Hjemmeside Hjemmeside

Zalmoxis
allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)

Indlægsseddel: Information til patienten Zalmoxis5-20 x 106 celler/ml infusionsvæske, dispersion

Allogene T-celler, der er genetisk modificerede med retroviral vektorindkodning til en afkortet form af human lavaffinitets-nervevækstfaktorreceptor (ΔLNGFR) og herpes simplex I-virus-tymidinkinase (HSV-TK Mut2)


image

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


for 30 dage efter forekomsten.


Hvis du ikke kan få Zalmoxis


I visse tilfælde vil det måske ikke være muligt, at du får en planlagt infusion af Zalmoxis. Det kan skyldes fremstillingsproblemer.


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

I sådanne tilfælde vil din læge blive informeret herom og vil måske stadig finde det formålstjenligt, at du får behandlingen, eller vil måske vælge en anden behandling til dig.


Børn og unge


På nuværende tidspunkt foreligger der ingen data for disse patienter. Anvendelse af Zalmoxis anbefales ikke til børn og unge under 18 år.


Brug af anden medicin sammen med Zalmoxis


Der er ikke udført studier vedrørende interaktioner.

Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Graviditet og amning


Sikkerheden ved brug af Zalmoxis under graviditet og ved amning er ikke blevet undersøgt. Zalmoxis må ikke anvendes til gravide og ammende kvinder.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med Zalmoxis og i 6 måneder efter, behandlingen er stoppet.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.


Trafik- og arbejdssikkerhed


Zalmoxis påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du skal dog tage hensyn til din generelle helbredsstatus, når du tænker på at udføre opgaver, der kræver dømmekraft og fysiske og erkendelsesmæssige færdigheder.


Zalmoxis indeholder natrium

Zalmoxis 5-20 x 106 celler/ml infusionsvæske, celledispersion (opslæmning af celler) indeholder 13,3 mmol (305,63 mg) natrium pr. dosis. Dette bør tages i betragtning hos patienter på en kontrolleret natriumkost.


 1. SÅDAN FÅR DU ZALMOXIS


  Zalmoxis må kun ordineres og gives på et hospital af en læge eller sygeplejerske, som er uddannet i at give dette lægemiddel. Praktiske oplysninger til lægen eller sygeplejersken om håndtering og administration af Zalmoxis findes sidst i indlægssedlen.


  Zalmoxis er blevet fremstillet specielt til dig og må ikke gives til en anden patient. Mængden af celler, du skal have, afhænger af din kropsvægt. Dosis svarer til 1 ± 0,2 x 107 celler/kg.


  Zalmoxis gives som intravenøs infusion via et drop (i en blodåre) i løbet af ca. 20-60 minutter 21-49 dage efter transplantationen. Yderligere infusioner gives én gang om måneden i op til 4 måneder. Beslutningen om at fortsætte med den næste behandling træffes af din læge og afhænger af dit immunforsvar.


  Hvis du har fået for meget Zalmoxis


  Dette lægemiddel er ordineret af en læge, hver dosis er fremstillet udelukkende til dig, og der fremstilles kun en enkelt dosis ad gangen. Det er derfor usandsynligt, at du vil få for meget.


  Hvis du har glemt at få Zalmoxis


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

  Dette lægemiddel er ordineret af en læge og gives på et hospital under strengt opsyn og efter en forudbestemt plan, så du kan ikke glemme din dosis.


  Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. BIVIRKNINGER


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af disse bivirkninger kan være alvorlige og medføre hospitalsindlæggelse.


  Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende symptomer eller bivirkninger, eller hvis nogen symptomer bekymrer dig, så kontakt straks din læge.


  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)


  Akut graft-versus-host sygdom (en komplikation, som kan optræde efter en stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, hvor de nyligt transplanterede donorceller angriber patientens krop).


  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

 3. OPBEVARING


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på emballagen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i flydende kvælstof.


  Præparatet skal administreres umiddelbart efter optøning. Den maksimale tid, der må forløbe fra optøning til infusion, er 2 timer ved stuetemperatur (15 °C-30 °C).


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

  Den ydre emballage skal kontrolleres for beskadigelse, og etiketten skal kontrolleres for overensstemmelse mellem patient og donor.


  Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes som biologisk farligt materiale, der indeholder genetisk modificerede organismer, og i henhold til lokale retningslinjer.


  Hospitalspersonalet er ansvarligt for den korrekte opbevaring af præparatet både før og under brug samt for korrekt bortskaffelse.


 4. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER


Zalmoxis indeholder:


Det aktive stof betår af allogene T-celler, der er genetisk modificerede med retroviral vektorindkodning til en afkortet form af human lavaffinitets-nervevækstfaktorreceptor (ΔLNGFR) og herpes simplex I-virus-tymidinkinase (HSV-TK Mut2).


Hver pose indeholder et volumen på 10-100 ml frossen dispersion i en koncentration på 5-20 x 106 celler/ml.


Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, humant serumalbumin og dimethylsulfoxid (se punkt 2).


Udseende og pakningsstørrelser


Zalmoxis er en infusionsvæske, dispersion, der fremtræder som en uigennemsigtig off-white frossen dispersion af celler.


Zalmoxis udleveres som én individuel behandlingsdosis i en 50-500 ml ethylen-vinyl-acetat-kryopose.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


MolMedSpA Via Olgettina 58

20132 Milano Italien

Tel +39-02-212771

Fax +39-02-21277220

info@molmed.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret den


Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:


Praktiske oplysninger til læger og sundhedspersonale om håndtering og administration af Zalmoxis.


Zalmoxis skal administreres under supervision af en læge med erfaring i hæmatopoietisk stamcelletransplantation for hæmatologiske maligniteter.


Det er vigtigt, at du gennemlæser alle oplysningerne om proceduren, før du administrerer Zalmoxis.


Dosis og behandlingsforløb


En pose indeholder donor-T-celler, der er genetisk modificerede til at udtrykke HSV-TK og ΔLNGFR, i en koncentration på 5-20 x 106 celler/ml.


Behandlingsforløbet er maksimalt fire infusioner med ca. 1 måneds interval. Beslutningen om at fortsætte med en ny behandling afhænger af patientens status med hensyn til immunrestitution, som er opnået, når antal cirkulerende T-lymfocyt er ≥ 100/µl.


Håndteringsinstruktioner


Inden håndtering og administration af Zalmoxis


BILAG IV


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

KONKLUSIONER VEDRØRENDE UDSTEDELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE UNDER BETINGEDE OMSTÆNDIGHEDER OG LIGHED FREMLAGT AF DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR

Konklusioner fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur vedrørende:Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Efter at have vurderet ansøgningen er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet er positivt for anbefaling af udstedelse af en betinget markedsføringstilladelse. Dette er beskrevet nærmere i den europæiske offentlige vurderingsrapport.