Hjemmeside Hjemmeside

Voncento
human coagulation factor VIII / human von willebrand factor

Indlægsseddel: Information til brugeren


Voncento 250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml solvens) pulver og solvens til injektions-

/infusionsvæske, opløsning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning


human koagulationsfaktor VIII, human von Willebrands faktor


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


  1. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Voncento indeholder:

Aktivt stof:

250 IE FVIII og 600 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker

indeholder opløsningen ca. 50 IE/ml FVIII og 120 IE/ml VWF.


500 IE FVIII og 1200 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 10 ml vand til injektion ca. 50 IE/ml FVIII og 120 IE/ml VWF.


500 IE FVIII og 1200 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektion ca. 100 IE/ml FVIII og 240 IE/ml VWF.


1000 IE FVIII og 2400 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 10 ml vand til injektion ca. 100 IE/ml FVIII og 240 IE/ml VWF.


Yderligere oplysninger fremgår af afsnittet "Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale".

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumchlorid, humant albumin, natriumchlorid, natriumcitrat, saccharose, trometamol.

Se punkt 2 ”Voncento indeholder natrium”. Solvens: Vand til injektionsvæsker.


Udseende og pakningsstørrelser


Voncento leveres som et hvidt pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Den rekonstituerede opløsning skal være klar eller med let opalglans, dvs. den kan funkle, når den

holdes op i lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler.

Indre beholdere og hætteglas til solvens indeholder glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.


Pakninger

En pakning med 250 IE/600 IE eller 500 IE/1200IE indeholder:

En indre æske indeholder: 1 engangssprøjte 10 ml

  1. venepunktursæt

  2. alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg Tyskland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CentralPharma Communications UAB

Tel: +370 5 243 0444


България МагнаФарм България Тел: +359 2 810 3949

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20 (BE)


Česká republika Magyarország

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

CSL Behring Kft. Tel.: +36 1 213 4290


Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd. Tel: +356 2397 6333


Deutschland

CSL Behring GmbH Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00


Eesti

CentralPharma Communications OÜ

Tel: +3726015540

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70


Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463


España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65


France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30


Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o. Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl Tel: +40 21 322 0171


Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

NEOX s.r.o.-podružnica v Sloveniji

Tel:+ 386 41 42 0002


Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862


Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70


Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70


Latvija

CentralPharma Communications SIA Tel: +371 6 7450497

United Kingdom (Northern Ireland)

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254 (DE)


Denne indlægsseddel blev senest ændret


.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale


Dosering


Von Willebrands sygdom


Det er vigtigt at beregne dosis ved hjælp af det specificerede antal IE i VWF:RCo.

Generelt øger VWF:RCo 1 IE/kg koncentrationen af VWF:RCo i kredsløbet med 0,02 IE/ml (2 %).


Der bør opnås koncentrationer af VWF:RCo på > 0,6 IE/ml (60 %) og af FVIII:C på > 0,4 IE/ml (40 %).


P.n.-behandling

For at opnå hæmostase anbefales normalt 40-80 IE/kg legemsvægt af VWF (VWF:RCo) svarende til

20-40 IE FVIII:C/kg legemsvægt.


Det kan være nødvendigt at give en initialdosis VWF:RCo på 80 kg/IE, specielt hos patienter med von Willebrands sygdom type 3. Disse patienter kan have behov for højere doser end patienter med andre typer af von Willebrands sygdom for at opretholde et tilstrækkeligt niveau.


Profylakseafkirurgiskblødning

For at hindre omfattende blødninger under eller efter et kirurgisk indgreb bør administrationen indledes 1-2 timer før indgrebet.


Infusionen gentages med en passende dosis hver 12.-24. time. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af patientens kliniske tilstand, blødningens art og sværhedsgrad samt niveauet af såvel VWF:RCo som FVIII:C.


Ved anvendelse af et VWF-præparat, som indeholder FVIII, skal den behandlende læge være opmærksom på, at langtidsbehandling kan give en for stor øgning af FVIII:C. Efter 24-48 timers behandling og for at undgå en voldsom stigning i FVIII:C bør det overvejes at reducere dosis og/eller forlænge intervallet mellem doserne eller anvende et VWF-præparat med lavt indhold af FVIII.


Profylakse

Til langtidsprofylakse hos patienter med VWD bør det overvejes at give en dosis på 25-40 IE VWF:RCo/kg legemsvægt 1-3 gange om ugen. Hos patienter med gastrointestinal blødning eller menoragi kan kortere dosisintervaller eller højere doser. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af patientens kliniske status samt plasmakoncentrationen af VWF:RCo og FVIII:C.


PædiatriskpopulationmedVWD

Behandling af blødninger

Sædvanligvis anbefales det at behandle blødninger hos pædiatriske patienter med von Willebrand- faktor (VWF:RCo) med en dosis på 40-80 IE/kg, hvilket svarer til 20-40 IE FVIII:C/kg legemsvægt .


Profylakse

Patienter i alderen 12-18 år: Dosering baseres på de samme retningslinjer som hos voksne.

Patienter <12 år: Ifølge resultaterne fra et klinisk studie, der påviste, at pædiatriske patienter under 12 år har lavere eksponering for VWF, bør det overvejes at give en profylaktisk dosis i området 40-80 IE VWF:RCo/kg legemsvægt 1-3 gange om ugen.

Dosis og behandlingsvarighed afhænger af patientens kliniske status samt plasmakoncentrationen af VWF:RCo og FVIII:C.

Hæmofili A


Det er vigtigt at beregne dosis ved hjælp af det specificerede antal IE af FVIII:C.

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sværhedsgraden af FVIII-mangel, blødningens lokalisering og omfang samt patientens kliniske tilstand.


Det antal faktor VIII-enheder, som administreres, angives i internationale enheder (IE), som svarer til den gældende WHO koncentrat standard for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma angives enten som procent (i forhold til normalt humant plasma) eller, hvilket er at foretrække, i internationale enheder (i forhold til international standard for FVIII i plasma).


1 IE FVIII-aktivitet svarer til mængden af faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma.


P.n.-behandling

Beregningen af den rette dosis faktor VIII baseres på det empiriske fund, at 1 IE FVIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med ca. 2 % (in vivo-recovery 2 IE/dl) i forhold til den normale aktivitet. Den rette dosis beregnes ud fra følgende formel:


Antal enheder = legemsvægt [kg] x ønsket faktor VIII-stigning [% eller IE/dl] x 0,5.


Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør tilpasses den kliniske virkning i hvert enkelt tilfælde.


Såfremt de nedenfor anførte blødningsepisoder indtræffer, bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde til under det angivne plasmaniveau af FVIII-aktivitet (i % af normalværdien eller IE/dl) i den pågældende periode. Tabellen nedenfor kan anvendes som vejledning til beregning af dosis ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:


Blødningsgrad/Type kirurgisk

indgreb

Terapeutisk nødvendigt

faktor VIII-niveau (% eller IE/dl)

Interval mellem doser (timer) /

Behandlingsvarighed (dage)

Hæmoragi

Tidlig hæmartrose, muskel- eller

oral blødning

20-40

Gentages hver 12.-24. time i

mindst 1 døgn, indtil det skønnes, at blødningen er ophørt bedømt ud fra smerter eller heling.

Mere omfattende hæmartrose,

muskelblødning eller hæmatom

30-60

Infusionen gentages hver 12.-24.

time i 3-4 dage eller længere, indtil ophør af smerter og akut indskrænkning i bevægelighed.

Livstruende blødning

60-100

Infusionen gentages hver 8.-24.

time, indtil faren er overstået.

Kirurgi

Mindre kiruriske indgreb

inklusive tandudtrækning

30-60

Infusionen gentages hver 24.

time i mindst 1 døgn, indtil der opnås heling.

Større kirurgiske indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Infusionen gentages hver 8.-24.

time, indtil der indtræder tilstrækkelig sårheling, og derefter behandles i mindst 7 dage til for at opretholde en FVIII-aktivitet på 30-60 % (IE/dl).

Monitorering af behandlingen


Det anbefales at måle faktor VIII-aktiviteten under behandlingen med henblik på justering af dosis og interval mellem infusionerne. Enkelte patienter kan udvise afvigende resultater for faktor VIII, idet de udviser forskellige halveringstider og recoveries. Dosis baseret på legemsvægt kan kræve justering hos undervægtige eller overvægtige patienter. Særlig ved større kirurgiske indgreb er præcis monitorering af substitutionsterapien vha. koagulationsanalyse (faktor VIII-aktivitet i plasma) uundværlig.


Profylakse

Til langtidsprofylakse hos patienter med svær hæmofili A er den sædvanlige dosis 20-40 IE FVIII pr. kg legemsvægt med 2-3 døgns interval. Kortere intervaller eller højere doser kan være nødvendige i nogle tilfælde, især hos yngre patienter.


PædiatriskpopulationmedhæmofiliA

Hos børn og unge i alderen < 18 år med hæmofili A baseres doseringen på legemsvægt, og den følger derfor generelt de samme retningslinjer som hos voksne. Kortere dosisintervaller eller højere doser kan være nødvendige i nogle tilfælde. Administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske virkning hos den enkelte patient.


Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.