Hjemmeside Hjemmeside

Ameluz
5-aminolevulinic acid hydrochloride

Indlægsseddel: Information til brugeren


Ameluz 78 mg/g gel

5-aminolevulinsyre


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


 1. Sådan skal du bruge Ameluz


  Ameluz anvendes kun på huden. I en behandling kan der gives fotodynamisk behandling til enkelte og flere læsioner eller hele behandlingsområder. Lyskilden til PDT-behandling af læsioner eller felter med aktiniske keratoser kan være dagslys eller en rød lampe. Din læge vil beslutte, hvilken behandlingsmulighed, der skal bruges, afhængigt af dine læsioner.

  Lyskilden til fotodynamisk behandling af aktinisk keratose på torso, hals, ben og arme, er en rød lampe med et smalt spektrum. Der foreligger ingen virkningsdata vedrørende lamper med bredere spektrum eller fotodynamisk behandling med dagslys i disse kropsregioner.


  Lyskilden til fotodynamisk behandling af basalcellekarcinom er altid en rød lampe.

  Behandling af læsioner eller felter med aktiniske keratoser og basalcellekarcinomer med en rød lampe


  Før behandling af læsioner

  Det område, der skal behandles, skal først aftørres med bomuldsvat, der er vædet med sprit, for at affedte huden. Derefter skal skæl og skorper fjernes omhyggeligt og alle læsionsoverflader skrabes forsigtigt, så de bliver ru. Dette skal gøres med omhu for at undgå blødning.


  Påføring af gelen

  Ameluz påføres, så det danner en ca. 1 mm tyk film over hele læsionen eller områderne og ca. 5 mm af det omgivende område med handskebeklædte fingerspidser eller med en spatel.

  Undgå enhver kontakt med øjne, næsebor, mund, ører, slimhinder og blødende læsioner. Der skal holdes en afstand på mindst 1 cm til disse områder. Skyl med vand, hvis en sådan kontakt forekommer.

  Gelen skal tørre i ca. 10 minutter, før en lystæt forbinding anlægges over behandlingsstedet. Forbindingen fjernes efter 3 timer. Overskydende gel tørres af.


  Belysning med en rød lampe

  Brugen af Ameluz kræver specifik viden om fotodynamisk behandling, da det kan gøre det nødvendigt at bruge en rød lampe.

  Umiddelbart efter afrensning belyses hele det behandlede område ved hjælp af en rød lyskilde. Virkning og bivirkninger som midlertidige smerter afhænger af, hvilken lyskilde der anvendes. Både patienten og det sundhedsfaglige personale skal under behandlingen overholde alle de anførte sikkerhedsinstruktioner for den lyskilde, der anvendes. Alle skal bære egnede beskyttelsesbriller under belysningen. Der er ikke behov for at beskytte sund, ubehandlet hud.


  Behandling af læsioner og felter med aktinisk keratose med dagslys


  Overvejelser før behandling

  Brug kun behandling med dagslys, hvis vejrforholdene er egnede til på komfortabel vis at være udendørs i 2 timer (i temperaturer på > 10 °C). Hvis det regner, eller hvis det er sandsynligt, at det vil begynde at regne, skal du ikke behandles med dagslys.


  Før behandling af læsioner

  Påfør solcreme på hud eksponeret for sollys 15 min før behandlingen af læsionen. Brug kun solcreme med kemiske filte og en solbeskyttelsesfaktor (SPF) på 30 eller højere. Brug ikke solcreme med fysiske filtre som titandioxid, zinkoxid osv., da de hæmmer lysabsorptionen, og derved kan påvirke virkningen af behandlingen.

  Aftør dernæst grundigt området, der skal påsmøres, med bomuldsvat vædet med sprit for at affedte huden. Fjern omhyggeligt skæl og skorper og skrab forsigtigt alle læsionsoverflader, så de bliver ru. Udvis omhu, så blødning undgås.


  Påsmøring af gelen

  Påfør et tyndt lag Ameluz på alle læsioner eller hele området og ca. 5 mm af det omgivende område med handskebeklædte fingre eller en spatel.

  Undgå kontakt med øjne, næsebor, mund, øre, slimhinder eller blødende læsioner, idet der holdes en

  afstand på mindst 1 cm. Skyl med vand hvis der opstår sådan en kontakt.

  En lystæt forbinding er ikke nødvendig. Aftør ikke gelen under hele behandlingsforløbet i dagslys.


  Belysning med dagslys til behandling af aktinisk keratose

  Hvis vejrforholdene er egnede (se ovenfor : Overvejelser før behandling), skal du gå udenfor inden for 30 minutter efter påsmøring af gelen, og blive udenfor i 2 uafbrudte timer i fuld dagslys. Det er acceptabelt at søge skygge i varmt vejr. Hvis din tid udendørs afbrydes, skal du kompensere for dette med en tilsvarende længere belysningstid. Vask den resterende gel af efter de 2 timers lyseksponering.


  Antal behandlinger

  • Læsioner og områder med aktinisk keratose behandles med én påsmøring

  • Basalcellekarcinom behandles med to påsmøringer med en uges mellemrum.


  De behandlede læsioner evalueres tre måneder efter behandlingen. Lægen vil beslutte, hvor godt hver hudlæsion har responderet, og det kan være nødvendigt at gentage behandlingen på det tidspunkt.


  Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Der opstår virkning på påsmøringsstedet hos ca. 9 ud af 10 brugere, og det er et tegn på, at de angrebne celler reagerer på behandlingen.


  Normalt er bivirkningerne lette eller moderate i intensitet, og de opstår typisk under belysningen eller 1 til 4 dage efter. I nogle tilfælde kan de dog fortsætte i 1 til 2 uger eller endnu længere. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde eller ophøre med belysningen. Efter længere tid fører behandlingen med Ameluz hyppigt til en forbedring i hudens egenskaber.


  Bivirkningerne anført nedenfor er blevet rapporteret, når Ameluz anvendes med en rød lampe. Studier af brugen af Ameluz i dagslys viste tilsvarende typer bivirkninger, men med en mindre intensitet. Nogle reaktioner på påføringsstedet er blevet observeret før anvendelse af lys.


  Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

  • reaktioner på påføringsstedet

   • hudrødme

   • smerter (inkl. brændende smerter)

   • irritation

   • kløe

   • hævelse i vævet på grund af væske

   • skorper

   • afskalning af huden

   • hårdhed i vævet

   • unormal følelse såsom snurren, prikken eller følelsesløshed


    Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

  • reaktioner på påføringsstedet

   • blærer

   • udsivning af væske

   • afslidning

   • andre reaktioner

   • ubehag

   • øget følsomhed for smerter

   • blødning

   • varme

  • hovedpine


   Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

  • reaktioner på påføringsstedet

   • farveændring

   • pusholdige blærer

   • sår

   • hævelse

   • betændelseslignende reaktioner

   • eksem med pusholdige blærer

   • allergisk reaktion1

  • vabler

  • hudtørhed

  • hævede øjenlåg på grund af væske, sløret syn eller synsnedsættelse

  • ubehagelig, unormal følesans

  • kuldegysninger

  • varmefølelse, feber, hedeture

  • midlertidigt hukommelsestab1

  • smerter

  • nervøsitet

  • væskende sår

  • træthed

  • udslæt, røde eller lilla pletter på kroppen

  • sår

  • hævelse

  • hudstramhed

  1 Data fra erfaring efter markedsføring


  Indberetning af bivirkninger

  image

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på tuben og æsken efter ”EXP” eller ”Anv. inden”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).


  Hold tuben tæt tillukket efter anbrud. Smid tuben væk 12 uger efter, den er åbnet.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Ameluz indeholder

dinatriumphosphatdihydrat, isopropylalkohol, polysorbat 80, propylenglycol, renset vand,

natriumbenzoat (E211), natriumdihydrogenphosphatdihydrat, sojaphosphatidylcholin, mellemkædede triglycerider, xanthangummi. Se punkt 2.


Udseende og pakningsstørrelse

Ameluz er en hvid til gullig gel.

Hver æske indeholder en aluminiumstube med 2 g gel, lukket med en skruehætte af polyethylen.


Indehaver af markedsføringstilladelsen Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Tyskland

Tlf.: +49 214 87632 66, Fax: +49 214 87632 90

E-mail: ameluz@biofrontera.com


Fremstiller

Biofrontera Pharma GmbH Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Tyskland

Tlf.: +49 214 87632 66, Fax: +49 214 87632 90

E-mail: ameluz@biofrontera.com


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien Biofrontera Pharma GmbH Duitsland / Allemagne / Deutschland Tél/Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


България

Biofrontera Pharma GmbH Германия

Teл.: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Česká republika Biofrontera Pharma GmbH Německo

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Danmark Galenica AB Sverige

Tlf: +46 40 32 10 95

info@galenica.se


Deutschland

Biofrontera Pharma GmbH Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Eesti

Biofrontera Pharma GmbH Saksamaa

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Ελλάδα

Biofrontera Pharma GmbH Γερμανία

Τηλ: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com

España

Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España

Tel: 900 974943

ameluz-es@biofrontera.com


France

Biofrontera Pharma GmbH Allemagne

Tél: 0800 904642

ameluz-fr@biofrontera.com


Hrvatska

Biofrontera Pharma GmbH Njemačka

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Ireland

Biofrontera Pharma GmbH Germany

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Ísland Galenica AB Svíþjóð

Sími: +46 40 32 10 95

image

info@galenica.se


Italia

Biofrontera Pharma GmbH Germania

Tel: +49 214 87632 66

image

ameluz@biofrontera.com


Κύπρος

Biofrontera Pharma GmbH Γερμανία

Τηλ: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com

Latvija

Biofrontera Pharma GmbH Vācija

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com

Polska

medac GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Tel.: +48 (0)22 430 00 30

kontakt@medac.plLietuva

Biofrontera Pharma GmbH Vokietija

Tel: +49 214 87632 66

image

ameluz@biofrontera.com


Luxembourg/Luxemburg Biofrontera Pharma GmbH Allemagne / Deutschland Tél/Tel: +49 214 87632 66

image

ameluz@biofrontera.com


Magyarország Biofrontera Pharma GmbH Németország

Tel.: +49 214 87632 66

image

ameluz@biofrontera.com


Malta

Biofrontera Pharma GmbH Il-Ġermanja

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Nederland

Biofrontera Pharma GmbH Duitsland

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Norge Galenica AB Sverige

Tlf: +46 40 32 10 95

image

info@galenica.se


Österreich

Pelpharma Handels GmbH Tel: +43 2273 70 080

ameluz@pelpharma.at

Portugal

Biofrontera Pharma GmbH Alemanha

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


România

Biofrontera Pharma GmbH Germania

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Slovenija

Biofrontera Pharma GmbH Nemčija

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Slovenská republika Biofrontera Pharma GmbH Nemecko

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Suomi/Finland Galenica AB Ruotsi

Puh/Tel: +46 40 32 10 95

image

info@galenica.se


Sverige

Galenica AB

Tfn: +46 40 32 10 95

info@galenica.se


United Kingdom (Northern Ireland)

Biofrontera Pharma GmbH Germany

Tel: +49 214 87632 66

ameluz@biofrontera.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret


.