med en aluminiumshætte.

Pakningsstørrelse

Alutard SQ findes i en vedligeholdelsespakning, som indeholder 1 hætteglas med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2. tv DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020.