Hjemmeside Hjemmeside

Tegsedi
inotersen

Indlægsseddel: Information til brugeren


Tegsedi 284 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

inotersen


imageDette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.


Oversigt over indlægssedlen


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tegsedi

 3. Sådan skal du bruge Tegsedi

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Tegsedi indeholder det aktive stof inotersen. Det bruges til behandling af voksne med hereditær transthyretin amyloidose. Hereditær transthyretin amyloidose er en genetisk sygdom, der medfører akkumulering af små fibre af et protein, der hedder transthyretin, i kroppens organer, så de ikke fungerer ordentligt. Tegsedi bruges, hvis sygdommen giver symptomer på polyneuropati (nervebeskadigelse).


  Det aktive stof i Tegsedi, inotersen, er en type medicin, som kaldes for en antisense-oligonukleotid- hæmmer. Det virker ved at nedsætte leverens produktion af transthyretin og mindsker dermed risikoen for, at der aflejres fibre af transthyretin i kroppens organer og forårsager symptomer.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tegsedi Brug ikke Tegsedi:

  • hvis du er allergisk over for inotersen eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

  • hvis du har fået taget prøver, der viser usædvanligt lavt antal blodplader, som er de celler i blodet, der klæber sammen for at få blodet til at størkne

  • hvis undersøgelser af nyrefunktionen eller protein i urinen viser tegn på alvorlige nyreproblemer

  • hvis du har svært nedsat leverfunktion (leverinsufficiens)


Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du starter i behandling med Tegsedi, vil din læge måle dine blodceller, leverfunktion, nyrefunktion og proteinniveauerne i din urin. Du vil kun blive behandlet med Tegsedi, hvis de alle er på acceptable niveauer, og din læge vil gentage disse målinger regelmæssigt under behandlingen.


Trombocytopeni

Tegsedi kan reducere antallet af de celler i blodet, som størkner blodet (blodplader). Det kan resultere i en tilstand, som kaldes for trombocytopeni (se afsnit 4). Hvis man ikke har nok blodplader, som ved trombocytopeni, kan blodet muligvis ikke størkne tilstrækkeligt hurtigt til at standse en blødning. Det kan føre til blå mærker og andre mere alvorlige problemer, for eksempel kraftige blødninger og indre blødninger. Din læge vil kontrollere dine niveauer af blodplader i blodet inden behandlingen og regelmæssigt under behandlingen med Tegsedi. Hvis du holder op med at tage Tegsedi, skal dine blodniveauer kontrolleres 8 uger efter behandlingens ophør.


Fortæl det til din læge, inden du bruger Tegsedi, hvis du tager medicin, som kan sænke antallet af blodplader eller forhindre blodet i at størkne, for eksempel acetylsalicylsyre, clopidogrel, warfarin, heparin, rivoraxaban og dabigatran.


Kontakt straks din læge, hvis du får uforklarlige blå mærker eller udslæt med små røde pletter på huden (kaldes for petekkier), blødning fra hudrifter, der ikke standser, eller som det siver fra, blødning fra tandkød eller næse, blod i urinen eller afføringen eller blødning i det hvide i øjnene. Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis du får nakkestivhed eller en unormal og kraftig hovedpine, da disse symptomer kan skyldes blødning i hjernen.


Glomerulonefritis, nyreproblemer

Glomerulonefritis er en tilstand i nyrerne, hvor de ikke fungerer ordentligt på grund af betændelse og nyreskade. Nogle patienter, der er blevet behandlet med inotersen, har udviklet denne tilstand. Symptomerne på glomerulonefritis er skummende urin, lyserød eller brunlig urin, blod i urinen og mindre mængder urin end normalt.

Nogle patienter, der blev behandlet med inotersen, har også udviklet forringet nyrefunktion, uden at de havde glomerulonefritis.

Din læge vil kontrollere din nyrefunktion inden behandlingen og regelmæssigt under behandling med Tegsedi. Hvis du holder op med at tage Tegsedi, skal din nyrefunktion kontrolleres 8 uger efter behandlingens ophør. Hvis du får glomerulonefritis, vil din læge behandle dig for denne tilstand.


Fortæl det til din læge, hvis du bruger medicin, som kan beskadige nyrerne eller påvirke nyrefunktionen, for eksempel sulfonamider, aldosteronantagonister og visse typer smertestillende midler.


Vitamin A-mangel

Tegsedi kan sænke niveauerne af vitamin A (også kaldet for retinol) i kroppen. Din læge vil måle disse niveauer, og hvis de allerede er lave, skal dette korrigeres, og eventuelle symptomer skal være forsvundet, inden du starter i behandling med Tegsedi. Symptomerne på lave niveauer af vitamin A kan være:


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.


Kvinder i den fertile alder

Tegsedi vil reducere niveauet af vitamin A i kroppen, som er vigtig for fosterets udvikling under en graviditet. Det vides ikke, om tilskud af vitamin A kan kompensere for risikoen for vitamin A-mangel, som kan påvirke barnet (se “Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor). Hvis du er kvinde og i den fertile alder, skal du bruge sikker prævention, og graviditet skal udelukkes, inden behandling med Tegsedi starter.


Graviditet

Du bør ikke anvende Tegsedi, hvis du er gravid, medmindre din læge udtrykkeligt har sagt, at du skal. Hvis du er i den fertile alder og vil bruge Tegsedi, skal du anvende sikker prævention.


Amning

Tegsedi kan passere over i modermælken. Spørg din læge, om du skal holde op med at amme eller afbryde behandlingen med Tegsedi.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke observeret, at anvendelse af Tegsedi påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller anvende maskiner.


3. Sådan skal du bruge Tegsedi


Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Den anbefalede dosis Tegsedi er én dosis på 284 mg inotersen.

Doserne skal gives én gang om ugen. Alle efterfølgende doser skal injiceres én gang om ugen på den samme dag hver uge.


Indgivelsesvej og -metode


Tegsedi er kun beregnet til injektion under huden (subkutan anvendelse). Instruktioner til anvendelsen

Inden du bruger den fyldte injektionssprøjte, skal din læge vise dig eller plejepersonalet, hvordan den bruges korrekt. Er du eller plejepersonalet i tvivl, så spørg lægen.


Læs instruktionerne for anvendelsen, inden du begynder at bruge den fyldte injektionssprøjte og hver gang, du får en ny recept. Der kan være nye oplysninger.


Oversigt over dele


image

Inden brug Efter brug


image

Stempel


Fingergreb


Sikkerhedsfjeder (inde i sprøjtecylinderen)


Sprøjtecylinder


Inspektions- område


Kanyle Kanylehætte


Efter brug aktiveres sikkerhedsfjederen automatisk og trækker kanylen tilbage.


Hver fyldt injektionssprøjte indeholder én dosis og er kun beregnet til engangsbrug.


ADVARSLER

Tag ikke kanylehætten af, før du er nået til trin 6 i disse instruktioner og er klar til at injicere Tegsedi. Du må ikke dele din injektionssprøjte med andre personer eller genbruge sprøjten.

Brug ikke injektionssprøjten, hvis den har været tabt på en hård flade eller er beskadiget. Den fyldte injektionssprøjte må ikke nedfryses.

Kassér den fyldte injektionssprøjte i en kanylebøtte, hvis noget af ovenstående sker, og brug en ny, fyldt injektionssprøjte.

KLARGØRING

1. Indsamling af materialer

 • 1 fyldt injektionssprøjte fra køleskabet

 • 1 alkoholserviet (følger ikke med)

 • 1 stykke gaze eller en tot vat (følger ikke med)

 • 1 kanylebøtte (følger ikke med)


Du må ikke injicere medicinen, før du har indsamlet de anførte materialer.

2. Forberedelse til anvendelse af den fyldte injektionssprøjte

 • Tag plastbakken ud af æsken, og kontrollér udløbsdatoen. Brug ikke injektionssprøjten, hvis udløbsdatoen er passeret.

 • Lad den fyldte injektionssprøjte opnå stuetemperatur (20 °C til 25 °C) i 30 minutter, inden den bruges. Den fyldte injektionssprøjte må ikke opvarmes på andre måder. Den må for eksempel ikke opvarmes i mikrobølgeovn eller varmt vand eller tæt på andre varmekilder.

 • Tag den fyldte injektionssprøjte ud af bakken ved at holde på sprøjten. Bevæg ikke stemplet.

3. Kontrollér medicinen i den fyldte injektionssprøjte


image


Se efter i inspektionsområdet, at opløsningen er klar og farveløs eller lysegul. Det er normalt, at der er luftbobler i opløsningen. Det behøver du ikke gøre noget ved.

Brug ikke opløsningen, hvis den er grumset eller misfarvet eller

indeholder partikler.

Kassér den fyldte injektionssprøjte i en kanylebøtte, hvis opløsningen er grumset, misfarvet eller indeholder partikler, og brug en ny, fyldt injektionssprøjte.


4. Vælg injektionssted


imageVælg et injektionssted på maven eller foran på dit lår.

Injektionsstedet kan også være på ydersiden af overarmen, hvis Tegsedi gives af plejepersonale.

Du må ikke injicere inden for et område på 3 cm omkring navlen. Du må ikke injicere det samme sted hver gang.

Du må ikke injicere på steder, hvor huden har blå mærker, er øm, rød

eller hård.

Du må ikke injicere i tatoveringer, ar eller ødelagt hud.

Du må ikke injicere gennem tøjet.

5. Afrensning af injektionsstedet


image


Vask dine hænder med sæbe og vand. Afrens injektionsstedet med en alkoholserviet. Brug runde bevægelser. Lad huden lufttørre.

Rør ikke dette område af huden igen, før du injicerer.


INJEKTION

6. Tag kanylehætten af


image


Hold den fyldte injektionssprøjte på sprøjtecylinderen. Kanylen skal vende væk fra dig.

Fjern kanylehætten ved at trække den lige af. Den må ikke drejes af.

Du vil muligvis kunne se en dråbe væske i enden af kanylen. Det er normalt.

Hold hænderne på afstand af stemplet, så du undgår at skubbe stemplet ind ved en fejl, før du er klar til at injicere. Du må ikke tage kanylehætten af, før umiddelbart inden du injicerer.

Hold ikke på den fyldte injektionssprøjtes stempel, mens du trækker hætten af. Du skal altid holde på sprøjtecylinderen.

Lad ikke kanylen berøre nogen overflader.

Fjern ikke eventuelle luftbobler i den fyldte injektionssprøjte.

Sæt ikke kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte igen.

7. Indføring af kanylen


image


Hold den fyldte injektionssprøjte i den ene hånd.

Hold fast i huden omkring injektionsstedet, som sundhedspersonalet har vist dig det. Du skal enten klemme forsigtigt sammen

om huden på injektionsstedet eller give

injektionen uden at klemme huden sammen.

Før langsomt kanylen ind i det valgte injektionssted i en vinkel på 90 °, indtil den er ført helt ind.

Du må ikke holde på den fyldte injektionssprøjtes stempel eller skubbe på stemplet for at føre kanylen ind.

image

image


8. Injektion


Tryk stemplet langsomt og fast ned

Tryk langsomt og fast stemplet helt i bund, indtil al medicin er injiceret. Sørg for, at kanylen hele tiden er ført

helt ind i injektionsstedet, mens du

injicerer medicinen.

Det er vigtigt, at stemplet trykkes helt i bund.

Den fyldte injektionssprøjte kan give en klikke lyd,, når stemplet trykkes ned. Det er normalt. Det betyder ikke, at injektionen er færdig.

Stemplet kan føles stramt i den sidste del af injektionen. Du skal muligvis trykke lidt hårdere på stemplet for at sikre, at du har trykket det helt i bund. Slip ikke stemplet.

9. Tryk stemplet ned


Hold stemplet helt ned, og vent

5 sekunder

Vent

5

sekunder


Tryk hårdt ned på stemplet, når injektionen er færdig. Hold stemplet helt i bund, og vent 5 sekunder. Hvis du slipper stemplet for hurtigt, kan du miste noget af medicinen.

Stemplet begynder automatisk at løfte sig, og det betyder, at det har været trykket helt i bund.

Tryk ned på stemplet igen, hvis det ikke begynder at løfte sig automatisk.


10. Afslutning af injektionen


Løft tommelfingeren langsomt op igen

Løft langsomt op i stemplet, og lad sikkerhedsfjederen skubbe stemplet op

automatisk.

Kanylen bør nu være trukket sikkert op og ind i den fyldte injektionssprøjte, og sikkerhedsfjederen bør være synlig på ydersiden af stemplet.

Injektionen er færdig, når stemplet stopper.

Hvis stemplet ikke automatisk løfter sig, når du slipper trykket, betyder det, at sikkerhedsfjederen ikke er aktiveret, og at du skal trykke på stemplet igen,

men denne gang hårdere.

Træk ikke stemplet op manuelt. Løft hele den fyldte injektionssprøjte lige op. Forsøg ikke at sætte hætten på den tilbagetrukne kanyle igen.

Gnid ikke på injektionsstedet.

BORTSKAFFELSE OG SIKKERHED

Bortskaffelse af den brugte, fyldte injektionssprøjte


Kanylebøtte


Kassér den brugte, fyldte injektionssprøjte i en kanylebøtte straks efter brug. Smid ikke den fyldte injektionssprøjte ud sammen med husholdningsaffaldet.


image

image

Hvis du har brugt for meget Tegsedi

Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet eller tag på skadestuen, også selvom du ikke har nogen symptomer.


Hvis du har glemt at bruge Tegsedi

Hvis du har glemt din dosis af Tegsedi, skal du have næste dosis hurtigst muligt, medmindre den næste planlagte dosis er inden for 2 dage, i hvilket tilfælde den glemte dosis springes over, og den næste dosis gives på det planlagte tidspunkt.


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Tegsedi

Du må ikke holde op med at bruge Tegsedi, medmindre din læge har sagt, at du skal.


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger

  Stop med at bruge Tegsedi og kontakt straks din læge, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

  • Symptomer, som kan være tegn på glomerulonefritis (hvor nyrerne ikke virker, som de skal), for eksempel skummende urin, lyserød eller brunlig urin, blod i urinen eller mindre mængder urin end normalt.

  • Symptomer, der kan være tegn på trombocytopeni (hvor blodet ikke størkner), for eksempel uforklarlige blå mærker eller udslæt med små røde pletter på huden (kaldes for petekkier), blødning fra

   hudrifter, der ikke standser, eller som det siver fra, blødning fra tandkød eller næse, blod i urinen eller i afføringen eller blødning i det hvide i øjnene.

   Søg akut lægehjælp, hvis du får nakkestivhed eller en unormal og kraftig hovedpine, da disse symptomer kan skyldes blødning i hjernen.


   Andre bivirkninger


   Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

   • Fald i antallet af røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og medføre afkræftelse eller stakåndethed (anæmi)

   • Hovedpine

   • Opkastning eller kvalme

   • Forhøjet legemstemperatur

   • Kuldefølelse (kulderystelser) eller skælven

   • Smerter, rødme, kløe eller blå mærker på injektionsstedet

   • Hævede ankler, fødder eller fingre (perifert ødem)


    Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)


   • En stigning i antallet af hvide blodlegemer, der kaldes for eosinofiler, i blodet (eosinofili)

   • Nedsat appetit

   • En følelse af at skulle besvime eller svimmelhed, især når du rejser dig op (lavt blodtryk)

   • Blå mærker

   • Ansamling af blod i vævet, som kan ligne kraftige blå mærker (hæmatom)

   • Kløe

   • Udslæt

   • Nyreskade, som kan føre til dårlig nyrefunktion eller nyresvigt

   • Ændringer i resultater af blod- og urinprøver. Dette kan være tegn på infektion eller lever- eller nyreskade

   • Influenzalignende symptomer, for eksempel forhøjet temperatur, ømhed og kulderystelser (influenzalignende sygdom)

   • Hævelse eller misfarvning af huden på injektionsstedet


    Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)


   • Allergisk reaktion


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

  kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, bakken og den fyldte injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

  Tegsedi kan opbevares uden for køleskab i op til 6 uger ved en temperatur under 30 °C. Hvis dette lægemiddel er blevet opbevaret uden for køleskab og ikke er brugt inden for 6 uger, skal det kasseres. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.


  Brug ikke lægemidlet, hvis du kan se, at indholdet er grumset eller indeholder partikler.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Tegsedi indeholder:

  • Aktivt stof: inotersen.

  • Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 284 mg inotersen.

  • Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid og saltsyre.


Udseende og pakningsstørrelser


Tegsedi er en klar, farveløs til lysegul injektionsvæske, opløsning (pH 7,5 - 8,8) til injektion (injektionsvæske) i en fyldt injektionssprøjte.

Tegsedi fås i pakningsstørrelser med enten 1 eller 4 fyldte injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen


Akcea Therapeutics Ireland Ltd Regus House

Harcourt Centre, Harcourt Road Dublin 2, Irland


Fremstiller


ABF Pharmaceutical Services GmbH Brunnerstraße 63/18-19

1230 Wien Østrig


Denne indlægsseddel blev senest ændret


.


Bilag IV


Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Videnskabelige konklusioner


Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for inotersen er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:


I lyset af tilgængelige data om levertransplantatafvisning fra spontane rapporter, herunder i nogle tilfælde et tæt tidsmæssigt forhold, og litteraturen, mener PRAC-rapportøren, at monitorering af leverfunktionstest hos patienter med levertransplantation bør foretages med månedlige intervaller. PRAC-rapportøren konkluderede, at produktinformationen for produkter, der indeholder inotersen, bør ændres i overensstemmelse hermed.


CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.


Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne


På baggrund af de videnskabelige konklusioner for inotersen er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder inotersen, forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.


CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.