Hjemmeside Hjemmeside

Actraphane
insulin human (rDNA)

Indlægsseddel: Information til brugeren


Actraphane 30 InnoLet 100 IE/ml (internationale enheder/ml) injektionsvæske, suspension i fyldt pen

humant insulin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Actraphane er en injektionsvæske, suspension. Efter opblanding skal injektionsvæsken fremstå ensartet hvid og uklar.

Pakningsstørrelser med 1, 5 og 10 fyldte penne á 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Injektionsvæsken er uklar, hvid og vandig.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark Denne indlægsseddel blev senest ændret


.


Brugervejledning til InnoLet findes på bagsiden.

Brugervejledning til Actraphane 30 injektionsvæske, suspension i InnoLet


Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager din InnoLet i brug. Hvis ikke du følger denne brugervejledning omhyggeligt, kan du få for lidt eller for meget insulin, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.


Din InnoLet er en kompakt, fyldt pen, som kan afgive en dosis på mellem 1 og 50 enheder i spring på

image

1 enhed. InnoLet er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm. Medbring for en sikkerheds skyld altid et ekstra insulindispenseringssystem i tilfælde af, at din InnoLet mistes eller beskadiges.


Trykknap


Dosis- vælger


Dosisskala


Nålebeholder


Restdosis- skala


Insulin cylinderampul


Glaskugle


Engangsnål (eksempel)


NålPenhætte

Papir- forsegling

Indre nålehætte


Stor ydre nålehætte


Forberedelse af injektion


Kontrollér navnet og farven på etiketten af din InnoLet for at sikre, at den indeholder den korrekte insulintype. Dette er specielt vigtigt, hvis du bruger mere end én type insulin. Hvis du tager den forkerte insulintype, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. Træk penhætten af.

Insulinet er lettere at opblande, hvis det har stuetemperatur.


Opblanding af insulinet


Før hver injektion:


4


image

Brug altid en ny nål til hver injektion.

Fjern og kassér altid nålen efter hver injektion og opbevar din InnoLet uden nålen påsat. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering.


Anden vigtig information


Omsorgspersoner skal være meget forsigtige, når de håndterer brugte nåle – for at reducere risikoen for stikuheld og krydsinfektion.


Kassér omhyggeligt din brugte InnoLet uden påsat nål.


Del aldrig din pen og nåle med andre. Det kan føre til krydsinfektion.

Del aldrig din pen med andre. Din medicin kan være skadelig for deres sundhed. Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn. Vedligeholdelse

InnoLet er udformet til at fungere præcist og sikkert. Den skal behandles med omtanke. Hvis den tabes, beskadiges eller knuses, er der risiko for udsivning af insulin. Dette kan føre til upræcis dosering, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.


InnoLet kan renses udvendigt ved at tørre den med en alkoholserviet. Den må ikke lægges i blød, vaskes eller smøres. Dette kan beskadige mekanismen og kan føre til upræcis dosering, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.


Genopfyld aldrig din InnoLet. Når den er tom, skal den kasseres.