Hjemmeside Hjemmeside

Cipramil
citalopram

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Cipramil 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter


Citalopram (som hydrobromid)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cipramil

 3. Sådan skal du tage Cipramil

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. VIRKNING OG ANVENDELSE


  Cipramil er et middel mod depression. Cipramil tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere). Disse midler påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin.


  Du kan få Cipramil til:

  • Behandling af depression

  • Forebyggelse af tilbagevendende depression

  • Behandling af panikangst


 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPRAMIL


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Cipramil


  • Hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cipramil (angivet i pkt. 6)

  • Hvis du tager anden medicin, der tilhører gruppen af medicin kaldet monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere). MAO-hæmmere omfatter bl.a. medicin som phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid, tranylcypromin, selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (bruges til behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum)

  • Hvis du tager medicin mod sindslidelser (pimozid)

  • Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer)

  • Hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen


  Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Cipramil” nedenfor.


  Du må først tage Cipramil, 2 uger efter du er stoppet med at tage en MAO-hæmmer. Dog kan du begynde behandlingen med Cipramil, et døgn efter du er stoppet med at tage moclobemid.


  Efter at du er stoppet med Cipramil, skal der gå 1 uge, før du tager MAO-hæmmere.


  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Cipramil. Tal med lægen, inden du tager Cipramil, hvis:

  • Du har selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

  • Du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. Lægen kan være nødt til at justere dosis.

  • Du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Behandling med Cipramil bør stoppes, hvis du får anfald, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også under 4 ”Bivirkninger”).

  • Du har diabetes, da Cipramil kan påvirke din blodglukose. Det kan være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.

  • Du lider af mani eller har haft mani.

  • Du let kommer til at bløde eller tidligere har haft blødningsforstyrrelser (blødning fra hud eller slimhinder, mave, tarm eller livmoder, eller du er gravid (se "Graviditet")).

  • Du tager medicin, der påvirker blodets evne til at størkne (f.eks. acetylsalicylsyre og warfarin).

  • Du tager naturmedicin, som indeholder perikon (Hypericum perforatum).

  • Du får elektrochokbehandling (ECT).

  • Du har nedsat natrium i blodet – det gælder især ældre i behandling med vanddrivende medicin.

  • Du har tendens til nogle særlige forandringer i hjertekurven (EKG, forlængelse af QT-intervallet).

  • Du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.

  • Du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).

  • Du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

  • Du har eller har haft øjenproblemer, såsom visse former for glaukom (øget tryk i øjet).


   Kontakt lægen, hvis:

  • Du får feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro. Tilstanden er sjælden, men kan være livsfarlig. Kontakt derfor straks læge eller skadestue.

  • Du får en manisk episode (sygelig opstemthed og uro).

  • Du bliver rastløs på en ubehagelig måde i de første uger af behandlingen.

  • Du får kramper, eller din epilepsi bliver værre.


   OBS!

   Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette.


   Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse symptomer.


   Lægemidler som Cipramil (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen


   Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

   Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

   Du kan have øget risiko for sådanne tanker:


   • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

   • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.


  Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.


  Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.


  Du bør desuden være opmærksom på følgende:

  • Hvis du er under 18 år, har du en øget risiko for bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed f.eks. i form af truende eller voldelig adfærd, trodsighed samt vrede, hvis du tager Cipramil eller anden medicin af samme type (SSRI). Lægen vurderer, hvad der er den bedste behandling for dig.

  • Du kan muligvis opleve en øget angst i starten af behandlingen, hvis du bliver behandlet for panikangst. Denne angstfølelse aftager normalt i løbet af de første par uger af behandlingen.

  • Du bør undgå at drikke alkohol, når du får citalopram.

  • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med citalopram. Det kan have betydning for prøveresultaterne.


  Brug af andre lægemidler sammen med Cipramil

  Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.


  Brug af Cipramil sammen med følgende lægemidler kan give alvorlige bivirkninger:

  • Medicin mod sindslidelser (pimozid). Du må ikke bruge Cipramil sammen med pimozid.

  • Medicin mod depression (non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og tranylcypromin som det aktive stof). Hvis du har taget et af disse midler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Cipramil. Efter ophør med Cipramil skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse midler.

  • Anden medicin mod depression (reversible, selektive MAO-A hæmmere, der indeholder moclobemid). Du må ikke bruge Cipramil sammen med moclobemid.

  • Antibiotika (linezolid).

  • Medicin mod Parkinsons sygdom (irreversible MAO-B hæmmere, der indeholder selegilin), som øger risikoen for bivirkninger. Du må ikke tage mere end 10 mg selegilin dagligt eller rasagilin.


   Tal med din læge, hvis du bruger:

  • Medicin mod mani og depression (lithium).

  • Visse proteindrikke mod nedsat appetit eller kosttilskud, som indeholder aminosyren tryptophan.

  • Sumatriptan og lignende lægemidler (til behandling af migræne) og tramadol og lignende lægemidler (opioider, mod svære smerter); disse øger risikoen for bivirkninger.

  • Medicin mod smerter/gigtmedicin (acetylsalicylsyre, NSAID).

  • Medicin til rygeafvænning (bupropion), som kan sænke tærsklen for krampeanfald.

  • Medicin mod malaria (mefloquin), som kan sænke tærsklen for krampeanfald.

  • Cimetidin, lansoprazol, og omeprazol (til behandling af mavesår), fluconazol (til behandling af svampeinfektioner) fluvoxamin (mod depression) og ticlopidin (nedsætter risikoen for slagtilfælde). Disse midler kan øge mængden af citalopram i blodet.

  • Naturlægemidler, som indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) mod depression.

   Der er øget risiko for bivirkninger ved samtidig brug af Cipramil.

  • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin og dipyridamol), da der er en øget risiko for blødningsforstyrrelser.

  • Hjertemedicin og medicin for blodtrykket (flecainid, propafenon og metoprolol).

  • Anden medicin mod depression (f.eks. clomipramin, imipramin, desipramin, amitriptylin og nortriptylin) og sindslidelser/psykotiske tilstande (f.eks. haloperidol, perphenazin, zuclopenthixol), som kan sænke tærsklen for krampeanfald.

  • Lægemidler, der nedsætter koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet, da det kan øge risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.


  Tag ikke Cipramil, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.


  Anden medicin kan påvirke virkningen af Cipramil, og Cipramil kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.


  Brug af Cipramil sammen med mad, drikke og alkohol

  Du kan tage Cipramil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt (se under 3 ”Sådan skal du tage Cipramil”).


  Cipramil øger ikke virkningen af alkohol. Du bør dog ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Cipramil.


  Graviditet, amning og frugtbarhed

  Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.


  Graviditet

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Cipramil. Tag ikke Cipramil, hvis du er gravid eller ammer, medmindre du har talt med lægen om de fordele og ulemper, dette indebærer.


  Hvis du tager Cipramil i den sidste del af graviditeten, kan det nyfødte barn få alvorlige bivirkninger eller abstinenser bl.a. åndenød, blålig hud/læber, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, temperatursvingninger, kramper, sløvhed, søvnbesvær.


  Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Cipramil. Når medicin som Cipramil tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.


  Hvis du tager Cipramil tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Cipramil, så de kan rådgive dig.


  Du bør ikke stoppe behandlingen brat under graviditet. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen.


  Amning

  Cipramil går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Cipramil efter aftale med lægen.


  Frugtbarhed

  Cipramil har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.


  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Cipramil kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykel eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller søvnig, når du begynder at tage medicinen. Vent med at køre bil mv., til disse virkninger er aftaget.


  Cipramil indeholder lactose

  Cipramil indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


  Cipramil indeholder natrium

  Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPRAMIL

  Tag altid Cipramil nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte patient skal tage. Det afhænger bl.a. af, hvor alvorlig din sygdom er.

  Den sædvanlige dosis er: Depression

  Voksne

  Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Din læge kan øge denne dosis til højst 40 mg dagligt.


  Panikangst Voksne

  Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge, og din læge kan efter en uge øge din dosis til 20 mg dagligt. Din læge kan vælge at øge denne dosis til højst 40 mg dagligt.


  Ældre patienter (over 65 år)

  Startdosis er normalt halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.


  Børn og teenagere

  Børn og unge under 18 år må kun få Cipramil efter lægens anvisning. Yderligere oplysninger: Se under 2 ”Det skal du vide, før du begynder at tage Cipramil”.


  Nedsat nyrefunktion

  Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.


  Nedsat leverfunktion

  Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Patienter med leverproblemer må ikke få mere end 20 mg dagligt. Følg lægens anvisninger.


  Hvordan og hvornår skal Cipramil tages

  Du skal tage Cipramil hver dag som en enkelt daglig dosis. Du kan tage Cipramil når som helst på dagen uden mad eller i forbindelse med et måltid. Synk tabletterne med lidt vand. Du må ikke tygge dem.

  Varighed af behandlingen

  Som med andre lægemidler mod depression og panikangst kan der gå nogle uger, før du mærker en bedring. Bliv ved med at tage Cipramil, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand.


  Du må ikke ændre din dosis af Cipramil uden at have talt med lægen.


  Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid du skal behandles. Det er normalt, at behandlingen varer i mindst 6 måneder. Fortsæt med at tage Cipramil i den periode, lægen har anbefalet. Hold ikke op med at tage Cipramil, selv om du begynder at få det bedre, medmindre lægen anbefaler det. Selve sygdommen kan vare ved i lang tid, og hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage.


  Hvis du har tilbagevendende depressioner, kan du have gavn af at fortsætte behandlingen for at forebygge nye depressioner - somme tider i flere år.


  Hvis du har taget for meget Cipramil

  Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere, end lægen har foreskrevet - også selv om du ikke har tegn på ubehag eller forgiftning. Tag æsken/beholderen med Cipramil med hen til lægen, apoteket eller på hospitalet.


  Symptomer på en overdosis af citalopram kan være:

  • Livstruende, uregelmæssig hjerterytme

  • Kramper

  • Hurtig eller langsom puls

  • For højt eller for lavt blodtryk

  • Hjertestop

  • Sløvhed (søvntrang)

  • Koma

  • Kvalme og opkastning

  • Feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro

  • Svimmelhed

  • Udvidede pupiller

  • Svedtendens

  • Blåfarvning af huden

  • Hyperventilation


  Hvis du har glemt at tage Cipramil

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.


  Hvis du holder op med at tage Cipramil

  Hold ikke op med at tage Cipramil, før lægen anbefaler det. Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at nedtrappe Cipramil gradvist i løbet af nogle uger. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Cipramil.


  Brat afbrydelse af behandlingen kan give lettere og forbigående abstinenser som svimmelhed, myrekryb, prikken/snurren i huden, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst og uro, hovedpine, kvalme, opkastning, svedtendens, rysten, forvirring, følelsesmæssig uligevægtighed eller irritabilitet, diaré, synsforstyrrelser, hjertebanken.


  Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.


  Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Cipramil er stoppet.

 4. BIVIRKNINGER


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre.


  Alvorlige bivirkninger

  Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Cipramil og omgående kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


  Sjældne bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed, forvirring, træthed og muskelsitren pga. for lavt indhold af natrium i blodet. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

  • Leverbetændelse, gulsot.

  • Krampeanfald.


   Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

  • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, svimmelhed og besvimelse (anafylaktisk reaktion).

  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.


   Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

  • Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med citalopram eller kort efter behandlingsophør. Kontakt læge eller skadestue.

  • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.

  • Høj feber, skælven og pludselige muskelsammentrækninger, forvirring, sygelig opstemthed og uro.

  • Nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning og blå mærker.

  • Usædvanlige blødninger, inklusive mave-tarmblødninger (blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm), og blødning fra livmoderen.

  • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.


  Ikke alvorlige bivirkninger

  Følgende bivirkninger er sædvanligvis milde og forsvinder efter nogle få dages behandling. Vær opmærksom på, at flere af bivirkningerne nedenfor også kan være symptomer på din sygdom og vil aftage, når du begynder at få det bedre.


  Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 patienter)

  • Hjertebanken, rysten, øget svedtendens.

  • Sløvhed (søvntrang), søvnighed, kraftesløshed og svaghed.

  • Rastløs uro, søvnbesvær, nervøsitet.

  • Svimmelhed.

  • Hovedpine.

  • Sløret syn (besvær med at læse lille skrift).

  • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne – og du bør derfor børste tænder oftere end normalt, mens du tager Cipramil.

  • Kvalme, forstoppelse.


   Almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

  • Nedsat appetit, vægttab, øget appetit, vægtøgning, smagsforstyrrelser.

  • Diaré, opkastning, ubehag i maven (inkl. sure opstød, halsbrand), mavesmerter, luftafgang fra tarmen.

  • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

  • Svimmelhed og evt. besvimelse (evt. kun når du rejser dig) pga. lavt blodtryk.

  • Feber.

  • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

  • Træthed, søvnforstyrrelser, sære drømme.

  • Migræne, susen for ørerne (tinnitus).

  • Synsforstyrrelser.

  • Snue, bihulebetændelse (sinuitis), gaben.

  • Vandladningsbesvær.

  • Kløe, udslæt.

  • Muskelsmerter, ledsmerter.

  • Problemer med sædudtømning, impotens (rejsningsbesvær).

  • Menstruationssmerter og problemer med at få orgasme.

  • Nedsat seksuallyst.

  • Angst, forvirring, ligegyldighed.

  • Nedsat koncentrationsevne, koncentrationsforstyrrelser, hukommelsestab.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

  • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

  • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  • Utilpashed.

  • Besvimelse.

  • Kramper.

  • Bevægelsesforstyrrelser.

  • Udvidede pupiller.

  • Hoste.

  • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

  • Nældefeber, væskeansamlinger (vand i kroppen), overfølsomhed. Kontakt lægen.

  • Hårtab.

  • Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).

  • Småblødninger i hud og slimhinder.

  • Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.

  • Aggression (truende, evt. voldelig adfærd), uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person.

  • Sygelig opstemthed (mani).

  • Opstemthed (eufori).

  • Forøget seksuallyst.


   Sjældne bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

  • Ufrivillige bevægelser.

  • Blødning.

  • Manglende evne til at sidde stille. Voldsom uro i benene.


   Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

  • Udsivning af mælk fra brysterne.


   Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

  • Svaghed, nedsat kraft i musklerne, sitren og unormal hjerterytme pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

  • Næseblod.

  • Blodudtrædninger under huden.

  • Uregelmæssig, kraftig menstruationsblødning.

  • Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under "Graviditet" i afsnit 2.

  • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Søg snarest læge eller skadestue.

  • Panikanfald.

  • Tænderskæren.

  • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.


  Cipramil kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.


  Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. OPBEVARING


  Opbevar Cipramil utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Cipramil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den foregående måned.


  Opbevar ikke Cipramil ved temperaturer over 30° C.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Cipramil 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter indeholder: Aktivt stof: Citalopram (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Majsstivelse, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, glycerol 85%, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.


Tabletovertræk: Hypromellose 5. Macrogol 400. Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Du kan få Cipramil filmovertrukne tabletter i styrkerne 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg.

10 mg tabletterne er runde og hvide mærket ”CL” på den ene side.

20 mg tabletterne er ovale og hvide med delekærv mærket med ”C” og ”N” symmetrisk omkring delekærven.

30 mg tabletterne er ovale og hvide med delekærv mærket med ”C” og ”P” symmetrisk omkring delekærven.

40 mg tabletterne er ovale og hvide med delekærv mærket med ”C” og ”R” symmetrisk omkring delekærven.


Pakningsstørrelser

Cipramil filmovertrukne tabletter findes i blisterpakninger og i HDPE-beholdere.


Blister i karton

10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg: 28 stk.

20 mg, 40 mg: 56 stk.


HDPE-beholder

10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg: 100 stk.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby


Repræsentant for Danmark Lundbeck Pharma A/S Ottiliavej 9

2500 Valby


Denne indlægsseddel blev senest ændret i Aug 2022.


Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Cipramil på www.produktresume.dk.. Du kan finde flere oplysninger om medicin under ”Forbrugere” på www.laegemiddelstyrelsen.dk.