Hjemmeside Hjemmeside

Lymecyclin Actavis
lymecycline

Indlægsseddel: Information til brugeren


Lymecyclin Actavis 300 mg hårde kapsler

lymecyclin

Styrkeangivelsen 300 mg svarer til indholdet af tetracyclin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin Actavis

 3. Sådan skal du tage Lymecyclin Actavis

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Lymecyclin Actavis tilhører en gruppe af lægemidler der kaldes tetracyclin-antibiotika. Lymecyclin Actavis bruges til at behandle moderat til alvorlig akne.

  Det forhindrer bakterievækst ved infektioner som:

  • Akne. Viser sig ved hudorme (sorte eller gullige) som folk normalt omtaler som bumser. Lymecyclin Actavis angriber bakterierne. som er en af de primære årsager til akne. Navnet på disse bakterier er propionibakterium acnes. Hvis du ikke er sikker på, hvorfor du har fået ordineret dette lægemiddel, skal du tale med din læge.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin Actavis


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Lymecyclin Actavis:

  • hvis du er allergisk over for lymecyclin, andre tetracyclin-antibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

  • hvis du nogensinde tidligere har haft nyresygdom

  • hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer

  • hvis du tager systemiske retnoider inklusive oral retinoider (disse omfatter nogle andre typer lægemidler, der bruges til at behandle akne).

   Lymecyclin Actavis må ikke anvendes til børn under 8 år.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lymecyclin Actavis

   • hvis du har haft problemer med leveren

   • hvis du har haft problemer med nyrerne

   • hvis du lider af systemisk lupus erythematosus (en allergisk lidelse som medfører ledsmerter, hududslæt eller feber)

   • hvis du lider af myastenia gravis (en sygdom som svækker musklerne).


   Du bør undgå direkte sollys eller kunstigt sollys fra solarier. Hvis du oplever ubehag i huden skal du stoppe med at tage denne medicin og søge råd hos din læge.


   Fortæl det til lægen, hvis du får svær, vedvarende diarré under behandlingen, da det kan være en alvorlig tarmsygdom (pseudomembranøs colitis), der kræver omgående behandling (se punkt 4).


   Børn og unge

   Lymecyclin Actavis anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knoglernes udvikling.


   Brug af andre lægemidler sammen med Lymecyclin Actavis


   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.


   Tag ikke følgende lægemidler samtidig med Lymecyclin Actavis, da de kan påvirke hvor godt Lymecyclin Actavis virker. Tag dem mindst to timer før Lymecyclin Actavis eller to timer efter:

   • Midler mod dårlig fordøjelse

   • Lægemidler mod mavesår, der indeholder bismuth og sucralfat

   • Quinapril (mod forhøjet blodtryk)

   • Kosttilskud der indeholder calcium, aluminium, magnesium, zink eller jern

   • Didanosin (bruges til behandling af hiv). Fortæl din læge hvis du tager noget af følgende:

   • systemiske retinoider inklusive orale retinoider (til behandling af akne) eller lægemidler, der indeholder høje doser af vitamin A (lægemidler mod mangel på vitamin A) (se ”Tag ikke Lymecyclin Actavis”).

   • antikoagulanter (til at forhindre blodpropper)

   • vanddrivende lægemidler (til behandling af nyresygdom, hjertesygdom eller for højt blodtryk).


   Brug af Lymecyclin Actavis sammen med mad og drikke

   Optagelsen af Lymecyclin Actavis påvirkes ikke af moderate mængder mælk (f.eks. et glas). Lymecyclin Actavis bør altid tages med et glas vand.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Du må ikke tage Lymecyclin Actavis, hvis du er gravid eller ammer.

   Brug af lægemidler som Lymecyclin Actavis kan påvirke normal vækst af tænder, der er under udvikling og føre til varig misfarvning.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Der er ikke foretaget forsøg om påvirkninger på evnen til at køre og betjene maskiner.


 3. Sådan skal du tage Lymecyclin Actavis


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Voksne og børn over 12 år


  Moderat til alvorlig akne

  Den anbefalede dosis af Lymecyclin Actavis er en kapsel en gang dagligt, helst om morgenen. Lymecyclin Actavis kapsler skal altid tages med et glas vand, i en siddende eller stående position for at undgå skader i spiserøret. De bør altid tages med et let måltid uden mejeriprodukter.


  Længden af behandlingen med Lymecyclin Actavis afhænger af hvor hurtigt din tilstand forbedres. Ved akne tager det normalt mindst 8 til 12 uger. Din læge kan beslutte at fortsætte behandlingen i højst 6 måneder.


  Børn

  Anvend ikke Lymecyclin Actavis til børn under 8 år.

  Lymecyclin Actavis anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knogleudviklingen.


  Nedsat nyrefunktion

  Hvis du har problemer med nyrerne, kan din læge vælge at sætte din dosis ned.


  Hvis du har taget for meget Lymecyclin Actavis

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lymecyclin Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.


  Hvis du har glemt at tage Lymecyclin Actavis

  Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du blot tage den, når du kommer i tanke om det og fortsætte som hidtil, med mindre det er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må aldrig tage flere kapsler, end din læge har ordineret.


  Hvis du holder op med at tage Lymecyclin Actavis

  Akne reagerer langsomt på antibiotika. Det er vigtigt, at du tager al den Lymecyclin Actavis, som din læge har ordineret til dig. Hvis du stopper med at tage Lymecyclin Actavis for hurtigt, kan din akne eller infektion blive værre eller komme tilbage.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage dine kapsler og straks fortælle det til din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital.


  Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data)

  • Alvorlig allergisk reaktion som medfører hævelse i ansigt, tunge og hals der kan medføre svære vejrtræknings- og synkeproblemer (angioødem) eller allergisk reaktion med feber, hududslæt og af og til blodtryksfald.

  • Alvorlig sygdom med svær afskalning og hævelse på huden, blæredannelse på hud, mund, øjne, kønsorganer og feber. Hududslæt med pink-røde pletter især på håndfladen eller fodsåler, som kan få blærer.

  • Alvorlig, vedvarende eller blodig diarré (som kan være forbundet med mavesmerter eller feber). Denne bivirkning kan forekomme efter behandling med antibiotika og kan være et tegn på alvorlig tarmbetændelse.

  • Symptomer som synsforstyrrelser eller hovedpine kan skyldes øget tryk i hjernen (intrakraniel hypertension). Hvis der er tegn på øget tryk i hjernen, skal du stoppe med at tage Lymecyclin Actavis.


   Lymecyclin Actavis kan også give følgende bivirkninger


   Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

  • Kvalme

  • Mavesmerter

  • Diarré

  • Hovedpine.


   Mavegener kan lindres ved at tage kapslerne med mad.


   Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data)

  • Synsforstyrrelser

  • Svimmelhed

  • Betændelse i tungen

  • Opkastning

  • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

  • Leverbetændelse (hepatitis)

  • Øget hudfølsomhed over for sollys

  • Øget tryk i hjernen

  • Ændringer i antal/type af visse blodceller

  • Smerte i den øverste del af maven

  • Ændringer i visse blodprøver (leverfunktionsprøver)

  • Feber

  • Kløe, udslæt på huden eller nældefeber

  • Betændelse i tarmen.

   Følgende bivirkninger kan forekomme under behandling med den medicinklasse som Lymecyclin Actavis tilhører (tetracycliner):


  • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret, der giver smerter eller besvær med at synke eller smertefuld halsbrand

  • Problemer med at synke

  • Betændelse i bugspytkirtlen

  • Leverskade

  • Systemisk lupus erythematosus

  • Misfarvning af tænder

  • Forandringer i blodet (nedsat antal røde blodlegemer, øget antal af visse hvide blodlegemer)

  • Forhøjet niveau af urinstof i blodet, hvilket kan forstærkes, hvis du tager vanddrivende lægemidler med tetracyclin

  • Betændelse og ømhed i tunge, mund, kinder, gummer og læber

  • ømhed eller kløe i området ved kønsorganerne

  • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller genitalerne

  • Infektion i endetarmen

  • Forhøjet tryk i hjernen (benign intrakraniel hypertension), hvor symptomerne omfatter hovedpine, opkastning, synsforstyrrelser (sløret syn, blinde pletter, dobbeltsyn) eller varigt synstab.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

  Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelmedicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lymecyclin Actavis indeholder:Udseende og pakningsstørrelser


Hård gelatinekapsel størrelse 0, blå hætte og hvid kapselskal. 16, 20, 21, 28, 56 og 100 hårde kapsler i Al/Al blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78

Hafnarfjordur Island


Repræsentant i Danmark Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg


Fremstiller

Balkanpharma- Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa Bulgarien


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

DK, IS, NO Lymecyclin Actavis

FI Lymecycline Ratiopharm 300 mg kapselit, kovat

IE Lymecycline Actavis 300 mg Capsules

SE Lymecycline Actavis


Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2022.