Hjemmeside Hjemmeside

Norditropin Nordilet
somatropin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Norditropin NordiLet 10 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen somatropin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Norditropin NordiLet er en klar, farveløs opløsning til injektion i en fyldt 1,5 ml flerdosis engangspen.


1 ml opløsning indeholder 6,7 mg somatropin 1 mg somatropin svarer til 3 IE somatropin


Norditropin NordiLet findes i tre styrker:

5 mg/1,5 ml, 10 mg/1,5 ml, 15 mg/1,5 ml (svarende til henholdsvis 3,3 mg/ml, 6,7 mg/ml og 10 mg/ml).


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Novo Nordisk A/S Novo Allé

2880 Bagsværd Danmark


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: Danmark: Norditropin NordiLet 10 mg/1,5 ml


Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2017


Yderligere informationNorditropin og NordiLet er registrerede varemærker ejet af Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz NovoFine er registreret varemærke ejet af Novo Nordisk A/S, Danmark

2017

Novo Nordisk A/S

image

image


Norditropin NordiLet 10 mg/1,5 ml

Sådan skal du bruge Norditropin NordiLet pennen

Læs hele denne instruktion før du bruger Norditropin NordiLet.

 • Norditropin NordiLet 10 mg/1,5 ml er en flerdosis fyldt engangspen med human væksthormonopløsning til injektion.

 • Norditropin NordiLet er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine engangsnåle.

 • Brug kun pennen hvis væksthormonopløsningen indeni er klar og farveløs.

 • Kontrollér altid gennemløbet (klargøring) før den første injektion med hver ny pen – se under punkt 3.

 • Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis væksthormon du har behov for. Du kan omsætte denne dosis (i mg) til det antal ”klik” på pennen, som du har brug for, ved at benytte omsætningstabellen. Du kan indstille alle doser fra 1 – 29 klik.

 • Kontrollér altid at du bruger den korrekte omsætningstabel beregnet til din pen. Hvis du har en Norditropin NordiLet pen med 10 mg/1,5 ml, skal du kun bruge Norditropin NordiLet omsætningstabellen med 10 mg/1,5 ml .

 • Du kan bruge væksthormonindikatorvinduet til at beregne, hvor mange klik væksthormon, du har tilbage i din pen. Brug ikke væksthormonindikatorvinduet til at indstille din dosis.

 • Sørg altid for at trykknappen er helt i bund, før du bruger din pen. Hvis ikke, så drej penhætten indtil trykknappen er helt i bund.

 • Sørg altid for at penhætten er helt lukket på din pen, når den ikke er i brug.

 • Opbevar altid din pen uden nålen påsat. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af væksthormon, blokerede nåle og upræcis dosering.

 • Del aldrig din pen eller dine nåle med andre personer. Det kan føre til kryds-infektion.


Væksthormonbeholder Gummimembran


Trykknap Trykknap- Dosisindikator Væksthormon- Penhætte- Penhætte skala restdosisskala skala


Nål (eksempel)


Papir- Nål Indre Ydre forsegling nålehætte nålehætte

Omsætningstabel Norditropin NordiLet 10 mg/1,5 ml

interval i mg

image

image10 mg/1.5 ml

Fra Til

mg – mg Klik

Sådan bruges omsætningstabellen

 • Find den dosis du har fået anbefalet blandt de dosisintervaller, der står i den venstre kolonne. Find det tilsvarende antal klik på pennen i den højre kolonne, som svarer hertil.

 • Hvis din læge siger, at du har brug for 2,40 mg, så svarer det til 18 klik på din pen.

1. Kontrollér pennen


 • Kontrollér navn, styrke og den farvedekodede etiket på din Norditropin NordiLet pen for at sikre, at den indeholder den styrke af væksthormon, du har brug for.

 • Træk penhætten af [A].

 • Kontrollér opløsningen inden i pennen ved at vende den op og ned en eller to gange.

 • Brug kun pennen, hvis væksthormonet inden i er klart og farveløst.

A

2. Påsætning af nålen


 • Brug altid en ny engangsnål før hver injektion. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af væksthormon, blokerede nåle og

image

image

image


upræcis dosering.

 • Vær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen før brug.

 • Tag en ny nål og fjern den beskyttende papirforsegling.

 • Skru nålen stramt på pennen [B].

 • Træk den ydre nålehætte af og gem den til senere kassering af den brugte nål

 • Fjern den indre nålehætte ved at trykke på den midterste top og kassér den.

 • Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på pennen igen. Du kan ved et uheld stikke dig selv med nålen.


Nålen har to nålehætter. Du skal fjerne dem begge:

B

3. Kontrollér gennemløbet


 • Før du anvender en ny pen første gang, skal du kontrollere gennemløbet (klargøring), for at sikre, at du får den korrekte dosering og ikke injicerer luft:

 • Hold pennen med nålespidsen opad og bank forsigtigt på cylinderampullen med fingeren et par gange for at sikre, at eventuelle luftbobler samles i toppen af væksthormonbeholderen [C].


C


 • Hold pennen med nålen opad, og drej væksthormonbeholderen i pilens retning indtil du har drejet ét klik [D].

 • Hold pennen, stadig med nålen pegende opad, pres da trykknappen i bunden af pennen helt ind [E].

 • Gentag trin C til E, indtil der kommer en dråbe væksthormon til syne på nålens spids

 • Brug ikke pennen, hvis der ikke kommer en dråbe væksthormon til syne på nålens spids

 • Kontrollér altid at en dråbe kommer til syne på nålens spids, før du injicerer din første dosis med hver ny pen. Dette sikrer gennemløbet af væksthormon. Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, injecerer du ikke væksthormon. Dette tyder på at nålen er blokeret eller beskadiget.

 • Kontrollér gennemløbet igen, hvis din pen har været tabt eller stødt mod en hård overflade, eller hvis du ikke er sikker på den virker korrekt.

 • Hvis du mener, din pen er skadet, skal du levere den tilbage til din leverandør og få udleveret en ny.


D E

image

image

image


4. Indstilling af dosis


 • Kontrollér altid at trykknappen er helt inde, inden du bruger pennen. Hvis ikke, drej da penhætten indtil tryknappen er fuldstændig inde.

 • Sæt penhætten tilbage på pennen ved “0” udfor dosisindikatoren [F].

F

 • Hold pennen vandret og drej penhætten i den retning, der vises med pilen, for at vælge den dosis din læge har anbefalet dig [G].

 • Skalaen på penhætten viser antallet af klik

 • Hver gang du foretager en hel omdrejning af penhætten, vil der blive vist 5 klik på trykknapskalaen.D.v.s. skalaen vil vise 5, 10, 15, 20 eller 25 klik.

 • Vær omhyggelig med ikke at røre ved trykknappen når dosis indstilles. Hvis trykknappen ikke kan hæve sig frit, vil væksthormon blive presset ud gennem nålen.

 • Du kan ikke vælge en større dosis end det antal klik der er tilbage.

 • Brug altid penhætteskalaen og trykknapskalaen for at se antallet af klik du har indstillet inden injektion af væksthormon.

(0, 1, 2, 3, 4 klik). Når penhætten drejes, flytter trykknappen sig udad.

Hvis du vælger en forkert dosis kan du få for lidt eller for meget væksthormon.

G

Eksempler på indstilling af dosis [H]


Hvordan vælges fire klik:

 • Drej penhætten indtil der står “4” ud for dosisindikatoren.

 • Drej penhætten en hel omgang rundt så “0” er den næste dosisindikator igen. Du har nu valgt fem klik og “5” vil vise sig på trykknapskalaen. Fortsæt med at dreje penhætteskalaen indtil “3” er ud for dosisindikatoren

 • Tilføj de“3” fra penhætteindikatoren til de ”5”fra trykknapskalaen, derved har du samlet valgt otte klik.

 • For at kontrollere dosisindstillingen lægges tallet fra penhætteskalaen, som er på linje med dosisindikatoren, sammen med det højeste tal, der er vist på trykknapskalaen.

 • Hvis du har en forkert dosis, drej da blot penhætten frem eller tilbage, indtil det korrekte antal af klik er


Hvordan vælges otte klik:


Sådan kontrollerer du dosisindstillingen [H]


H

image


blevet indstillet. Det maksimale antal af doser, der kan indstilles er 29 klik.

 • Hvis du prøver at indstille en dosis, der er højere end 29 klik ,vil der sive væksthormon ud af nålen. Dette kan medføre upræcis dosering.

 • Hvis du ved en fejltagelse kommer til at gøre dette, drejes penhætten tilbage så langt som du kan komme, indtil trykknappen er helt nede, og du mærker modstand.

 • Hvis “0” ikke står ved siden af dosisindikatoren, fjernes penhætten og flyttes tilbage igen som vist i billede F.

 • Start igen. Husk at 29 klik er den maksimale dosis.

 • Efter at dosisindstillingen er udført fjernes penhætten så injektionen kan udføres.

5. Injicér dosis


 • Brug den injektionsmetode du har fået anbefalet.

 • Variér injektionsstedet så du ikke skader din hud.

 • Stik nålen ind under huden. Frigiv dosis ved at trykke trykknappen helt ind [I].

 • Hold nålen under huden i mindst 6 sekunder og træk den derefter ud. Hold trykknappen helt inde indtil nålen er fjernet fra huden. Dette sikrer at du får den fulde dosis.

I

6. Fjern nålen


 • Sæt den ydre nålehætte på igen og skru nålen af. Kassér den omhyggeligt. Sæt penhætten på pennen igen, med ”0” ved siden af dosisindikatoren.

 • Fjern altid nålen efter hver injektion og opbevar pennen uden nålen påsat. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af væksthormon, blokerede nåle og upræcis dosering.

 • Når pennen er tom, kasseres den omhyggeligt uden nålen påsat, som anbefalet af din læge, sygeplejerske og lokale myndigheder.

 • Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt - for at reducere risikoen for stikuheld og kryds-infektion.

 • Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn.

7. Vedligeholdelse


 • Din Norditropin NordiLet pen skal behandles med omtanke. Hvis den tabes, beskadiges eller ødelægges, er der risiko for udsivning af væksthormon. Dette kan føre til upræcis dosering.

 • Ryst ikke din pen voldsomt. Beskyt din pen mod støv, snavs og direkte lys og enhver situation, som kan beskadige den.

 • Frys ikke din pen eller opbevar den tæt på køleelementet i et køleskab.

 • Forsøg ikke at vaske, iblødsætte eller smøre din pen. Om nødvendigt, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel på en let fugtet klud.