Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Aprepitant Medical Valley
aprepitant


INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren


image

Aprepitant Medical Valley 125 mg hårde kapsler Aprepitant Medical Valley 80 mg hårde kapsler Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg hårde kapsler


aprepitant


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Læs disse oplysninger grundigt, hvis du er forældre til et barn, der tager Aprepitant Medical Valley.

Fortæl lægen, hvis du eller barnet anvender disse lægemidler, da behandlingen i så fald skal justeres, før du eller barnet begynder behandling med Aprepitant Medical Valley.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Aprepitant Medical Valley eller giver dette lægemiddel til barnet.


Før behandling med Aprepitant Medical Valley skal du fortælle lægen, hvis du eller barnet har en leversygdom, da leveren er vigtig ved nedbrydning af medicinen i kroppen. Det kan derfor være nødvendigt for lægen at kontrollere din eller barnets leverfunktion.


Børn og unge

Giv ikke Aprepitant Medical Valley 80 mg og 125 mg kapsler til børn under 12 år, da 80 mg- og 125 mg-kapslerne ikke er undersøgt hos denne gruppe.


Brug af anden medicin sammen med Aprepitant Medical Valley

Aprepitant Medical Valley kan påvirke anden medicin både under og efter behandling med Aprepitant Medical Valley. Der er noget medicin, som ikke må tages sammen med Aprepitant Medical Valley (såsom pimozid, terfenadin, astemizol og cisaprid), eller som kræver justering af dosis (se også "Tag ikke Aprepitant Medical Valley").


Virkningen af Aprepitant Medical Valley eller anden medicin kan påvirkes, hvis du eller barnet tager Aprepitant Medical Valley sammen med anden medicin, herunder de lægemidler, der er nævnt nedenfor. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller barnet tager et eller flere af følgende lægemidler:Fortæl altid lægen, hvis du eller barnet tager anden medicin eller har gjort det for nylig.


Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du eller barnet er gravid eller ammer, har mistanke om, at du eller barnet er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du eller barnet tager dette lægemiddel.


For information om forebyggelse af graviditet se "Brug af anden medicin sammen med Aprepitant Medical Valley".


Det vides ikke, om Aprepitant Medical Valley udskilles i modermælk; derfor anbefales det ikke at amme under behandling med dette lægemiddel. Hvis du eller barnet ammer eller planlægger at amme, er det vigtigt, at du fortæller det til lægen, inden du tager dette lægemiddel.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Bemærk, at nogle mennesker bliver svimle eller søvnige efter at have anvendt Aprepitant Medical Valley. Hvis du eller barnet bliver svimmel eller søvnig, skal du eller barnet undgå at køre bil, køre på cykel eller betjene maskiner eller værktøj efter indtagelse af dette lægemiddel (se punktet ’Bivirkninger’).


Aprepitant Medical Valley indeholder saccharose

Aprepitant Medical Valley kapsler indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du eller barnet tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du eller barnet ikke tåler visse sukkerarter.


Aprepitant Medical Valley indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit.


 1. Sådan skal du tage Aprepitant Medical Valley


  Tag altid lægemidlet eller giv lægemidlet til barnet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.


  Tag altid Aprepitant Medical Valley sammen med anden medicin for at forebygge kvalme og opkastning. Efter behandlingen med Aprepitant Medical Valley kan lægen bede dig eller barnet om at fortsætte med at tage andre lægemidler, herunder et kortikosteroid (f.eks. dexamethason) og en ’5HT3- antagonist’ (f.eks. ondansetron) til at forebygge kvalme og opkastning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.


  Den anbefalede dosis af Aprepitant Medical Valley er: Dag 1:

  • én 125 mg-kapsel 1 time før du starter på kemoterapibehandlingen og

   Dag 2 og 3:

  • én 80 mg-kapsel hver dag


   Tag Aprepitant Medical Valley om morgenen, hvis du ikke skal have kemoterapi.

   Tag Aprepitant Medical Valley 1 time før kemoterapibehandlingen starter, hvis du skal have kemoterapi.


   Dette lægemiddel skal indtages gennem munden. Slug kapslen hel sammen med væske. Aprepitant Medical Valley kan tages med eller uden mad.


   Hvis du har taget for meget Aprepitant Medical Valley

   Tag ikke flere kapsler end lægen har foreskrevet. Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller dit barn har taget mere af Aprepitant Medical Valley, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du eller barnet føler dig/sig utilpas).

   Hvis du har glemt at tage Aprepitant Medical Valley

   Hvis du eller barnet har glemt at tage en dosis, skal du kontakte lægen for vejledning. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Stop med at tage Aprepitant Medical Valley og kontakt straks lægen, hvis du eller barnet bemærker en eller flere af følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og for hvilke akut lægebehandling kan være nødvendig:

  • Nældefeber, udslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær (hyppigheden er ikke kendt, kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data); disse symptomer er tegn på en allergisk reaktion.


   Andre bivirkninger


   Almindelige bivirkninger: Kan berøre op til 1 ud af 10 personer

  • forstoppelse, fordøjelsesbesvær

  • hovedpine

  • træthed

  • manglende appetit

  • hikke

  • forhøjet indhold af leverenzymer i blodet


   Ikke almindelige bivirkninger: Kan berøre op til 1 ud af 100 personer

  • svimmelhed, søvnighed

  • akne, udslæt

  • angst

  • opstød, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, mundtørhed, luftafgang fra tarmen

  • øget smertefuld og sviende fornemmelse ved vandladning

  • svaghed, generel utilpashed

  • hedeture/rødme i ansigtet eller huden

  • hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

  • feber med øget risiko for infektion, fald i antal røde blodlegemer


   Sjældne bivirkninger: Kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer

  • koncentrationsbesvær, manglende energi, smagsforstyrrelser

  • øget hudfølsomhed over for solen, kraftigt øget svedtendens, fedtet hud, sår på huden, kløende udslæt,

  • Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse (sjælden, alvorlig hudreaktion)

  • eufori (ekstrem lykkefølelse), desorientering

  • bakterieinfektion, svampeinfektion

  • svær forstoppelse, mavesår, betændelse i tyndtarmen og tyktarmen, sår i munden, oppustethed

  • hyppig vandladning, større urinmængde end normalt, sukker eller blod i urinen

  • ubehag i brystet, hævelser, ændringer i måden at gå på

  • hoste, slim bagest i svælget, irritation i svælget, nysen, ondt i halsen

  • tåreflåd og øjenkløe

  • ringen for ørerne

  • muskelspasmer, muskelsvækkelse

  • udtalt tørst

  • langsom hjerterytme (puls), sygdom i hjerte- eller blodkar

  • fald i antal hvide blodlegemer, lavt indhold af natrium i blodet, vægttab.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via nedenstående oplysninger:


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængelig for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.


  Tag ikke kapslen ud af blisterpakningen, før du er klar til at indtage den.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Aprepitant Medical Valley indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

De hårde kapsler på 125 mg er uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler i størrelse 1 med lyserød overdel og hvid underdel. Underdelen er påtrykt ”125 mg” med sort blæk.

image

De hårde kapsler på 80 mg er uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler i størrelse 2 med hvid overdel og hvid underdel. Underdelen er påtrykt ”80mg” med sort blæk.


Aprepitant Medical Valley er pakket i kartoner, der indeholder det relevante antal OPA/ALU/PVC- aluminiumfolieblistere og en indlægsseddel.


Aprepitant Medical Valley 125 mg hårde kapsler fås i følgende pakningsstørrelser:

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen: Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken Sverige


Fremstiller:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300

Grækenland eller

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351 Attikis Grækenland


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:


Danmark: Aprepitant Medical Valley

Island: Aprepitant Medical Valley

Holland: Aprepitant Xiromed 40,80,125, 125/80 mg harde capsules Sverige: Aprepitant Medical Valley


Denne indlægsseddel blev senest ændret Maj 2019