Hjemmeside Hjemmeside

Ciloxan
ciprofloxacin

Indlægsseddel: Information til brugeren Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning ciprofloxacin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Børn

Ciloxan må kun anvendes til børn under 1 år efter klar aftale med lægen.


Brug af anden medicin sammen med Ciloxan

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Der forventes ingen interaktioner mellem Ciloxan og andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Ciloxan.

Brug ikke Ciloxan, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret efter, du har brugt Ciloxan, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.


Ciloxan indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,06 mg benzalkoniumchlorid pr. ml opløsning, svarende til 0,06 mg/ml.


Benzalkoniumchlorid kan give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du får unormale fornemmelser i øjet, svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.


Hvis du bruger kontaktlinser:

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne.


Brug af kontaktlinser frarådes under behandling af en øjenbetændelse.

Hvis din læge har vurderet, at du godt kan bruge kontaktlinser, skal du tage kontaktlinserne ud (hårde eller bløde), inden lægemidlet bruges og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

 1. Sådan skal du bruge Ciloxan


Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Den anbefalede dosis er Børn og voksne

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne hver 2. time i de første 2 dage. Derefter er dosis 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne hver 4. time.


Brug kun Ciloxan til at dryppe i øjet/øjnene.


Sådan bruger du Ciloxan korrekt

Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.


image image image image

1 2 3 4


 1. Hent flasken med Ciloxan.

 2. Vask dine hænder, og sæt dig foran et spejl.

 3. Skru hætten af flasken.

 4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger (billede 1).

 5. Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en "lomme" mellem det nedre øjenlåg og dit øje. Dråben skal placeres der.

 6. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.

 7. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene øjendråberne i flasken.

 8. Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er alt, der skal til (billede 2).

 9. Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe Ciloxan ad gangen (billede 3).

 10. Efter at have dryppet med Ciloxan, skal du lukke øjet og trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i 2 minutter (billede 4). Det forhindrer, at Ciloxan kommer ud i resten af kroppen.

 11. Hvis du bruger Ciloxan i begge øjne, gentages trinnene 4-10 for det andet øje.

 12. Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug. Hvis en dråbe ikke kommer ind i øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver, så vent mindst 5 minutter mellem hvert øjenlægemiddel. Øjensalve skal bruges sidst.


Hvis du har brugt for meget Ciloxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Ciloxan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.


Hvis du har dryppet for meget Ciloxan i øjet, kan øjet skylles med lunkent vand.


Hvis du ved et uheld kommer til at sluge Ciloxan, kontakt din læge. Der forventes dog ingen alvorlige komplikationer.


Hvis du har glemt at bruge Ciloxan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Ciloxan

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er forsvundet. Hvis du holder op med at bruge medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): Reaktioner i øjet: Hvide aflejringer på hornhinden, øjengener, røde øjne, kløe i øjet. Øvrige bivirkninger: Smagsforstyrrelser.


  Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

  Reaktioner i øjet: Beskadigelse eller farvning af øjenoverfladen (hornhinden), inflammation i øjet, sygdom på øjenoverfladen (hornhinden), lysfølsomhed, nedsat eller sløret syn, hævelse af øjet eller øjenlåget, øjensmerter, tørre øjne, øget tåreproduktion, pus i øjet, skorper på øjenlågsranden, øjenlågsskæl, rødme af øjenlåg.

  Øvrige bivirkninger: Hovedpine, kvalme.


  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede):

  Reaktioner i øjet: Beskadigelse af øjet, dobbelt syn, nedsat følsomhed i øjet, trætte øjne, bygkorn, øjenirritation.

  Øvrige bivirkninger: Overfølsomhed, svimmelhed, øresmerter, udflåd fra næsens bihuler, inflammation i næsen, diarré, mavesmerter, inflammation i huden.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Kassér Ciloxan 4 uger efter åbning.

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder


Udseende og pakningsstørrelse

Ciloxan er en klar, farveløs opløsning, der fås i en 5 ml plastflaske med skrulåg.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com


Fremstiller

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25

90429 Nürnberg Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021.