Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Flixotide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis fluticasonpropionat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flixotide

 3. Sådan skal du bruge Flixotide

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  • Flixotide indeholder binyrebarkhormon, som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan så lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Symptomerne på astma, f.eks. hoste og åndenød, aftager eller forsvinder.

  • Du kan bruge Flixotide til forebyggelse af astma.

  • Når du har astma, er det vigtigt, at du tager din medicin hver dag. Du skal tage Flixotide morgen og aften – også når du ikke har symptomer.

  • Flixotide Diskos kan anvendes af voksne og børn fra 4 år og opefter.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flixotide


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Brug ikke Flixotide

  - hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6 (herunder lactose, som indeholder små mængder mælkeprotein).


  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Flixotide

  • hvis du har eller har haft tuberkulose

  • hvis du har sukkersyge (Flixotide kan forhøje dit blodsukker)

  • hvis dit barn får Flixotide i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt

  • hvis du tager Flixotide i mere end 5 år. Du bør tale med lægen om kontrol af dine knogler med en scanning.


   Du skal gå jævnligt til lægen, således at du får Flixotide i den dosis, der passer til sværhedsgraden af din astma.


   Flixotide kan nedsætte din egen hormonproduktion, især hvis der bruges højere doser over længerevarende perioder. Her kan det være nødvendigt at lægen giver dig ekstra medicin med binyrebarkhormoner ved ekstrem stresstilstand, efter alvorlige skader eller før en operation.


   Du skal helst ikke have anfald eller vågne om natten på grund af din astma. Tal med lægen, hvis du bruger mere anfaldsmedicin end du plejer. Du bør kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.


   Det kan være en god idé at have et advarselskort på dig, hvis du for nylig er skiftet fra behandling med tabletter med binyrebarkhormon til Flixotide, eller hvis du er i gang med at skifte, da du i visse tilfælde kan have behov for yderligere behandling udover Flixotide. Tal med lægen.


   Hvis du skifter fra behandling med tabletter med binyrebarkhormon til Flixotide, kan du opleve, at du får allergier, som tidligere blev holdt nede af behandlingen med tabletter. Tal med lægen, hvis du oplever dette.


   Hvis du oplever en kortvarig forværring af dit åndedrætsbesvær (bronkospasme), umiddelbart efter du har taget Flixotide, skal du hurtigst muligt inhalere et lægemiddel med hurtig virkning, hvis du har et sådant til rådighed. Du må ikke benytte din Flixotide igen. Kontakt lægen.


   Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser, som kan være forårsaget af grå stær eller grøn stær.


   Brug af andre lægemidler sammen med Flixotide

   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.


   Kontakt lægen, hvis du er i behandling med følgende lægemidler:

   • visse lægemidler mod hiv (f.eks. ritonavir) eller produkter, der indeholder cobicistat, som kan øge virkningen af fluticasonpropionat. Din læge kan vælge at følge dig tæt, hvis du tager disse lægemidler

   • visse lægemidler mod svamp (f.eks. ketoconazol eller itraconazol)

   • visse antibiotika (f.eks. erythromycin)

   • binyrebarkhormoner som tabletter (f.eks. prednison). Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

    Graviditet og amning

    Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Flixotide.


    Graviditet

    Hvis du er gravid, må du kun bruge Flixotide efter aftale med lægen.


    Amning

    Hvis du ammer, må du kun bruge Flixotide efter aftale med lægen.

    Trafik- og arbejdssikkerhed

    Flixotide påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


    Flixotide indeholder lactose, hvor advarsel er påkrævet

    Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 3. Sådan skal du bruge Flixotide


Brug altid Flixotide nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Voksne og børn fra 16 år:

Den sædvanlige dosis er 100-1.000 mikrogram 2 gange daglig.


Børn over 4 år:

Den sædvanlige dosis er 50-200 mikrogram 2 gange daglig.


Børn under 4 år:

Børn under 4 år må kun få Flixotide efter lægens anvisning.


For at få den bedste virkning, bør du bruge Flixotide hver dag – morgen og aften – også i de perioder, hvor du ikke har symptomer. Virkningen indtræder efter 4-7 dage, men hvis du ikke allerede er i behandling med binyrebarkhormoner som inhalation, kan der være virkning allerede efter et døgn.


Hvis du oplever, at behandlingen med Flixotide ikke virker som den plejer, eller hvis du har brug for flere inhalationer end du plejer, skal du kontakte lægen.


Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.


Brugervejledning


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 1. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Flixotide indeholder:

Aktivt stof: Fluticasonpropionat.

Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Hver dosis er afdelt og består af et hvidligt pulver til inhalation.


Pakningsstørrelser

Flixotide inhalationspulver findes som folieblisterbånd i Diskos med: 50 mikrogram/dosis: 60 doser.

100 mikrogram/dosis: 60 doser.

250 mikrogram/dosis: 60 doser.

500 mikrogram/dosis: 60 doser.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand Danmark


Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome, Evreux, Frankrig


Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021.