Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Ronapreve
casirivimab, imdevimab

Indlægsseddel: Information til patienten


Ronapreve 120 mg/ml + 120 mg/ml injektions/infusionsvæske, opløsning


casirivimab og imdevimab


image

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Indberetning af bivirkninger


image

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten på æsken og hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Ronapreve opbevares af sundhedspersonalet på hospitalet eller klinikken under følgende betingelser:

  • Før brug opbevares uåbnet koncentreret Ronapreve-opløsning i køleskab indtil den dag, hvor den skal bruges. Før den fortyndes, skal den koncentrerede opløsning have opnået stuetemperatur.

  • Når den er fortyndet, skal Ronapreve bruges med det samme. Om nødvendigt kan poser med fortyndet opløsning opbevares ved 2 °C til 8 °C i højst 72 timer og ved stuetemperatur op til 25 °C i højst 20 timer. Hvis den har været opbevaret i køleskab, skal infusionsopløsningen ækvilibreres til stuetemperatur i cirka 30 minutter før administration.

  • Klargjorte sprøjter skal bruges straks. Opbevar om nødvendigt de klargjorte sprøjter ved 2 °C til 8 °C i højst 72 timer og ved stuetemperatur op til 25 °C i højst 24 timer. Hvis de er nedkølet, skal sprøjterne ækvilibreres til stuetemperatur i cirka 10 - 15 minutter før administration.


  Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker partikler eller misfarvning.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Ronapreve indeholder

forskellige steder på kroppen (i øverste del af låret, udvendige side af overarm eller maven, dog skal 5 cm rundt om navlen og taljen undgås.


Overvåg og rapporter bivirkninger


image


Opbevaring