Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Panretin
alitretinoin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Panretin 0,1% gel alitretinoin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Panretin behandler ikke KS, som findes inden i kroppen.


 1. Det skal De vide, før De begynder at bruge Panretin Brug ikke Panretin:

  • hvis De er allergisk over for alitretinoin eller lignende lægemidler indeholdende retinoider

  • hvis De er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

  • hvis De er gravid

  • hvis De planlægger graviditet

  • hvis De ammer

  • på KS-læsioner tæt ved en hvilken som helst anden hudsygdom


  Vær ekstra forsigtig med at bruge Panretin

  • Panretin er ikke godkendt til brug til børn eller unge under 18 år.

  • Påsmør ikke gelen på eller nær følsomme dele af kroppen så som øjne, næsebor, mund, læber, skeden, spidsen af penis, endetarmen eller endetarmsåbningen.

  • Påsmør ikke gelen på sund hud rundt om en KS-læsion. Panretin kan forårsage uønsket irritation eller rødme på sund hud.

  • Brug ikke insektafvisende midler, der indeholder DEET (N,N-diethyl-m-toluamid) eller

   andre produkter, der indeholder DEET, mens De anvender Panretin.

  • Undgå at udsætte det behandlede område for sollys eller andet ultraviolet (UV) lys (så som solarielamper) i længere tid.

  • Mineralsk olie må anvendes mellem påsmøringerne af Panretin for at medvirke til at forebygge udtalt tørhed eller kløe. Mineralsk olie må dog ikke påsmøres mindre end to

   timer før eller efter påsmøringen af Panretin.

  • Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende en effektiv metode til fødselskontrol, mens de anvender Panretin og i 1 måned efter afslutningen af behandlingen.


   Brug af anden medicin sammen med Panretin

   Undgå at anvende andre produkter, som anvendes på huden, på Deres behandlede KS-læsioner

   så som insektafvisende midler.


   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.


   Brug af Panretin sammen med mad og drikke

   Det anbefales, at De ikke spiser mere vitamin A i Deres kost end den mængde, Deres læge

   foreslår.


   Graviditet

   Lægemidlet er ikke længere autoriseret

   BRUG IKKE Panretin, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid. Deres læge kan give Dem flere oplysninger.


   Amning

   Am ikke Deres barn, mens De anvender Panretin. De skal passe på ikke at bringe Deres barn i

   kontakt med områder af Deres hud, som for nylig er behandlet med Panretin.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Det er usandsynligt, at Panretin vil påvirke Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner.


 2. Sådan skal De bruge Panretin


  Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Når tuben skal åbnes første gang, anvendes den spidse del af hætten til at punktere sikkerhedsforseglingen af metal.


  Hvordan De skal påsmøre Panretin: Kun til anvendelse på huden (kutan anvendelse) Påsmør Panretin 2 gange dagligt til at begynde med: En gang om morgenen og en gang om aftenen. Derefter vil Deres læge beslutte, hvor ofte De skal påsmøre gelen afhængig af, hvordan Deres KS reagerer, samt af en hvilken som helst bivirkning.


  Påsmør Panretin på KS-læsionerne ved brug af en ren finger. Anbring et rigeligt lag gel over hele overfladen af hver enkelt læsion, som De ønsker at behandle. De behøver ikke at massere gelen ind i læsionen. De skal undgå at smøre gel på den sunde hud rundt om læsionen. Ved at påføre gelen omhyggeligt udelukkende i området med KS-læsionen vil det medvirke til at mindske enhver irritation eller rødme, som kan forekomme. Korrekt påsmøring vil efterlade noget gel synligt på overfladen af læsionen, når De er færdig.

  • Umiddelbart efter påsmøringen aftørres den finger/de fingre, De har brugt til at påsmøre gelen, og al sund hud, der har været berørt med gelen, med køkkenrulle eller andet engangsmateriale. Vask hænderne ved brug af vand og sæbe og aftør den sunde hud, der har været i berøring med gelen.

  • Lad gelen tørre i 3-5 minutter, før behandlede områder dækkes med løstsiddende tøj. Dæk ikke de behandlede læsioner med nogen form for bandage eller andet materiale.

  • Der anbefales en mild sæbe ved kar- eller brusebadning.

  • Hvis De mener, at virkningen af Panretin er for kraftig eller for svag, bør De tale med deres læge eller apotek herom.

  • Undgå brusebadning, karbadning eller svømning i mindst 3 timer efter enhver påsmøring.

  • Undgå at kradse i de behandlede områder.

  • Panretin indeholder alkohol. Holdes væk fra åben ild.


  Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe Deres behandling vil vare.


  • Tab ikke modet, hvis De ikke ser bedring omgående.

  • Det kan tage op til 12 uger, før en bedring viser sig.

  • Stands ikke behandlingen ved det første tegn på bedring.

  • De kan få behov for at nedsætte antallet af påsmøringer pr. dag eller at standse anvendelsen af Panretin i en kort tid, hvis De udvikler uønskede virkninger på huden. Det er vigtigt, at De konsulterer Deres læge, som vil fortælle Dem, hvad De skal gøre.


  Hvis De har brugt for meget Panretin

  Der er ingen erfaringer med overdosering af Panretin.


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

  Hvis De har glemt at tage Panretin

  De må ikke anvende en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Påsmør den næste dosis til sædvanlig tid.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 3. Bivirkninger


  Panretin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne fremkommer mest sandsynligt på det sted, hvor Panretin er blevet påsmurt, og begynder typisk som rødme. Ved fortsat påsmøring af Panretin kan rødme og irritation øges, og der kan udvikle sig hævelse på påsmøringsstedet. Hvis Deres bivirkninger bliver for generende med kraftig rødme og irritation, udslæt, hævelse eller smerte, bør De bede Deres læge om vejledning i at justere doseringen af Deres behandling. De fleste patienter kan fortsætte med at anvende Panretin ved at ændre antallet af gange pr. dag, gelen påsmøres. Undertiden er det nødvendigt at afbryde behandlingen. Deres læge vil informere Dem om det.

  Følgende bivirkninger er blevet bemærket på huden, hvor Panretin er blevet påsmurt: Megetalmindelige(somkanforekommehosmereend1udaf 10patienteribehandling):

  Udslæt, afskalning, irritation, rødme

  Revnedannelse, dannelse af sårskorper, skorpedannelse, drænering, sivning Smerter, brænden, ømhed

  Kløe


  Almindelige(somkanforekommehosfærreend1udaf 10,menflereend1udaf100patienteri behandling):

  Afskalning i flager, afskalning, tør hud Hævelse, betændelsestilstand

  Brænden, snurren Blødning Misfarvning af huden Sår i huden


  Ikkealmindelige(somkanforekommehosfærreend1udaf100,menflereend1ud af1.000patienteribehandling):

  Infektion Allergisk reaktion

  Hævede lymfeknuder Bleg hud


  Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.


  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via detnationale

  rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 4. Opbevaring


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (Exp), som er angivet på tuben. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

  Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys.

  Hold beholderen tæt tillukket. Brug altid hætten for at lukke tuben tæt efter brug.


  Bruges inden for 90 dage efter anbrud.


  Panretin gel-tubens åbning er dækket af en sikkerhedsforsegling af metal. Hvis denne forsegling er punkteret eller ikke er synlig, når De første gang åbner pakningen, MÅDENIKKE ANVENDES, og produktet skal returneres til apoteket.


  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 5. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Panretin indeholder:


Udseende og pakningstørrelser

Panretin er en klar, gul gel. Den leveres i en 60 g epoxy-beklædt aluminiumstube til

flergangsbrug.

Hver karton indeholder én tube gel.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eisai GmbH Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main Tyskland

E-mail: medinfo_de@eisai.net


Fremstiller

Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN

Storbritannien


Eller


Eisai GmbH Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Tyskland


Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Panretin, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58


България

Eisai GmbH

Teл.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Германия)

Lietuva

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vokietija) Luxembourg/Luxemburg Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka Tel.: + 420 242 485 839


Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Magyarország

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Németország)

Malta

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Il-Ġermanja)


Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340


Eesti

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Saksamaa)

Norge

Eisai AB

Tlf: +46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A. Τηλ: +30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0


España

Eisai Farmacéutica, S.A. Tel: + (34) 91 455 94 55


France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Polska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Niemcy)

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda Tel: + 351 214 875 540


Hrvatska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Njemačka)

România

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germania)


Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany) Ísland Eisai AB

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Nemčija)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizačni složka Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)


Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)


Κύπρος

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Γερμανία)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600


Latvija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vācija)

United Kingdom

Eisai Europe Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400


Denne indlægsseddel blev senest godkendt den


De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside