Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Selexid
pivmecillinam


INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren


Selexid pulver til injektionsvæske, opløsning

mecillinam


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Selexid. Det kan påvirke prøve resultaterne.


Brug af anden medicin sammen med Selexid

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger nogle af de følgende lægemidler:


Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonale til råds, før du bruger dette lægemiddel.


Graviditet:

Selexid kan anvendes under graviditet, hvis det er klinisk nødvendigt.


Amning:

Selexid kan anvendes under amningen.


Frugtbarhed:

Der er ikke udført kliniske studier af fertilitet.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Selexid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


 1. Sådan bliver du behandlet med Selexid


  Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.


  Den sædvanlige dosis er

  Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og afhænger af din sygdom. En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Selexid i en muskel eller i en blodåre.


  Ældre:

  Dosisjustering er ikke nødvendig.


  Børn:

  Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er og hvor længe behandlingen varer.


  Nedsat nyrefunktion:

  Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.


  Nedsat leverfunktion:

  Dosisjustering er ikke nødvendig.


  Hvis du har fået for meget Selexid

  Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Selexid og af den grund føler dig utilpas.


  Hvis en dosis er glemt

  Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.


  Hvis behandlingen bliver stoppet

  Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Selexid. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Selexid er stoppet.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Alvorlige bivirkninger:

  Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer.

  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

  • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

  Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.


  Ikke alvorlige bivirkninger

  Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

  • Svampeinfektion i skeden

  • Diarré

  • Kvalme


   Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer.

  • Hovedpine

  • Svimmelhed

  • Opkastning

  • Mavesmerter

  • Sure opstød / halsbrand.

  • Påvirkning af leverens funktion*

  • Forskellige former for hududslæt.

  • Nældefeber

  • Kløe

  • Træthed.


  * Selexid kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Selexid utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 30°C.


  Selexid må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Selexid 1 g pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: mecillinam Øvrige indholdsstoffer: Ingen.


Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Hætteglas med hvidt til råhvidt krystallinsk pulver.


Pakningsstørrelser

1 g


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stockholm, Sverige medinfo@karopharma.com


Fremstiller

Mitim S.R.L., Via Cacciamali, 34-38, Brescia (BS), 25125, Italy


Denne indlægsseddel blev senest ændret: 09/2021


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:


Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet


Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Til i.m. anvendelse opløses 1 g i 4,4 ml sterilt vand.

Til i.v. anvendelse opløses 1 g mecillinam i 9,4 ml sterilt vand, som gives langsomt (3-4 min.) eller som i.v. infusion i isotonisk natrium-kloridinfusionsvæske eller Ringer-infusionsvæske.


Uforligeheder

Selexid pulver til injektion, opløsning bør kun opløses/fortyndes med sterilt vand og isotonisk natriumkloridinjektionsvæske. Bør ikke blandes med andre farmaka.