Hjemmeside Hjemmeside

Budesonid Sandoz
budesonide


Indlægsseddel: Information til brugeren Budesonid Sandoz 64 mikrogram/dosis næsespray, suspension

budesonid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Budesonid Sandoz

 3. Sådan skal du bruge Budesonid Sandoz

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Budesonid Sandoz indeholder budesonid, der er et syntetisk kortikosteroid. Kortikosteroider tilhører en gruppe lægemidler, der virker mod inflammation (kroppens reaktion på cellebeskadigelse).

  Budesonid Sandoz anvendes til:

  • behandling og forebyggelse af allergisymptomer, såsom høfeber (f.eks. forårsaget af græspollen).

  • behandling og forebyggelse af helårlige allergisymptomer fra næsen, for eksempel forårsaget af husstøv (kronisk rhinitis).

  • behandling af symptomer på næsepolypper (udposninger i næseslimhinden).


   Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Budesonid Sandoz


  Brug ikke Budesonid Sandoz:

  • hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Budesonid Sandoz (angivet i afsnit 6).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Budesonid Sandoz:

  • hvis du har brugt dette lægemiddel gennem længere tid: Lægen vil undersøge din næse indvendigt mindst hver 6. måned.

  • hvis du har taget doser, der er større end de anbefalede doser: Lægen vil eventuelt ordinere steroidtabletter i belastede perioder (f.eks. hvis du har en infektion) eller før en operation.

  • hvis du har sår i næsen.

  • hvis du har smitsomme sår på læben (forkølelsessår), i næsen eller omkring øjnene.

  • hvis du ofte har næseblod.

  • hvis du har fået en næseoperation eller har anden skade på næsen, der endnu ikke er helet.

  • hvis du har en bakterie-, virus- eller svampeinfektion i næsen: Du bør kun bruge Budesonid Sandoz, hvis du samtidig får behandling for infektionen.

  • hvis du har problemer med leveren, da det kan medføre, at budesonid ophobes i kroppen. Lægen vil eventuelt undersøge din lever og kan derefter være nødt til at nedsætte dosis.

  • hvis du har skiftet behandling fra en anden lægemiddelform til næsespray, og du har problemer med din binyrefunktion.

  • hvis lægen har fortalt dig, at du har en luftvejsinfektion eller lungetuberkulose. Det er en infektion, der kan påvirke dine lunger.

  • i sjældne tilfælde kan lokalt anvendte kortikosteroider forårsage bivirkninger, der påvirker hele organismen. Disse bivirkninger afhænger sandsynligvis af dosis, behandlingsvarighed, yderligere eller tidligere behandlinger med kortikosteroider samt individuelle faktorer. Kortikosteroider, der indtages via næsen, kan forårsage følgende bivirkninger: Cushings syndrom eller cushingoide symptomer, nedsat binyrefunktion, væksthæmning hos børn og unge, grå stær og grøn stær. Mindre hyppige bivirkninger er psykiske eller adfærdsmæssige forstyrrelser, herunder psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggressiv adfærd (især hos børn).


   Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.


   Børn

  • De langsigtede virkninger af lokalt anvendte kortikosteroider hos børn er endnu ikke helt klarlagt. Hvis du er et barn og tager høje doser af dette lægemiddel i lang tid: Lægen vil regelmæssigt kontrollere din højde.


   Brug af andre lægemidler sammen med Budesonid Sandoz


   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Det gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept.


   Vær særligt opmærksom på at fortælle det til lægen, hvis du tager:

  • ketoconazol, der anvendes til behandling mod svampeinfektioner, såsom trøske.

  • troleandomycin, et lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner.

  • itraconazol, et lægemiddel mod svampeinfektioner.

  • ciclosporin, et middel til undertrykkelse af immunsystemet, der bl.a. anvendes i forbindelse med transplantationer.

  • ethinylestradiol, der anvendes til svangerskabsforebyggelse.

   Disse lægemidler kan eventuelt også øge mængden af budesonid i kroppen.


   Nogle lægemidler kan øge virkningen af Budesonid Sandoz, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Du må ikke bruge Budesonid Sandoz, hvis du er gravid, uden at tale med lægen om det først.


   Budesonid går over i modermælken, men har normalt ingen indvirkning på spædbarnet ved brug af de anbefalede doser. Hvis du ammer, må du bruge Budesonid Sandoz, men kun hvis lægen beslutter, at fordelene for moderen opvejer risikoen for det ammede barn. Fortæl det straks til lægen, hvis du ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Dette lægemiddel kan forårsage sløret syn. Hvis du oplever det, skal du undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


   Budesonid Sandoz indeholder kaliumsorbat

   Kaliumsorbat er et af indholdsstofferne i Budesonid Sandoz. Det kan forårsage hud- eller slimhindeirritation (f.eks. kontaktallergi).


 3. Sådan skal du bruge Budesonid Sandoz


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Budesonid Sandoz er beregnet til anvendelse i næsen. Det skal sprayes ind i næseborene, som beskrevet nedenfor.


  Dosering

  Dosis skal tilpasses dine behov. Brug den laveste dosis, der kan lindre dine symptomer.


  Allergisk rhinitis


  Startdosis

  Voksne, unge (12 år eller derover) og børn på 6 år eller derover:

  Den anbefalede startdosis Budesonid næsespray er i alt 4 pust (256 mikrogram) Budesonid Sandoz 64 mikrogram/dosis næsespray, suspension hver dag.


  Du kan enten anvende dette lægemiddel:

  • En gang dagligt med 2 pust i hvert næsebor om morgenen.

   eller

  • To gange dagligt med 1 pust i hvert næsebor om morgenen og 1 pust i hvert næsebor om aftenen.


Børn skal behandles under vejledning af en voksen.


Du skal helst starte med at tage dette lægemiddel 14 dage før, du forventer at få dine første symptomer. Hvis du for eksempel har høfeber, skal du starte med at anvende dette lægemiddel cirka to uger inden, dine symptomer på høfeber plejer at volde dig problemer og stoppe med at anvende det, når allergisæsonen er slut.


Vedligeholdelsesdosis

Det tager 7 til 14 dage, inden lægemidlet virker. Derefter vil lægen måske sænke dosis.


Næsepolypper

Voksne, unge (12 år eller derover) og børn på 6 år eller derover:

Den anbefalede startdosis Budesonid næsespray er i alt 4 pust (256 mikrogram) Budesonid Sandoz 64 mikrogram/dosis næsespray, suspension hver dag.


Du kan enten anvende dette lægemiddel:


kan f.eks. være traume (kvæstelse), infektion, operation eller enhver hurtig dosisnedsættelse. Hvis du får sådanne symptomer, skal du straks kontakte lægen.


Dette lægemiddel kan forårsage bivirkninger på hele kroppen – især efter længere tids brug af høje doser. Disse bivirkninger er generelt sjældne.


Kaliumsorbat, som er et af indholdsstofferne i dette lægemiddel, kan forårsage irritation i huden eller slimhinderne, for eksempel i næsen.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ˚C. Må ikke nedfryses.


  Kassér den åbnede flaske og al overskydende opløsning efter 3 måneder.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Budesonid Sandoz indeholder:

Dispergibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og carboxymethylcellulosenatrium (89:11, v/w)), polysorbat 80, kaliumsorbat (E202), vandfri glucose, dinatriumedetat, koncentreret saltsyre, ascorbinsyre (E300), vand til injektionsvæsker


Udseende og pakningsstørrelser

Budesonid Sandoz er en hvid til næsten hvid, ensartet suspension.


Budesonid Sandoz leveres i en ravgul glasflaske med en næsespraypumpe i plastik og en applikator i polypropylen.

Pakningsstørrelser: 1 x 120 (1 x 10 ml) doser, 3 x 120 (3 x 10 ml) doser og 10 x 120 (10 x 10 ml) doser.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark


Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

DK, DE, NO: Budesonid Sandoz FR: Budesonide Sandoz

PL: Tafen nasal SE: Desonix

GB: Budesonide micrograms/actuation, aqueous nasal spray


Denne indlægsseddel blev senest ændret 8. oktober 2021