Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Pamol

Indlægsseddel: Information til forbrugeren


Pamol tabletter 125 mg

paracetamol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, eller apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet har givet dig.


For at undgå overdosering skal du sikre dig, at medicin du bruger samtidigt med Pamol ikke også indeholder paracetamol.


Brug af Pamol sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Pamol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Et samtidigt kronisk forbrug af alkohol kan øge risikoen for leverforgiftning


Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Pamol.


Graviditet

Pamol kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.

Amning

Du kan tage Pamol, selvom du ammer.


Frugtbarhed

Paracetamol er vist ikke at have effekt på mandlig eller kvindelig fertilitet.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Pamol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


 1. Sådan skal du tage Pamol

  Brug altid Pamol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse tabletten.


  Brug til børn

  Den sædvanlige daglige dosis til børn er: 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 – 4 doser, for eksempel:

  10 kg: 1 tablet højst 4 gange i døgnet.

  15 kg: 2 tabletter højst 3 gange i døgnet.

  20 kg: 2 tabletter højst 4 gange i døgnet.

  25 kg: 3 tabletter højst 3 gange i døgnet.

  30 kg: 4 tabletter højst 3 gange i døgnet.


  Det er vigtigt at overholde en dosering, der er tilpasset barnets vægt. Doseringen bør være jævnt fordelt over døgnet; herved undgås smerte- og feberudsving.


  Du må kun bruge Pamol til børn under 2 år efter aftale med en læge.


  Nedsat lever- og nyrefunktion

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.


  Hvis du har taget for mange Pamol

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Pamol, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.


  Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.

  Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.

  Tag aldrig flere Pamol end anbefalet. En højere dosis øger ikke den smertestillende virkning, men kan i stedet medføre alvorlig leverskade. Symptomerne på leverskade opstår først efter nogle dage. Det er derfor meget vigtigt, at du straks kontakter din læge, hvis du har taget flere Pamol end anbefalet i denne indlægsseddel.

  Hvis du har glemt at tage Pamol

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.


 2. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.


  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): Nældefeber, udslæt, påvirkning af leveren (alvorlig), herunder leverforgiftning og leversvigt, allergisk reaktion.


  Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): Overfølsomhedsreaktion f.eks. allergisk chok eller allergisk reaktion (alvorlig), almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (alvorlig), blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (alvorlig) og påvirkning af luftvejene.


  Ved langtidsbehandling er der risiko for nyreskader.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til:


  Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk

  E-mail: dkm@dkma.dk.


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring

  Opbevar Pamol utilgængeligt for børn.

  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Brug ikke Pamol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Pamol 125 mg tabletter indeholder


Udseende og pakningsstørrelser

Pamol tabletter 125 mg er hvide, runde tabletter med delekærv på den ene side. Pamol tabletter 125 mg findes i pakningsstørrelser à 20 stk.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

5260 Odense S info@orifarm.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021