Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Lexotan

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Lexotan 3 mg tabletter


Bromazepam


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.Mens du er i behandling med Lexotan, skal du undgå at drikke alkohol og tage medicin og andre midler, som virker på centralnervesystemet (se ”Brug af anden medicin”). Alkohol forstærker virkningen af Lexotan.


Du bør blive undersøgt regelmæssigt under behandling med Lexotan. Normalt bør behandlingen ikke vare mere end 8 til 12 uger.


Brug af anden medicin sammen med Lexotan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.


Tal med din læge, hvis du tager


Kontakt straks lægen, hvis angsten og uroen kommer igen eller blusser op i forstærket form efter behandlingen med Lexotan er stoppet.


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 1. BIVIRKNINGER

  Lexotan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Alvorlige bivirkninger

  Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

  • Psykoser. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre din behandling.


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

  • Hjertestop. Ring 112.

  • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

  • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


   Ikke alvorlige bivirkninger

   Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

  • Døsighed.


   Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

  • Usikre bevægelser.

  • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

  • Hovedpine, svimmelhed, nedsat opmærksomhed.


   Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

  • Afhængighed af Lexotan (kan udvikle tolerance, hvor det er nødvendigt med stigende doser for at få den samme virkning af Lexotan). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

  • Abstinenser ved ophør af behandlingen. Kontakt læge, hvis abstinenserne bliver alvorlige (se ”Hvis du holder op med at tage Lexotan”).

  • Sygdommen kommer igen eller blusser op i forstærket form, når du stopper behandlingen. Kontakt lægen.

  • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. Det kan være nødvendigt at ændre din behandling.

  • Rastløshed, uro, angst, nervøsitet, ophidselse, irritabel adfærd, truende eventuelt voldelig adfærd, vrangforestillinger, raserianfald, mareridt og abnorme drømme, hyperaktivitet, adfærdsforstyrrelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre din behandling.

  • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

  • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

  • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

  • Mavebesvær, som f.eks. kvalme, opkastninger, forstoppelse.

  • Allergisk hududslæt.

  • Træthed, forvirring.

  • Følelsesmæssig forstyrrelse, humørsvingninger, ændringer i sexuallysten.

  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

  • Fald og knoglebrud hos patienter, som anvender beroligende midler (herunder alkohol), samt hos ældre patienter.

  • Overfølsomhed

  • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.


   Bivirkninger som døsighed, usikre bevægelser, hovedpine, svimmelhed, nedsat opmærksomhed, muskelsvaghed, træthed, dobbeltsyn, forvirring og følelsesmæssig forstyrrelse forekommer hovedsageligt i begyndelsen af behandlingen og forsvinder som regel, efter du har fået flere doser af Lexotan.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se detaljer nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk


 2. OPBEVARING

  Opbevares utilgængeligt for børn.

  Du kan opbevare Lexotan ved almindelig temperatur.

  Tag ikke Lexotan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. YDERLIGERE OPLYSNINGER Lexotan 3 mg tabletter indeholder:

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Lexotan 3 mg tabletter er blegrøde, let plettede og på den ene side mærket /3. Lexotan 3 mg tabletter har delekærv.

Lexotan fås i blisterpakninger.


Pakningsstørrelser

Lexotan 3 mg tabletter findes i blisterpakninger med 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillere


Indehaver af markedsføringstilladelsen CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24

17489 Greifswald Tyskland


Fremstiller

Delpharm Milano S.r.l. Via Carnevale, 1

20090, Segrate (MI) Italien


Denne indlægsseddel blev sidst revideret i 13.05.2020


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------