Hjemmeside Hjemmeside

NanoScan
technetium (99mTc) nanocolloid


INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN

NanoScan 500 mikrogram, radiofarmaceutisk præparationssæt

Nanokolloidalt technetium (99mTc) albumin

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Børn og unge

Tal med Deres nuklearmediciner, hvis De eller Deres barn er under 18 år.


Medicin, der fremstilles af humant blod eller plasma

Når medicin fremstilles af humant blod eller plasma, tages der visse forholdsregler for at forhindre, at der overføres infektioner til patienter. Disse omfatter:

Trods disse forholdsregler kan muligheden for at overføre infektion ikke helt udelukkes, når der anvendes medicin fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller nyopdagede vira eller andre typer af infektioner.

Der er ikke rapporteret om virusinfektioner med albumin, der under anvendelse af etablerede processer er fremstillet i overensstemmelse med forskrifterne i Den Europæiske Farmakopé.

Det anbefales på det kraftigste, at man noterer medicinens navn og batchnummer, hver gang De får en dosis NanoScan, for derved at føre protokol over de anvendte batcher.


Brug af anden medicin sammen med NanoScan

Fortæl det til nuklearmedicineren, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, da det kan vanskeliggøre fortolkningen af billederne.

Hvis De skal have foretaget en scanning af Deres lymfesystem, så tal med nuklearmedicineren, før scanningen foretages, hvis De tidligere har fået foretaget røntgenundersøgelser eller scanninger med kontraststoffer. Dette kan påvirke resultatet.

Tal med nuklearmedicineren, før De tager nogen medicin.


Graviditet og amning


Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge nuklearmedicineren til råds, før De tager denne medicin.

De skal fortælle det til nuklearmedicineren, inden De får Nanoscan, hvis der er en chance for, at De måske er gravid, hvis en menstruation er udeblevet, eller hvis De ammer. Hvis De er i tvivl, er det vigtigt, at De kontakter nuklearmedicineren.

Brug ikke NanoScan under graviditet.


Hvis De ammer, så fortæl det til nuklearmedicineren, da han/hun vil bede Dem om at holde op med at amme, indtil radioaktiviteten er ude af Deres krop. Dette tager ca. 24 timer. Den udtrykte mælk skal kasseres.

Spørg den nuklearmedicineren til råds om, hvornår De kan begynde at amme igen.


Bilkørsel og betjening af maskiner

Nanoscan forventes ikke at påvirke evnen til at køre eller betjene maskiner.


NanoScan indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas, dvs. det er i det væsentlige natriumfri.


 1. SÅDAN BRUGES NANOSCAN

  Der er strenge regler for anvendelse, håndtering og bortskaffelse af radioaktive lægemidler. NanoScan anvendes kun i særlige kontrollerede områder. Det vil kun blive håndteret og givet af personer, som er uddannet og kvalificeret til at anvende det sikkert. Disse personer vil tage særlige forholdsregler for sikker håndtering og vil undervejs fortælle Dem, hvad de gør.

  Nuklearmedicineren kan fortælle Dem, hvilken dosis Nanoscan De skal have. Det vil være den mindst mulige dosis, der er nødvendig for at få den ønskede information.

  Administrationsmængden, som sædvanligvis gives til en voksen, ligger på mellem 5 og 500 MBq (mega- Becquerel, som er den enhed, der anvendes til at udtrykke radioaktivitet).

  Der er ikke behov for dosisreduktion i tilfælde af nedsat nyre- eller leverfunktion.


  Brug til børn og unge

  Til børn og unge tilpasses den mængde, der skal administreres, til barnets vægt.


  Administration af NanoScan og udførelse af proceduren

  NanoScan gives efter radioaktiv mærkning som en injektion i blodåren eller som en subkutan injektion (et eller flere injektionssteder).

  Dette produkt er ikke beregnet til regelmæssig eller vedvarende indgivelse.

  Efter injicering af midlet vil De blive tilbudt at drikke og blive bedt om at tisse lige før undersøgelsen.


  Procedurens varighed

  Nuklearmedicineren vil oplyse Dem om procedurens typiske varighed.


  Efter De har fået NanoScan, bør De:

  • undgå tæt kontakt med små børn og gravide kvinder i de første 24 timer efter indgivelsen

  • sørge for at tisse hyppigt for at fjerne produktet fra kroppen


  Nuklearmedicineren vil fortælle Dem, om De skal træffe særlige forholdsregler efter at have modtaget dette lægemiddel. Kontakt nuklearmedicineren, hvis De har spørgsmål.


  Hvis De har fået for meget NanoScan

  En overdosis er usandsynlig, da De kun vil blive givet en dosis NanoScan under nøje kontrol af nuklearmedicineren, som står for proceduren. I tilfælde af en overdosis vil De dog modtage passende behandling. I så fald vil nuklearmedicineren med ansvar for proceduren muligvis anbefale, at De drikker rigeligt med henblik på at lette elimineringen af NanoScan fra Deres krop.

  Spørg Deres nuklearmediciner, som står for proceduren, hvis De har yderligere spørgsmål om brugen af NanoScan.


 2. MULIGE BIVIRKNINGER

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Evalueringen af bivirkninger er baseret på følgende hyppighedsdata:


  meget almindelig:

  mere end 1 ud af 10 patienter

  almindelig:

  1 til 10 patienter ud af 100

  ikke almindelig: sjælden:

  meget sjælden:


  ikke kendt:

  1 til 10 patienter ud af 1000

  1 til 10 patienter ud af 10.000 mindre end 1 patient ud af 10.000

  kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

  Meget sjælden:

  Lette og midlertidige overfølsomhedsreaktioner, hvor symptomer kan forekomme på huden omkring indgivelsesstedet i form af lokale reaktioner såsom udslæt, kløe

  Sygdom i immunsystemet, svimmelhed, nedsat blodtryk

  Når et radioaktivt lægemiddel såsom NanoScan indgives til en patient, kan der udvikle sig overfølsomhedsreaktioner, herunder meget sjælden, livstruende anafylaksi, hvor hyppigheden ikke er kendt.

  Dette radioaktive lægemiddel vil afgive en lille mængde ioniserende stråling, som er forbundet med en minimal risiko for kræft og arvelige defekter.

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres nuklearmediciner. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.


  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

  Hvis De får bivirkninger, eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til nuklearmedicineren, som står for proceduren.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem


  Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. SÅDAN OPBEVARES NANOSCAN

  De skal ikke opbevare denne medicin. Medicinen opbevares under ansvar af specialisten under egnede forhold. Opbevaring af radiofarmaceutiske midler skal ske i overensstemmelse med nationale love om radioaktive materialer.

  De følgende oplysninger er kun beregnet til specialisten.


  NanoScan må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er angivet på æsken og på etiketten. NanoScan må ikke anvendes, hvis hætteglassets integritet er kompromitteret.

 4. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER


Hvad indeholder NANOSCAN

Det aktive indholdsstof er humant nanokolloidalt albumin

Hvert enkelt hætteglas indeholder 500 mikrogram humane albumin-nanokolloider

De øvrige indholdsstoffe r er: Stannochloriddihydrat (II)

Monobasisk natriumfosfat dihydrat og dibasisk natriumfosfat dihydrat, glucosemonohydrat , hydrogenchlorid, natriumhydroxid


Produktets udseende og pakningsstørrelse

Produktet er et radiofarmaceutisk præparationssæt

Hvert hætteglas indeholder hvidt eller næsten hvidt pulver til forberedelse af en injektion.


NanoScan består af seks hætteglas. Indholdet i hætteglasset skal opløses i en opløsning og blandes med radioaktivt technetium før brug som en injektion. Når det radioaktive stof natriumpertechnetat (99mTc) tilsættes hætteglasset, dannes technetium (99mTc) albumin-nanokolloider. Opløsningen er klar til injektion.


Pakningsstørrelser:

1 pakke indeholder 6 hætteglas

Prøvepakke: 2 hætteglas Hospitalspakninger:

Sampakke af 2 pakker af 6 hætteglas Sampakke af 4 pakker af 6 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaveren af markedsføringstilladelsen: RADIOPHARMACY Laboratory Ltd 2040, Budaörs, Gyár st. 2. Hungary

Tlf.: +36-23-886-950, +36-23-886-951

Fax: +36-23-886-955

e-mail: info@radiopharmacy-laboratory.eu


Fremstiller:

Medi-Radiopharma Ltd 2030 Érd, Szamos u. 10-12. Hungary


Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:

<udfyldes af ansøgeren>


Østrig

NanoScan 500 Mikrogramm

kit für ein radioaktives Arzneimittel

Belgien

NANOSCINT 0,5 mg,

kit voor radiofarmaceutisch preparaat

Danmark

NanoScan,

kit for radiopharmaceutical preparation

Nederlandene

NanoScan 500 microgram,

kit voor radiofarmaceutisch preparaat

Polen

NanoScan, 500 mikrogramów zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Tyskland

NanoScan 500 Mikrogramm

Kit für ein radioaktives Arzneimittel

Italien

Nanoalbumon 500 microgrammi

Kit per preparazione radiopharmaceutical

Rumænien

NanoScan 500 micrograme

kit pentru preparate radiofarmaceutice

Spanien

Nanocoloides de albumina Radiopharmacy 500 microgramos

Equipo de Reactivos Para Preparacion Radiopharmaceutica

Det Forenede Kongerige

NanoScan 500micrograms,

Kit for radiopharmaceutical preparationMarkedsføringstilladelsesnummer

DK R 02248

Denne indlægsseddel blev senest revideret

17/09/2020


Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Det komplette produktresumé for NanoScan 500 mikrogram leveres som et separat dokument.