Hjemmeside Hjemmeside

Kodipar
codeine and paracetamol

Indlægsseddel: Information til forbrugeren Kodipar filmovertrukne tabletter 500 mg/30,6 mg paracetamol / codein


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.


Brug af Kodipar sammen med beroligende medicin (sedativa):

Samtidig brug af Kodipar og beroligende medicin såsom benzodiazepiner eller lignende stoffer øger risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), koma og kan være livstruende. Grundet dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlinger ikke er mulige.


I tilfælde hvor din læge udskriver Kodipar sammen med beroligende medicin, skal dosis og behandlingsvarighed af samtidig behandling begrænses af din læge.


Fortæl din læge om alle beroligende lægemidler, du tager, og følg din læges dosisanbefaling nøje. Det kan være nyttigt at informere venner og familie om, at de skal være opmærksomme på de ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du oplever disse symptomer.


Brug af Kodipar sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Kodipar i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Kodipar. Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodipars sløvende bivirkning.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Kodipar.


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Kodipar efter aftale med lægen.


Kodipar kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.


Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Kodipar. Codein og morphin går over i modermælken. Tal med lægen.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodipar virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

 1. Sådan skal du tage Kodipar


  Tag altid Kodipar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse tabletterne.

  Den sædvanlige dosis er Voksne

  1 – 2 tabletter 1 – 4 gange daglig med mindst 6 timers mellemrum. Højst 8 tabletter i døgnet.


  Den maksimale daglige dosis codein må ikke overstige 240 mg.


  Kodipar må ikke tages i mere end 3 dage. Hvis smerterne ikke lindres i løbet af 3 dage, skal du rådføre dig med din læge.


  Brug til børn i alderen 12 til 18 år

  1 til 2 tabletter hver 6. time efter behov højst 8 tabletter dagligt.


  Brug til børn under 12 år

  Kodipar må ikke tages af børn under 12 år på grund af risiko for alvorlige vejrtrækningsproblemer.


  Ældre

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.


  Nedsat lever- og nyrefunktion

  Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.


  Hvis du har taget for mange Kodipar

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kodipar, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.


  Tegn på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastning, anoreksi, mavesmerter, varig leverskade, leversvigt, akut nyresvigt, hjernebetændelse, uregelmæssig hjerterytme, betændelse i bugspytkirtlen, vejrtrækningsbesvær, for lavt blodsukker, blålig hud, kramper (hos børn), døsighed, koma, død.


  Hvis du har glemt at tage Kodipar

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Kodipar

  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

  Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 personer):

  Ikke alvorlige: Døsighed, hovedpine, kvalme, forstoppelse, opkastning, svedeture, træthed.

  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 personer):

  Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær (hos patienter med øget kranietryk).

  Ikke alvorlige: Svimmelhed, synsforstyrrelser (ved høje doser), mundtørhed, galdevejsproblemer.


  Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 personer):

  Alvorlige: Leverforgiftning, leverskade som kan resultere i leversvigt, ændring i blodets sammensætning.

  Ikke alvorlige: Allergisk reaktion, øresusen, stakåndethed, mavesmerter, udslæt, nældefeber, kløe, rødme i huden, søvnforstyrrelser.


  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer): Alvorlige: Væskeophobning under huden og i slimhinder især ved læber og hals, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaksi), voldsomme mavesmerter og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen, blodmangel, nyreskade, vejrtrækningsbesvær.


  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  Ved høje doser kan der forekomme besvimelse (kan være alvorlig) og opstemthed.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til


  Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Kodipar utilgængeligt for børn.


  Tag ikke Kodipar efter den udløbsdato, der står på pakningen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Kodipar filmovertrukne tabletter 500 mg/30,6 mg indeholder

Farvestof: Titandioxid (E 171).


Udseende og pakningsstørrelser

Kodipar er en hvid, oval, filmovertrukken tablet med delekærv.


Kodipar findes i pakningsstørrelser à 20, 40 og100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

5260 Odense S info@orifarm.com


Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp z o.o Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice Polen


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.