Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Imipramin DAK
imipramine

Indlægsseddel: Information til brugeren Imipramin DAK filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg

imipraminhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Brug af Imipramin sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Imipramin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Alkohol kan forstærke den sløvende effekt af Imipramin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Imipramin efter aftale med lægen.


Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Imipramin efter aftale med lægen.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Imipramin kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Imipramin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 1. Sådan skal du tage Imipramin DAK


  Tag altid Imipramin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Tag tabletten med rigelig væske.

  Den sædvanlige dosis er


  Depression

  Børn, voksne og ældre: Individuel dosering der fastsættes af lægen.


  Ufrivillig natlig vandladning

  Børn 6 - 10 år: 25 mg 1 time før sengetid. Børn over 10 år: 50 mg 1 time før sengetid.


  Ældre

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.


  Nedsat nyre- og leverfunktion

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.


  Hvis du har taget for mange Imipramin

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Imipramin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.


  Tegn på overdosering kan være alvorlig påvirkning af hjertet og lavt blodtryk. Alvorlig påvirkning af sindsstemning, der viser sig ved sløvhed, forvirring, vrangforestillinger, bevidstløshed førende til koma og langvarige krampeanfald, der kan resultere i alvorlig muskelsvækkelse og nyresvigt.

  Alvorlig påvirkning af lungefunktionen, som viser sig ved akut vejrtrækningsbesvær og vand i lungerne. Andre tegn kan være udvidede pupiller, hurtig puls, vandladningsbesvær og forstoppelse.


  Hvis du har glemt at tage Imipramin

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.


  Hvis du holder op med at tage Imipramin

  Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.

  Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Muskelkramper, forvirring, sløret syn, svært ved at fokusere, lavt blodtryk, svimmelhed, mundtørhed, forstoppelse, impotens, forsinket sædafgang og nedsat lyst til sex hos mænd samt forsinkelse af orgasme og mistet evne til at opnå orgasme hos kvinder. Hos børn kan opstå langsom puls og ændring i hjerterytme.


  Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

  Vægtøgning, taleforstyrrelser, manglende koordinering af bevægelser, uro i kroppen/benene, rysten og langsomme, ufrivillige bevægelser, udslæt, nældefeber, små væskefyldte blærer på huden, vandladningsbesvær.


  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): Uregelmæssig puls (hjertearytmi) (kan være alvorlig), nedsat evne til at indlære og forstå, angst,

  søvnløshed, mareridt, følelsesløshed, snurren og prikken i huden, rysten. Hjertepatienter kan opleve forstyrrelser i hjertets elektriske impulser, svimmelhed/utilpashed ved pludselig ændring fra siddende/liggende til stående position, krampeanfald hos personer med epilepsi og lav krampetærskel.


  Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

  Alvorlige: Aggressivitet og forværring af psykose, tarmslyng.

  Ikke alvorlige: Forstyrrelse i hjerterytmen, krampeanfald, nedsat evne til at se skarpt, hovedpine, kvalme, syns nedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær), øget følsomhed af huden for lys, mani.


  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Alvorlige: Påvirkning af blodets sammensætning, påvirkning af leveren, tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med imipramin eller kort efter behandlingsophør

  Ikke alvorlige: Forskydelser i salt- og væskebalancen pga. uhensigtsmæssig ADH sekretions syndrom (SIADH).


  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

  En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Imipramin utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Imipramin efter den udløbsdato, der står på pakningen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Imipramin DAK filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er imipraminhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, hypromellose, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose, propylenglycol (E 1520), talcum og titandioxid (E 171).


Udseende og pakningsstørrelser

Imipramin DAK er runde, hvide, filmovertrukne tabletter. Imipramin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

5260 Odense S info@orifarm.com


Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice Polen


Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2021