Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Fucidin
fusidic acid

Indlægsseddel: Information til brugeren Fucidin 50 mg/ml oral suspension fusidinsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidin. Det kan påvirke prøveresultaterne.


Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion

Der er set enkelte tilfælde med alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer på hudreaktioner. Disse opstår normalt i de første uger efter første anvendelse af Fucidin.

Symptomerne omfatter hududslæt eller rødmen, herunder udbredt udslæt med blærer og hudafskalning især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene, feber, svien i øjnene og ubehag ved at synke.


Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


Tal med lægen, hvis du tager:


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring

    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


    Brug ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Fucidin indeholder

Aktivt stof: Fusidinsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Bananessens, appelsinsmagsstof, dinatriumphosphatdihydrat, flydende glucose, hydroxyethylcellulose, methylcellulose, citronsyremonohydrat og renset vand.

Konserveringsmiddel: Natriumbenzoat (E 211). Sødemidler: Acesulfamkalium (E 950) og sorbitol (E 420).

Udseende og pakningsstørrelser

Fucidin oral suspension er en cremefarvet suspension, der dufter af banan.

Pakningen er en brun glasflaske med hvidt plastik skruelåg og plastik hældeindsats. I æsken findes herudover et bæger.


Hver glasflaske indeholder 90 ml oral suspension.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup


Denne indlægsseddel blev senest ændret i september 2020.