Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Irinotecan Accord
irinotecan

Indlægsseddel: Information til patienten


Irinotecan Accord 20 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

irinotecanhydrochloridtrihydrat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Hvis du får Irinotecan Accord i kombination med andre lægemidler, skal du også læse indlægssedlerne for de andre lægemidler vedrørende yderligere omstændigheder, der gør, at du ikke må få lægemidlet.


Advarsler og forsigtighedsregler

Ekstra forsigtighed skal udvises ved ældre patienter.

Da Irinotecan Accord er et lægemiddel mod kræft, vil du få behandlingen på en specialafdeling og under tilsyn af en læge med specialuddannelse i brug af kræftlægemidler. Afdelingens personale vil forklare dig, hvad du skal gøre under og efter behandlingen. Denne indlægsseddel kan hjælpe dig med at huske det.


Kontakt lægen, før du får Irinotecan Accord, hvis et eller flere af nedenstående forhold gælder for dig:


  1. Hvis Irinotecan Accord kommer i kontakt med huden, skal området skylles omhyggeligt med store mængder rindende vand og derefter vaskes med vand og sæbe. Hvis Irinotecan Accord kommer i kontakt med slimhinder, skal det berørte område vaskes omhyggeligt med vand. Ved tegn på ubehag, kontakt læge.


  2. Hvis Irinotecan Accord kommer i kontakt med øjnene, skyl dem da med rigeligt vand. Kontakt straks en øjenlæge.


Klargøring af infusionvæsken

Irinotecan koncentrat til infusionsvæske, opløsning er udelukkende beregnet til intravenøs infusion efter fortynding i de anbefalede fortyndingsvæsker, enten 0,9 % natriumklorid-opløsning til infusion eller 5 % glukoseopløsning til infusion. På aseptisk vis udtages den nødvendige mængde irinotecan- koncentrat til infusionsvæske, opløsning fra hætteglasset med en kalibreret injektionssprøjte og injiceres i en 250 ml infusionspose eller -flaske. Infusionen bør blandes grundigt ved manuel rotation. Produktet skal fortyndes og anvendes umiddelbart efter åbning.

Irinotecan-opløsning er fysisk og kemisk stabil med infusionsvæsker (0,9 % (w/v) natriumchloridopløsning og 5 % (w/v) glucoseopløsning) i op til 28 dage ved opbevaring i LDPE- eller PVC-beholdere ved 5 °C, eller ved 25 °C beskyttet mod lys. Ved udsættelse for lys er der påvist fysisk-kemisk stabilitet i op til 3 dage.

Ud fra et mikrobiologisk sysnpunkt skal det fortyndede præparat brukes med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke 24 timer ved 2-8 °C, med mindre restitution/fortynding har er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.


Hvis der observeres noget bundfald i hætteglasset eller efter restitution, skal produktet kasseres iht. standardprocedure for cytotoksiske midler.


Irinotecan Accord må ikke gives som en intravenøs bolus eller en intravenøs infusion af kortere varighed end 30 minutter eller længere end 90 minutter.

Bortskaffelse

Alt udstyr brugt i forbindelse med tilberedning, infusion, eller lignende, der kommer i kontakt med Irinotecan Accord, bør destrueres i henhold til de lokale regler for håndtering af cytostatika.