Hjemmeside Hjemmeside

Etoposid Fresenius Kabi
etoposide

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning


etoposid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Hvis noget af ovenstående er aktuelt for dig, eller hvis du er usikker på, om det er aktuelt, skal du fortælle det til din læge, som vil rådgive dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får etoposid:


Effektiv kræftbehandling kan hurtigt ødelægge et stort antal kræftceller. Dette kan i meget sjældne tilfælde medføre, at nogle af stofferne fra disse kræftceller bliver frigivet i blodet i skadelige mængder. Hvis det sker, kan det medføre lever-, nyre-, hjerte- eller blodproblemer, der kan være dødelige, hvis de ikke bliver behandlet.


For at forebygge dette, vil din læge tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere indholdet af disse stoffer i dit blod under behandlingen med dette lægemiddel.


Dette lægemiddel kan reducere niveauet af visse blodceller, hvilket kan betyde, at du vil få infektioner, eller at dit blod ikke størkner så godt, som det burde, hvis du skærer dig. Der tages blodprøver i begyndelsen af din behandling og før hver dosis for at sikre, at dette ikke er tilfældet.


Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion, er det også muligt, at din læge vil have, at du skal have taget regelmæssige blodprøver for at kontrollere disse niveauer.


Brug af anden medicin sammen med Etoposid Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Dette er særligt vigtigt


Udseende og pakningsstørrelser

Etoposid er en klar, svag til let gullig væske påfyldt i et type 1, klart støbt hætteglas af 5 ml, 10 ml, 30 ml og 50 ml, lukket med 20 mm brombutylgummiprop og forseglet med en 20 mm flip-off aluminiumkapsel (henholdsvis grøn, blå, rød og gul).


Pakningsstørrelser: Etoposid er tilgængelig i pakninger indeholdende 1 hætteglas af 5 ml, 10 ml, 25 ml og 50 ml.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Fresenius Kabi AB

75 174 Uppsala Sverige


Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB Islands Brygge 57

2300 København S


Fremstiller:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Pfingstweide 53

61169 Friedberg Tyskland


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Østrig

Etoposid Kabi 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Etoposide Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Danmark

Etoposid Fresenius Kabi

Estland

Etoposide Kabi 20 mg/ml

Finland

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Frankrig

Etoposide Kabi 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Ungarn

Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irland

Etoposide 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Letland

Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litauen

Etoposide Kabi 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta

Etoposide 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Holland

Etoposide Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie


Norge

Etoposid Fresenius Kabi

Polen

Etoposide Kabi

Portugal

Etoposido Kabi

Rumænien

Etopozida Kabi 20 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Sverige

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovenien

Etopozid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakiet

Etoposide Kabi 20 mg/ml, infúzny koncentrát

Storbritannien

Etoposide 20 mg/ml concentrate for solution for infusion


Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2021.


<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:


Cytostatikum

Vejledning vedr. fortynding, opbevaring og bortskaffelse af etoposid Fortynding

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal fortyndes straks før

brug med enten 50 mg/ml (5%) glucose i vand eller 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning for at få en slutkoncentration mellem 0,2 mg/ml og 0,4 mg/ml. Ved højere koncentrationer kan der forekomme udfældning af etoposid.


Etoposid administreres ved langsom intravenøs infusion (sædvanligvis over en periode på 30 til 60 minutter). ETOPOSID MÅ IKKE GIVES SOM EN HURTIG INTRAVENØS INJEKTION.


Opbevaring af fortyndet opløsning

Efter fortynding

Kemisk og fysisk i-brug stabilitet af opløsningen fortyndet til en koncentration på 0,2 mg/ml eller

0,4 mg/ml er dokumenteret i 24 timer ved 15˚C til 25˚C.


Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringsbetingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 12 timer ved 15˚C til 25°C, med mindre fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


Håndtering og bortskaffelse

De normale procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af cytostatika skal følges:


Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.