Hjemmeside Hjemmeside

Aripiprazole Teva
aripiprazole

Indlægsseddel: Information til patienten


Aripiprazole Teva 5 mg tabletter Aripiprazole Teva 10 mg tabletter Aripiprazole Teva 15 mg tabletter Aripiprazole Teva 30 mg tabletter


aripiprazol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aripiprazole Teva.

Selvmordstanker og selvmordsadfærd er blevet rapporteret i forbindelse med aripiprazol-behandling. Du skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du tænker eller fornemmer, at du vil gøre skade på dig selv.


Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med feber, svedtendens, ændret mentaltilstand eller meget hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.


Inden du bliver behandlet med Aripiprazole Teva, skal du fortælle lægen, om følgende lidelser og forhold er gældende for dig:

- uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven madintagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække sulten),

- tilbøjelighed til at vandre omkring.

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han/hun vil diskutere måder til at håndtere eller mindske symptomerne.


Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af aripiprazol. Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.


Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Unge mennesker i alderen 13 år og derover fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed og type af bivirkninger som voksne, undtagen for træthed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observeret med hyppigheden ”meget almindelige” (hos flere end 1 og 10 patienter), og mavesmerter i den øverste del af maven, tør mund, øget hjerterytme (puls), vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme og ben samt svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor hyppigheden var ”almindelige” (hos op til 1 og 10 patienter).


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


    Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Aripiprazole Teva indeholder:

Aktivt stof: aripiprazol.

Hver tablet indeholder henholdsvis 5 mg aripiprazol, 10 mg aripiprazol, 15 mg aripiprazol eller 30 mg aripiprazol.


Øvrige indholdsstoffer:

lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hyproxypropylcellulose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearat.

Kun 5 mg og 15 mg: gul jernoxid (E172). Kun 10 mg og 30 mg: rød jernoxid (E172).


Udseende og pakningsstørrelser 5 mg:

Lysegul, rund, flad tablet med skrå kanter, præget med ”5” på den ene side og uden prægning på den anden side.


10 mg:

Pink til lys pink aflang tablet, præget med ”10” på den ene side og med delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.


15 mg:

Lysegul, rund, flad tablet med skrå kanter, præget med ”15” på den ene side og med delekærv på den anden side

Tabletten kan deles i to lige store doser.


30 mg:

Pink til lys pink rund, bikonveks tablet, præget med ”30” på den ene side og med delekærv på den anden side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.


Aripiprazole Teva 5 mg findes i blisterpakninger med 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 15, 28, 28 x 1, 30, 49, 56,

56 x 1, 60, 98, 98 x 1 og 100 tabletter og i HDPE-beholder med 100 stk.


Aripiprazole Teva 10 mg findes i blisterpakninger med 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56

x 1, 60, 98, 98 x 1 og 100 tabletter og i HDPE-beholder med 100 stk.


Aripiprazole Teva 15 mg findes i blisterpakninger med 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56

x 1, 60, 98, 98 x 1 og 100 tabletter og i HDPE-beholder med 100 stk.


Aripiprazole Teva 30 mg findes i blisterpakninger med 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56

x 1, 60, 98, 98 x 1 og 100 tabletter og i HDPE-beholder med 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller:

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021.