Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Hexokain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Hexokain 5 mg/2 mg sugetabletter

Chlorhexidindihydrochlorid/benzokain


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Hexokain nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.


Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Hexokain, hvis du er allergisk over for sulfonamider, da du også kan være overfølsom over for de aktive stoffer i Hexokain.

Tandpasta og større mængder pus (betændelse) hæmmer den desinficerende virkning af Hexokain.


Brug af anden medicin samen med Hexokain

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.


Brug af Hexokain sammen med mad og drikke

Hexokain er en sugetablet. Du bør derfor ikke tage Hexokain i forbindelse med et måltid. Du kan tage sugetabletten lige før eller efter et måltid.


Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.


Graviditet

Du kan tage Hexokain under graviditet.


Amning

Du kan tage Hexokain, når du ammer.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Hexokain påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.


Hexokain indeholder maltitol (E 965)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 1. Sådan skal du tage Hexokain


  Hvis din læge har ordineret Hexokain til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Sug sugetabletten til den er helt opløst i munden.


  Den sædvanlige dosis er

  Voksne:1 sugetablet hver 2. - 3. time.

  Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.


  Har du taget for mange Hexokain

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hexokain, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.


  Symptomer på overdosering kan være følelsesløshed i munden og opkastning.


  Hvis du har glemt at tage Hexokain

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


 2. Bivirkninger


  Hexokain kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Stop med at tage Hexokain hvis du oplever en alvorlig bivirkning og søg omgående læge.


  Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): Forbigående misfarvning af tænder og tunge samt forandringer i smagsoplevelsen.


  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 patienter): Kontakteksem.


  Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 patienter):

  Alvorlige: Allergiske reaktioner med hævelse i mund og svælg.

  Ikke alvorlige: Nældefeber.


  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Blåfarvning af læberne på grund af nedsat iltning af blodet.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Hexokain utilgængeligt for børn.


  Opbevar ikke Hexokain ved temperaturer over 25 °C.

  Brug ikke Hexokain efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Hexokain sugetabletter indeholder

De virksomme indholdsstoffer er chlorhexidinhydrochlorid og benzocain. De øvrige indholdsstoffer er akaciegummi (E 414), magnesiumstearat (E 470b), maltitol (E 965) og tragant (E 413).

Smagsstoffer: Eukalyptusolie og levomenthol.


Udseende og pakningsstørrelser

Hexokain sugetabletter er hvide, runde tabletter.

Hexokain sugetabletter findes i pakningsstørrelser à 20 og 40 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand


Fremstiller


TAKEDA Pharma Sp.z o.o. 12 Księstwa Łowickiego ST. 99-420 Łyszkowice, Polen


Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2020