Hjemmeside Hjemmeside

Oxaliplatin Accord
oxaliplatin

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

oxaliplatin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel.


Børn

Oxaliplatin bør ikke anvendes hos børn og unge under 18 år.


Brug af andre lægemidler sammen med Oxaliplatin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.


Amning

- Du må ikke amme, mens du er i behandling med oxaliplatin.


Frugtbarhed


Spørg lægen eller apotekspersonalet, før du tager nogen form for lægemidler.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling med oxaliplatin kan medføre øget risiko for svimmelhed, kvalme, opkastning og andre neurologiske symptomer, der påvirker gang og balance. Hvis du oplever disse symptomer, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis du får synsproblemer, når du tager Oxaliplatin Accord, må du ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i andre farlige aktiviteter.


3. Sådan skal du bruge Oxaliplatin Accord


Oxaliplatin Accord må kun anvendes til voksne. Til engangsbrug.


Dosis

Din dosis af Oxaliplatin Accord er baseret på dit legemsoverfladeareal, der udregnes ud fra din vægt og højde.

Den sædvanlige dosis for voksne, inklusive ældre, er 85 mg/m2 legemsoverflade. Din dosis vil også afhænge af resultaterne af blodprøver og af, om du tidligere har oplevet bivirkninger med Oxaliplatin Accord.


Dosering og indgivelsesmåde


Behandlingshyppighed

Du vil normalt modtage din infusion hver anden uge.


Behandlingens varighed

Behandlingens varighed vil blive fastlagt af din læge.

Din behandling vil højst vare 6 måneder, når den finder sted efter fuldstændig fjernelse af din tumor.


Hvis du har taget for meget Oxaliplatin Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Oxaliplatin Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


Da dette lægemiddel indgives af en sundhedsperson, er det meget usandsynligt, at du vil få for meget eller for lidt.


I tilfælde af overdosering kan du opleve forstærkede bivirkninger. Din læge kan give dig behandling mod disse bivirkninger.


Spørg din læge, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvis du vil vide mere om din behandling.


4. Bivirkninger


Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du fortæller det til din læge inden næste behandling.


Nedenfor er beskrevet nogle af de bivirkninger, du kan opleve. De alvorligste bivirkninger

Fortæl det straks til din læge, hvis du bemærker noget af følgende:


Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

  1. Klargøring af infusionsopløsningen


   Udtag den nødvendige mængde koncentrat fra hætteglasset/hætteglassene og fortynd herefter med 250-500 ml 5 % glucoseopløsning til en oxaliplatin-koncentration på mellem ikke mindre end 0,2 mg/ml og 0,7 mg/ml. Koncentrationsområdet for hvilket den fysisk-kemisk stabilitet for oxaliplatin er påvist er 0,2 mg/ml til 2,0 mg/ml.


   Administrér ved intravenøs infusion.


   Efter fortynding i 5 % glucoseopløsning er kemisk og fysisk brugsstabilitet dokumenteret i 48 timer ved temperaturer på 2 til 8 ºC og i 24 timer ved +25 ºC.


   Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal infusionspræparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C, medmindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


   Inspicér opløsningen visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.


   Lægemidlet er udelukkende til engangsbrug. Eventuel tiloversbleven infusionsopløsning skal bortskaffes. Se nedenstående afsnit ”Bortskaffelse”.


   Brug ALDRIG natriumchloridopløsning eller opløsninger indeholdende chlorid til fortynding.


   Oxaliplatin-infusionsvæske er blevet testet for uforligelighed med repræsentative, PVC-baserede infusionssæt.


  2. Infusion af opløsningen


   Administrationen af oxaliplatin kræver ikke præhydrering.


   Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % glucoseopløsning til en koncentration på mindst 0,2 mg/ml skal infunderes via en perifer vene eller en central venøs line over 2-6 timer. Når oxaliplatin administreres med 5-fluorouracil, skal infusionen med oxaliplatin foretages inden administration af 5- fluorouracil.


  3. Bortskaffelse


Såvel resterende lægemiddel som alle materialer, som har været anvendt ved rekonstituering, fortynding og administration, skal bortskaffes i henhold til hospitalets gældende procedurer for cytotoksisk affald og under hensyntagen til lokale retningslinjer for bortskaffelse af farligt affald.