Hjemmeside Hjemmeside

BCG medac
BCG vaccine

Indlægsseddel: Information til brugeren


BCG-medac, pulver og solvens til intravesikal suspension


Bacillus Calmette-Guérin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

  Må ikke nedfryses.


  Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. Efter rekonstitution skal dette produkt straks bruges.

 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger BCG-medac indeholder:

Aktivt stof: Levedygtig BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-bakterie (stamme RIVM hidrørende fra stamme 1173-P2).


Efter rekonstitution indeholder et hætteglas:

BCG stamme RIVM hidrørende fra stamme 1173-P2………………………2 x 108 til 3 x 109 levedygtige enheder


Øvrige indholdsstoffer i pulveret: Polygelin, glucose, vandfri og polysorbat 80. Øvrige indholdsstoffer i solvensen: Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser

BCG-medac består af et hvidt pulver og en farveløs, klar opløsning, der anvendes som solvens. Der er pakninger på 1 eller 3 eller 5 eller 6 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


medac Gesellschaft für

klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2022.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersoner:


Behandling af symptomer, tegn og syndrom


Symptomer, tegn eller syndrom

Behandling

1) Symptomer af vesikal irritation, som varer under 48 timer

Symptomatisk behandling

2) Symptomer af vesikal irritation, som varer mindst 48 timer

Seponér behandling med BCG-medac og start behandling med quinoloner. Hvis der efter 10 dage ikke ses fuldstændig resolution, administrér isoniazid (INH)* i 3 måneder.

I tilfælde af antituberkuløs behandling bør behandling med BCG-medac afgjort seponeres.

3) Ledsagende bakterieinfektion i urinveje

Udsæt BCG-medac behandling, indtil urinanalysen er normaliseret og behandlingen med antibiotika er afsluttet.

4) Andre bivirkninger i urogenitalsystemet: symptomatisk granulomatøs prostatitis, epididymitis og orchitis, urethral obstruktion og nyreabsces

Seponér behandling med BCG-medac. Overvej at konsultere en speciallæge inden for infektionssygdomme.

Administrér isoniazid (INH)* og rifampicin* i 3- 6 måneder i henhold til sværhedsgrad.


I tilfælde af antituberkuløs behandling bør behandling med BCG-medac afgjort seponeres.

5) Feber under 38,5°C, som varer under 48 timer

Symptomatisk behandling med paracetamol.

6) Kutan eruption, artralgi eller artritis eller Reiters syndrom

Seponér behandlingmed BCG-medac. Overvej at konsultere en speciallæge inden for infektionssygdomme.

Administrér antihistamin eller nonsteroide antiinflammatoriske stoffer. I tilfælde af en immunmedieret reaktion bør behandling med cortison overvejes.

Hvis ingen respons, administrér isoniazid* i 3 måneder.


I tilfælde af antituberkuløs behandling bør behandling med BCG-medac afgjort seponeres.

7) Systemisk

BCG-reaktion/infektion** uden tegn på septisk shock

Afgjort seponér behandling med BCG-medac. Overvej en konsultation hos en specialist i infektiøse sygdomme.

Administrér antituberkuløs terapi med

3 medikamenter* i 6 måneder samt behandling med lavdosis-kortikosteroider.

8) Systemisk

BCG-reaktion/infektion med tegn på septisk shock

Afgjort seponér behandling med BCG-medac. Administrér omgående antituberkuløs terapi med 3 medikamenter*, kombineret med højdosis, hurtigvirkende kortikosteroider.


Rådfør dig med en specialist i infektiøse sygdomme.


* Forsigtig: BCG-bakterier er følsomme over for alle p.t. anvendte antituberkuløse lægemidler, undtagen pyrazinamid. Hvis det er nødvendigt at anvende antituberkuløs terapi med 3 medikamenter, er den anbefalede kombination isoniazid (INH), rifampicin og ethambutol.

** se definition ovenfor

Instruktioner vedrørende håndtering

BCG-medac skal administreres under de forhold, som der kræves for intravesikal endoskopi. Forsigtighedsregler ved håndtering

BCG-medac bør ikke håndteres i samme rum eller af samme personale, som tilbereder cytotoksiske

lægemidler til intravenøs administration. BCG-medac bør ikke håndteres af personer med kendt nedsat immunrespons.


Spild af BCG-medac

Spild af BCG-medac suspension skal behandles med et desinficeringsmiddel med verificeret virkning mod mykobakterier. Spild på huden skal behandles med et passende desinficeringsmiddel.


Tuberkulinkutanprøver

Den intravesikale behandling med BCG-medac kan fremkalde en overfølsomhed over for tuberkulin og komplicere efterfølgende fortolkning af tuberkulinkutanprøver for diagnose af mykobakteriel infektion. Derfor bør tuberkulinreaktionen afprøves før administration af BCG-medac.


Forberedelse

Administration af kateteret skal gøres forsigtigt for at undgå skader på epitelet, hvilket kan føre til systemisk BCG-infektion. Anvendelse af lubrikant anbefales for at minimere risikoen for traumatisk kateterisering og for at mindske ubehaget ved proceduren. Kvinder kan behøve mindre lubrikant end mænd. Det er ikke blevet observeret, at en mulig antiseptisk virkning af lubrikant kan påvirke præparatets virkning. Tømning af blæren efter kateterisation nedsætter resterende lubikant, før BCG anvendes.


Før præparatet anvendes, skal det opslemmes under aseptiske forhold med steril 0,9 % natriumkloridopløsning (se nedenfor). Bland suspensionen inden brug ved at dreje den forsigtigt. Undgå hudkontakt med BCG-medac. Det anbefales at anvende handsker.


Synlige makroskopiske partikler påvirker ikke præparatets virkning og sikkerhed.

Den følgende brugsanvisning anvendes til systemet med konisk adapter eller Luer-Lock adapter. Luer-Lock-adapteren må kun anvendes til intravesikal instillation (se punkt 4.4 i produktresuméet).


Brugsanvisning til pulveret og solvensen til intravesikal suspension (instillationssæt)


image


 1. Riv beskyttelsesposen op, men fjern den ikke helt! Dette vil beskytte spidsen af instillationssystemet mod forurening indtil det sidste minut.


  image

 2. Fjern lågene på hætteglasset og instillationssystemet. Tag en affaldspose frem og læg den i nærheden.  image


 3. Anbring hætteglasset med BCG-medac på en solid overflade (f.eks. et bord) og tryk instillationssystemets adapter godt fast lodret på hætteglasset med BCG-medac. Drej hætteglasset 2 gange helt rundt i samme retning.


  image image


 4. Bræk mekanismen i adapterens tube over ved at bøje den frem og tilbage flere gange. Derved etableres forbindelsen. Hold fast i tuben – og ikke hætteglasset i løbet af denne procedure.


  image

 5. Pump væsken ind i hætteglasset, men fyld ikke glasset helt op. Hvis der ikke er nogen gennemstrømning, så drej hætteglasset igen 2 gange helt rundt i samme retning for at sikre, at skillevæggen er helt gennembrudt. Gentag dette, indtil der er gennemstrømning.


  image


 6. Vend hele systemet om. Pump luft fra instillationssystemet ind i hætteglasset øverst og træk den genfortyndede BCG-medac ind i instillationssystemet. Fjern ikke hætteglasset.  image

 7. Hold instillationssystemet i lodret stilling. Fjern nu beskyttelsesposen helt. Forbind kateteret til instillationssystemet. Bræk nu forseglingsmekanismen i tubedelen ved at bøje den frem og tilbage og instillér suspensionen med BCG-medac ind i patientens blære. Ved slutningen af instilleringen frigøres kateteret ved at presse luft igennem. Hold instillationssystemet sammenklemt og placér det sammen med kateteret i affaldsposen.


image