Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Fosrenol
lanthanum carbonate

Indlægsseddel: Information til patienten


Fosrenol 250 mg tyggetabletter Fosrenol 500 mg tyggetabletter Fosrenol 750 mg tyggetabletter Fosrenol 1000 mg tyggetabletter


lanthanum


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


.


Oversigt over indlægssedlen:


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Fosrenol

 3. Sådan skal De tage Fosrenol

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Fosrenol bruges til at sænke fosfatkoncentrationen i blodet hos voksne patienter med kronisk nyresygdom.


  Patienter, der har nyrer, som ikke fungerer korrekt, er ikke i stand til at regulere fosfatkoncentrationen i blodet. Mængden af fosfat i blodet stiger som følge heraf (Deres læge vil muligvis kalde dette hyperfosfatæmi). Fosrenol anvendes til at sænke fosfatkoncentrationen i blodet hos disse patienter.


  Fosrenol er et lægemiddel, der reducerer kroppens optagelse af fosfat fra maden ved at binde det i fordøjelseskanalen. Fosfat, der bindes til Fosrenol, kan ikke optages gennem tarmvæggen.


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Fosrenol Tag ikke Fosrenol

  • hvis De er allergisk over for lanthancarbonathydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fosrenol (angivet i punkt 6).

  • hvis De har for lidt fosfat i blodet (hypofosfatæmi).

  Advarsler og forsigtighedsregler


  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før De tager Fosrenol, hvis De ved, at De har eller har haft noget af følgende:


  • cancer i mave eller tarm

  • betændelse i tarmen, herunder blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller Crohns sygdom

  • operation i bughulen eller infektion eller betændelse i bughule eller tarm (peritonitis)

  • sår i mave eller tarm

  • blokering i tarmen eller nedsat motilitet (bevægelse) i tarmen (f.eks. forstoppelse og mavekomplikationer som følge af diabetes)

  • nedsat lever- eller nyrefunktion.


   Det er meget vigtigt at tygge Fosrenol tabletter helt og ikke synke dem hele, eller hvis de ikke er helt tygget. Dette vil nedsætte risikoen for komplikationer i mave-tarm-kanalen, som bristning i tarmvæggen, blokering i tarmen, forstoppelse (se punkt 4).


   Hvis De lider af nedsat nyrefunktion, kan Deres læge beslutte med mellemrum at kontrollere koncentrationen af kalk i blodet. Hvis der er for lidt kalk i blodet, kan De blive ordineret kalktilskud.


   Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, skal du fortælle din læge, at du tager Fosrenol, da det kan påvirke resultaterne.


   Hvis du skal have lavet en kikkertundersøgelse af mave-tarm-kanalen, skal du fortælle lægen, at du tager Fosrenol, eftersom den læge, der foretager kikkertundersøgelsen, kan finde aflejringer af lanthanum i fordøjelseskanalen.


   Brug af anden medicin sammen med Fosrenol


   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin .


   Fosrenol kan påvirke optagelsen af visse lægemidler fra tarmkanalen. Hvis De tager klorokin (mod reumatisme og malaria), ketoconazol (mod svampeinfektioner), tetracyklin eller doxycyklin, skal De tage disse lægemidler mindst 2 timer før eller efter indtagelsen af Fosrenol.


   Det anbefales, at De ikke tager oral floxacin-antibiotika, herunder ciprofloxacin, i tidsrummet 2 timer før til 4 timer efter indtagelsen af Fosrenol.


   Hvis De tager levothyroxin (pga. en underaktiv skjoldbruskkirtel), bør De ikke tage det i perioden fra 2 timer før til 2 timer efter at have indtaget Fosrenol. Det kan være, at Deres læge ønsker at følge niveauet af thyroideastimulerende hormon i blodet tæt.


   Brug af Fosrenol sammen med mad og drikke


   Fosrenol skal tages sammen med eller straks efter indtagelse af mad. Se pkt. 3 for vejledning i, hvordan De skal tage Fosrenol.


   Graviditet og amning


   De må ikke tage Fosrenol under graviditet. Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

   Da det ikke vides, om lægemidlet kan overføres til et barn via modermælken, bør De ikke amme, mens De tager Fosrenol. Hvis De ammer, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin.


   Trafik- og arbejdssikkerhed


   Svimmelhed og vertigo (en følelse af svimmelhed eller ”snurren”) er ualmindelige bivirkninger, som patienter, der tager Fosrenol, har meldt tilbage om. Hvis du oplever denne bivirkning, kan det påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner.


   Fosrenol indeholder glucose


   Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.


 3. Sådan skal De tage Fosrenol


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  De bør tage Fosrenol med eller straks efter indtagelse af mad. Bivirkninger som kvalme og opkastning er mere sandsynlige, hvis du tager Fosrenol inden et måltid.


  Tabletterne skal tygges helt og ikke synkes hele. Tabletterne kan eventuelt knuses for at gøre det nemmere at tygge dem. Yderligere væske er ikke nødvendig.


  Tal med Deres læge, hvis De synes, at tabletterne er vanskelige at tygge, da denne medicin også fås som oralt pulver.


  Deres læge vil fortælle Dem, hvor mange tabletter De skal tage med hvert enkelt måltid (Deres daglige dosis vil blive fordelt over måltiderne). Antallet af tabletter, De skal tage, vil afhænge af:


  • Deres kost (fosfatmængden i den mad De spiser)

  • Fosfatkoncentrationen i Deres blod.


   I begyndelsen vil den daglige dosis Fosrenol som regel være 1 tablet med hvert måltid (3 tabletter pr. dag).


   Hver anden til tredje uge vil Deres læge kontrollere fosfatkoncentrationen i Deres blod og evt. øge dosis, indtil fosfatkoncentrationen i blodet er acceptabel.


   Fosrenol fungerer ved at binde fosfat fra maden i Deres tarm. Det er meget vigtigt at indtage Fosrenol sammen med hvert eneste måltid. Hvis De ændrer den kost, De spiser, skal De fortælle det til Deres læge, da det kan være nødvendigt, at De tager ekstra Fosrenol. Deres læge vil fortælle Dem, hvad De skal gøre, hvis dette er tilfældet.


   Hvis De har taget for meget Fosrenol


   Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Fosrenol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Symptomer på overdosis kan være kvalme og hovedpine.


   Hvis De har glemt at tage Fosrenol


   Det er vigtigt at tage Fosrenol med hvert eneste måltid.

   Hvis De glemmer at tage Deres Fosrenol tabletter, skal De tage den næste dosis med Deres næste måltid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


   Hvis De holder op med at tage Fosrenol

   Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis De får en eller flere af bivirkningerne nedenfor, skal De straks søge læge:


  • Bristning i tarmvæggen (tegnene er blandt andet stærke mavesmerter, kulderystelser, feber, kvalme, opkastning eller ømhed i bughulen). Denne bivirkning er sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer).

  • Blokering i tarmen (tegnene er blandt andet oppustethed i svær grad, smerter i bughulen, hævelse eller kramper, forstoppelse i svær grad). Denne bivirkning er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).

  • Kontakt lægen, hvis du får ny eller svær forstoppelse; det være et tidligt tegn på en blokering af din tarm. Forstoppelse er en almindelig bivirkning (kan forekomme hos 1 ud af 10 personer).


   Andre, mindre alvorlige bivirkninger inkluderer følgende:


   Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):


  • Kvalme, opkastning, diarré, mavepine, hovedpine, kløe, udslæt. Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

  • Halsbrand, luft i maven.

  • For lidt kalk i blodet (hypocalcæmi) er ligeledes en almindelig bivirkning. Symptomerne på dette kan omfatte snurren i hænder og fødder, muskel- og mavekramper eller spasmer i ansigts- og fodmusklerne.


   Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):


  • Træthed, følelse af ubehag, brystsmerter, svaghed, opsvulmede hænder og fødder, kropssmerte, svimmelhed, vertigo, opstød, inflammation af maven og tarmene (gastroenteritis), fordøjelsesbesvær, irritabel tyktarm, tørhed i munden, tandlidelser, inflammation af spiserøret eller munden, løs afføring, forøgede mængder af visse leverenzymer, biskjoldbruskirtelhormon, aluminium, calcium og glukose i blodet, øgede eller reducerede fosfatkoncentrationer i blodet, tørst, vægttab, ledsmerter, muskelsmerter, svækkelse og fortyndelse af knoglerne (osteoporose), mangel på og øget appetit, inflammation af strubehovedet, hårtab, øget svedtendens, forstyrrelser i smagsevnen samt forøgede antal hvide blodlegemer.


   Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):


  • Produktrester i fordøjelseskanalen


  Indberetning af bivirkninger


  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Fosrenol indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser


Fosrenol er en hvid, rund, skråkantet flad tyggetablet, der er præget enten med S405/250 (250 mg), S405/500 (500 mg), S405/750 (750 mg) eller S405/1000 (1000 mg) på den ene side af tabletten.


Tabletterne leveres i plastflasker med: 250 mg: 90 tabletter. 500 mg: 20 tabletter, 45 tabletter eller

multipakning: 90 (2 pakker à 45) tyggetabletter. 750 mg: 15 tabletter, 45 tabletter eller multipakning:

90 (6 pakker à 15) tyggetabletter. 1000 mg: 10 tabletter, 15 tabletter eller multipakning: 90 (6 pakker à

15) tyggetabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaveren af markedsføringstilladelsen er:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower Dublin 2 D02 Y754

Irland


Fremstilleren er:


RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118BH, Schiphol, Holland.


Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2022