Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Nasacort
triamcinolone

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nasacort 55 mikrogram/dosis, næsespray, suspension

triamcinolonacetonid


image image


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nasacort

 3. Sådan skal du bruge Nasacort

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Nasacort indeholder et lægemiddelstof, der hedder triamcinolonacetonid. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider, hvilket betyder, at det er et steroid. Det bruges til at behandle symptomer på allergi i næsen og gives som næsespray hos voksne og børn i alderen 2 år og derover.


  Symptomer på allergi i næsen er blandt andet nysen, kløe og tilstoppet næse eller løbenæse. Denne allergi kan være fremkaldt af ting som:

  • Dyrepels eller husstøvmider. Denne type allergi kan forekomme hele året, og kaldes ’helårs allergisk rhinitis’

  • Pollen. Denne type allergi, såsom høfeber, kan skyldes forskellige pollen på forskellige årstider. Dette kaldes ’sæsonbetinget allergisk rhinitis’


   Denne medicin hjælper kun, hvis den bruges jævnligt og har ingen øjeblikkelig virkning på allergiske symptomer. Nogle mennesker oplever lindring i løbet af behandlingens første dag, mens det for andre mennesker kan tage 3 til 4 dage at opnå lindring.


   Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nasacort

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Brug ikke Nasacort

  • hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nasacort (angivet i afsnit 6).

   Tegn på en allergisk reaktion på Nasacort er: Udslæt (nældefeber), kløe, problemer med at synke eller åndedrætsbesvær, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nasacort:

   • hvis du har en infektion i næsen eller halsen, der ikke bliver behandlet. Hvis du får en svampeinfektion, mens du bruger Nasacort, skal du stoppe behandlingen, indtil infektionen er blevet behandlet.

   • hvis du for nylig er blevet opereret i næsen eller har haft en skade eller blødning i næsen.

   • hvis du er ved at skifte fra binyrebarkhormonindsprøjtninger eller -tabletter til Nasacort næsespray.

   • hvis du har haft grøn stær eller grå stær.


    Hvis du er usikker på, om ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du bruger medicinen. Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

    Børn (under 2 år)

    Denne medicin anbefales ikke til brug til børn under 2 år.


    Operationer eller perioder med stress

    Din læge kan, af medicinske årsager, råde dig til at tage en højere dosis af medicinen end normalt.

    Hvis din dosis er øget, og der er planlagt en forestående operation, eller hvis du føler dig utilpas, skal du fortælle det til din læge. Dette skyldes, at doser højere end normaldosis kan nedsætte din krops evne til at hele eller til at håndtere stress. Din læge kan beslutte, hvorvidt du skal have yderligere behandling i sådanne tilfælde.


    Brug af anden medicin sammen med Nasacort

    Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Nasacort kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker. Anden medicin kan også påvirke, hvordan Nasacort virker.

    Nogle lægemidler kan øge virkningen af Nasacort, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).


    Graviditet, amning og frugtbarhed

    Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


    Trafi - og arbejdssikkerhed

    Nasacort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi en.


    Nasacort indeholder benzalkoniumchlorid

    Denne medicin indeholder 15 mikrogram benzalkoniumchlorid pr. dosis. Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse.


 3. Sådan skal du bruge Nasacort

image

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Nasacort er kun til brug i næsen.

Medicinen virker kun ved regelmæssig brug. Det kan tage 3-4 dage, før du mærker, at dine symptomer mindskes.


Den anbefalede dosis er Voksne og børn (over 12 år)


Hos nogle mennesker kan Nasacort skade den midterste del inde i næsen (kaldet ’det nasale septum’). Tal med din læge eller spørg på apoteket, hvis du er bekymret over dette.


Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Hvis dit barn har anvendt denne medicin i en længere periode, kan det påvirke barnets vækst. Dette betyder, at din læge regelmæssigt skal kontrollere barnets højde. Hvis væksten er påvirket, kan din læge sænke dosis. Din læge kan derudover overveje, om dit barn skal henvises til en børnespecialist.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring

  image

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

  Holdbarhed efter åbning: 2 måneder.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl t, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

image

Nasacort indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

image

Nasacort er en suspension. Det fi i en hvid plasticfl e med en pumpe til at sprøjte Nasacort ind i dine næsebor gennem forstøveren. Flasken har en beskyttelseshætte for at holde forstøveren ren og for at forhindre uønsket udløsning af spray.


En sprayfl e indeholder mindst 120 doser (16,5 g suspension, som indeholder 9,075 mg triamcinolonacetonid).

Indehaver af markeds- føringstilladelsen: 2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V


Fremstiller:

2care4 Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V


Nasacort er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi Mature IP.


Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.