Hjemmeside Hjemmeside

Nityr
nitisinone

Indlægsseddel: Information til brugeren


Nityr 10 mg tabletter

nitisinon


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Brug af Nityr sammen med mad

Nityr kan tages sammen med eller uden mad igennem hele behandlingsforløbet.


Graviditet og amning

Sikkerheden ved lægemidlet er ikke blevet undersøgt hos gravide og ammende kvinder.

Kontakt Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid. Hvis De bliver gravid, bør De straks kontakte Deres læge.

Lad være med at amme, når De tager dette lægemiddel, se punktet ”Tag ikke Nityr”.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis De imidlertid oplever bivirkninger, der påvirker synet, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet igen er normalt (se punkt 4 ”Bivirkninger”).


Nityr indeholder Lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 1. Sådan skal De tage Nityr


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Behandling med lægemidlet skal startes og overvåges af en læge, der har erfaring med behandling af sygdommen (arvelig tyrosinæmi type 1).


  Den anbefalede totale daglige dosis er 1 mg/kg legemsvægt taget oralt (gennem munden). Lægen vil justere dosis individuelt.

  Det anbefales at tage dosis én gang dagligt. Da der imidlertid kun foreligger begrænsede data for

  patienter, der vejer under 20 kg, anbefales det at dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos denne patientpopulation.


  Til patienter, der har svært ved at synke Nityr-tabletter hele, anbefales det at tage andre formuleringer af nitisinon.


  Hvis De har taget for meget Nityr

  Hvis De har taget mere af dette lægemiddel, end De bør, skal De kontakte Deres læge eller apotek så hurtigt som muligt.


  Hvis De har glemt at tage Nityr

  De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge eller apoteket, hvis De har glemt at tage en dosis.

  Hvis De holder op med at tage Nityr

  Hvis De har indtryk af, at lægemidlet ikke virker korrekt, så tal med Deres læge. De må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at have talt med Deres læge.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.


 2. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, skal De straks kontakte

  Deres læge med henblik på en øjenundersøgelse. Behandling med nitisinon fører til forhøjede tyrosinniveauer i blodet, hvilket kan give anledning til symptomer i forbindelse med øjnene.

  Almindelige bivirkninger med forbindelse til øjnene (kan ramme flere end 1 ud af 100 personer), og

  som skyldes forhøjede tyrosinniveauer, omfatter øjenbetændelse (bindehindebetændelse - konjunktivitis), uklarhed og betændelse i hornhinden (keratitis), lysfølsomhed (fotofobi) og øjensmerter. Øjenlågsbetændelse (blepharitis) er en ikke almindelig bivirkning (kan ramme op til 1 ud af 100 personer).


  Andre almindelige bivirkninger

  • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni) og hvide blodlegemer (leukopeni), mangel på visse hvide blodlegemer (granulocytopeni).


   Andre ikke almindelige bivirkninger

  • øget antal hvide blodlegemer (leukocytose)

  • kløen (pruritus), betændelse i huden (eksfoliativ dermatitis), udslæt.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

  image

  også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

  anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys.

  Efter anbrud af beholderen kan lægemidlet opbevares i en periode på 2 måneder, hvorefter det skal kasseres.

  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Nityr indeholder:

Aktivt stof: nitisinon.

Hver tablet indeholder 10 mg nitisinon.

Øvrige indholdsstoffer: glyceroldibehenat og lactosemonohydrat (se pkt. 2 under "Nityr indeholder lactose").


Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til beige, runde, flade tabletter, som kan have små lysegule til brune prikker, mærket “10” på den ene side og “L” på den anden.

Firkantet 75 ml HDPE-plasticbeholder med et forseglet og børnesikret låg af polypropylen (PP).

Hverbeholder indeholder 60 tabletter. Hver karton indeholder 1 beholder.


Indehaver af markedsføringstilladelsen Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

D02 R296, Irland


Fremstiller

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus Stamullen, Co. Meath,

K32 YD60, Irland


Denne indlægsseddel blev senest ændret


De kan finde yderligere oplysninger om Nityr på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside . Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.