Hjemmeside Hjemmeside

Mercilon
desogestrel and ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren


Mercilon 150 mikrogram/20 mikrogram, tabletter

desogestrel/ethinylestradiol


Vigtig information om kombinerede hormonelle præventionsmidler:


Hvis du har mere end en af disse tilstande, eller hvis en af tilstandene er særligt alvorlig, kan risikoen for at udvikle en blodprop være endnu større.


Fortæl det til din læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du tager Mercilon, f.eks. hvis du begynder at ryge, et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt.


P-piller og kræft:

Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pillebrugere end hos andre kvinder på samme alder. Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre i løbet af de første 10 år efter ophør med p-piller. Det vides dog ikke med sikkerhed, om der er nogen egentlig sammenhæng mellem brystkræft og p-piller.

Kvinder, der tager p-piller får oftere undersøgt brystet, så brystkræft måske bliver fundet tidligere.


Nogle få gange har kvinder, der tager p-piller, fået godartede leversvulster. Yderst sjældent har leversvulsterne været ondartede. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.


Livmoderhalskræft er noget hyppigere hos kvinder, der har taget p-piller i lang tid. Dette skyldes måske ikke direkte p-pillerne, men muligvis at kvinder, der tager p-piller oftere bliver undersøgt for livmoderhalskræft. Nogle kan have en anden seksuel adfærd end de, der bruger andre svangerskabsforebyggende midler som kondom. Den største risiko for livmoderhalskræft er vedvarende betændelse med et særligt virus (humant papilloma virus), som kan være hyppigere hos p-pillebrugere.


P-piller og psykiske forstyrrelser:

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Mercilon, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt.


Børn og unge

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende sikkerhed og virkning hos unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Mercilon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller naturlægemidler eller har gjort det for nylig, også selvom de ikke er på recept. Fortæl det også til enhver anden læge eller tandlæge, som udskriver et andet lægemiddel, at du tager Mercilon. De kan fortælle dig, om du skal tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler (f.eks. bruge kondom) og i så fald hvor lang tid, eller om anden medicin, du har brug for, skal ændres.

Brug ikke Mercilon, hvis du har hepatitis C og tager lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir eller glecaprevir/pibrentasvir, da dette kan medføre forhøjede værdier i leverfunktionstest (forhøjede leverenzymer (ALAT)).

Lægen vil udskrive en anden form for prævention før behandlingsstart med disse lægemidler.

Brug af Mercilon kan starte igen ca. 2 uger efter afslutning af denne behandling. Se punktet ”Tag ikke Mercilon”.


Nogle lægemidler


Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget blod- eller urinprøver, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Mercilon, da det kan påvirke resultater af visse prøver.


Brug af Mercilon sammen med mad og drikke

Ikke relevant.


Graviditet og amning

Graviditet:

Du må ikke tage Mercilon, hvis du er gravid eller tror du er gravid.

Hvis du tror du er gravid samtidig med at du tager Mercilon, skal du omgående fortælle det til din læge.


Amning:

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Mercilon. Spørg lægen.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Mercilon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Mercilon indeholder lactose

Mercilon indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

image

Hvornår skal du kontakte din læge? Regelmæssige undersøgelser

Når du tager p-piller, vil din læge bede dig om at komme til regelmæssige undersøgelser. Du skal normalt

undersøges hvert år.

Kontakt din læge omgående hvis:


  1. Sådan skal du tage Mercilon


Dosering

Hver Mercilon blisterpakning indeholder 21 tabletter. Hver tablet i blisterpakningen er markeret med hvilken ugedag, du skal tage tabletten. Tag tabletterne på samme tidspunkt hver dag med et glas vand. Følg pilenes retning på blisterpakningen, indtil alle 21 tabletter er taget. I de næste 7 dage tager du ingen tabletter. I løbet af de 7 dage vil du sædvanligvis få din menstruation. Normalt starter menstruationen på 2. eller 3. dagen efter den sidste p-pille er taget. Du starter med en ny blisterpakning på den 8. dag - også selvom din menstruation fortsætter. Det betyder, at du altid starter en ny blisterpakning på samme ugedag og får din menstruation med ca. 4 ugers mellemrum.


Sådan starter du på din første Mercilon blisterpakning

Hvis du ikke har brugt præventionsmidler med hormoner i den sidste måned

Den første p-pille tages på menstruationens første dag, dvs. 1. blødningsdag. Mercilon virker med det samme. Du behøver ikke at beskytte dig ekstra mod graviditet. Hvis du vil starte på dine p-piller på menstruationens 2.-5. dag, skal du huske at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) de næste 7 dage.


Ved skift fra et andet kombineret hormonelt præventionsmiddel (p-pille, p-ring, p-plaster)

Du skal starte med Mercilon dagen efter du har taget den sidste tablet i din tidligere p-pillepakke (dvs. ingen p-pillefri periode). Hvis din nuværende p-pillepakke indeholder placebotabletter (virkningsløse tabletter), kan du starte med Mercilon dagen efter du har taget den sidste aktive tablet (hvis du er usikker, så spørg din læge eller på apoteket). Du kan også starte senere, men dog senest på dagen efter den sædvanlige tabletfrie periode eller efter perioden med placebotabletter. Du skal starte med Mercilon samme dag som p-ring eller p-plaster fjernes - men dog senest på dagen efter den sædvanlige ringfrie eller plasterfrie periode.

Har du brugt p-piller, p-plaster eller p-ring regelmæssigt og korrekt, og hvis du er sikker på, at du ikke er gravid, kan du også stoppe med at bruge p-piller, p-plaster eller p-ring og starte med Mercilon med det samme.


Hvis du følger disse instruktioner, er det ikke nødvendigt at bruge ekstra beskyttelse mod graviditet.


Ved skift fra rene gestagenpræparater (minipiller)

Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Mercilon næste dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage du tager p-pillerne.


Ved skift fra rene gestagenpræparater (injektion, implantat, spiral med gestagen)

Start med at tage Mercilon, når din næste injektion er overskredet eller på den dag, hvor du skal have fjernet implantat eller spiral. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage du tager p-pillerne.


Efter fødsel

Lige efter fødslen vil din læge måske råde dig til at vente med at tage Mercilon til efter din første normale menstruation. Nogle gange er det muligt at starte tidligere. Din læge vil råde dig. Ønsker du at anvende Mercilon mens du ammer, så spørg din læge til råds først.


Efter abort

Din læge kan rådgive dig.


Hvis du har taget for mange Mercilon-tabletter

Der er ikke set tilfælde af alvorlige og skadelige reaktioner på overdosering af Mercilon. Hvis du har taget flere tabletter på samme tid, kan det give kvalme, opkastning samt blødning fra skeden. Hvis du opdager et barn, som har taget Mercilon, så spørg din læge til råds.


image

Hvad skal du gøre hvis...


...du har glemt at tage Mercilon?

Hvis der er gået mindre end 12 timer fra du skulle have taget din p-pille, er sikkerheden uændret. Tag p- pillen så snart du husker det. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt.


Hvis der er gået mere end 12 timer fra du skulle have taget din p-pille, er sikkerheden muligvis nedsat. Jo flere p-piller du har glemt, desto større er usikkerheden. Der er større risiko for at blive gravid, hvis du glemmer tabletter i den første uge eller i den sidste uge af en pakke. Du skal følge nedenstående råd (se også diagrammet nedenfor).


Hvis mere end 1 p-pille er glemt

Spørg din læge til råds.


1 p-pille er glemt i uge 1

Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selvom det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Fortsæt med de efterfølgende p-piller på det sædvanlige tidspunkt, men beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom) i de næste 7 dage. Hvis du har haft samleje i ugen før du glemte p-pillen, kan du være blevet gravid. Kontakt derfor din læge.


1 p-pille er glemt i uge 2

Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selvom det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt. P-pillernes sikkerhed er uændret, og du behøver ikke at beskytte dig ekstra mod graviditet.

image

image

1 p-pille er glemt i uge 3

Du kan vælge mellem en af følgende muligheder uden at bruge yderligere form for svangerskabs- forebyggelse.


  1. Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selvom det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt. Start straks på næste blisterpakning uden at holde pause mellem pakningerne. Du får sandsynligvis ingen menstruation før efter den næste blisterpakning, men du kan få pletblødninger eller gennembrudsblødninger mens du tager p-pillerne.


    Eller


  2. Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pillefri periode på 7 dage eller mindre inkl. den dag, du glemte din p-pille. Fortsæt herefter med den nye blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den næste blisterpakning på samme ugedag, som du plejer.


Hvis du har glemt at tage p-piller i en blisterpakning og ikke får din menstruation i den p-pillefrie periode, er du måske blevet gravid. Kontakt din læge før du starter på den næste blisterpakning.image

Mere end 1 glemt tablet


Spørg din læge til råds


ja


Uge 1

Du har haft sex i ugen før du glemte tabletten nej


Udseende og pakningsstørrelser

Æsker med 21, 3x21 og 6x21 tabletter i blisterpakning.


Tabletterne er bikonvekse, runde og 6 mm i diameter. Tabletterne er mærket med TR og 4 på den ene side og Organon og en stjerne på den anden side.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland


Repræsentant i Danmark:

Organon Denmark ApS, Bredgade 6, 1260 København K, tlf. 4484 6800, info.denmark@organon.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022.