Hjemmeside Hjemmeside

Efexor Depot
venlafaxine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Efexor Depot 75 mg, hårde depotkapsler Efexor Depot 150 mg, hårde depotkapsler


venlafaxin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Efexor Depot kan give bivirkninger, som du måske ikke bemærker, som f.eks. blodtryksstigninger eller unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne tilfælde kan Efexor Depot hæmme blodpladernes funktion, hvilket øger risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at din læge fra tid til anden vil tage blodprøver, især hvis du har taget Efexor Depot i lang tid.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring

    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.


    Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Efexor Depot indeholder:

Aktivt stof: Venlafaxin.

Efexor Depot 75 mg:

Hver depotkapsel indeholder 84,85 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 75 mg venlafaxinfri base.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose, ethylcellulose, hypromellose, talcum. Kapselskal: Gelatine, rød og gul jernoxid (E172) titandioxid (E171).

Trykfarve på kapsel: Shellac, rød jernoxid (E172), ammoniumhydroxid, simeticon, propylenglycol.


Efexor Depot 150 mg:

Hver depotkapsel indeholder 169,7 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 150 mg venlafaxinfri base.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose, ethylcellulose, hypromellose, talcum. Kapselskal: Gelatine, rød og gul jernoxid (E172) titandioxid (E171).

Trykfarve på kapsel: Shellac, natriumhydroxid (se afsnit 2 ”Efexor depot indholder natrium”), povidon, titaniumdioxid (E171), propylenglycol.


Udseende og pakningsstørrelse


Efexor Depot 75 mg er ugennemsigtige ferskenfarvede hårde depotkapsler (gelatine) 19,4 mm × 6,91 mm med et ‘W’ og styrken ‘75’ i rødt tryk.

Efexor Depot 75 mg fås i:

Blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, , 98, 100 og i hospitalspakninger med

500 (10x50) og 1000 (10x100)

Blisterpakning (enkeltdosis) med 14, 28, 84, 100

Plastbeholdere (HDPE) med 14, 20, 50, 100 og hospitalspakninger med 500 og 1000.


Efexor Depot 150 mg er ugennemsigtige mørkorange hårde depotkapsler (gelatine) 23,5 mm × 7,65 mm med et ‘W’ og styrken ‘150’ i hvidt tryk.

Efexor Depot 150 mg fås i:

Blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, , 98, 100 og i hospitalspakninger med

500 (10x50) og 1000 (10x100)

Blisterpakning (enkeltdosis) med 14, 28, 84, 100

Plastbeholdere (HDPE) med 14, 20, 50, 100 og hospitalspakninger med 500 og 1000. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holland.


Lokal repræsentant

Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup.


Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg, Tyskland.


Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell. Newbridge, County Kildare, Irland


Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS medlemslande under følgende navne:


Efexor Depot

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige

Efexor-Exel

Belgien, Luxemburg

Efectin ER

Bulgarien, Polen, Slovenien, Tjekkiet, Østrig

Efexor XR

Cypern, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Holland, Portugal

Effexor L.P.

Frankrig

Efexor XL

Irland, Malta, Storbritannien

Efexor Faxine

Italien

Efectin EP

Rumænien

Vandral Retard

Spanien

Trevilor retard

Tyskland


Denne indlægsseddel blev senest ændret i september 2022.