Hjemmeside Hjemmeside

Reyataz
atazanavir sulfate

Indlægsseddel: Information til brugeren


REYATAZ 50 mg oralt pulver

atazanavir


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Indberetning af bivirkninger

image

image

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken eller brevet efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Du må ikke åbne brevet, før det skal anvendes.


  Efter opblanding med mad eller drikke, kan blandingen opbevares i op til 1 time ved stuetemperatur (ikke over 30°C).


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, eller toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  REYATAZ indeholder:


  • Aktivt stof: atazanavir. Hvert brev indeholder 50 mg atazanavir (som sulfat).

  • Øvrige indholdsstoffer: aspartam (E951), saccharose og Appelsin-vaniljesmagsstof.


  Udseende og pakningsstørrelser


  Hvert brev med REYATAZ oralt pulver indeholder 50 mg atazanavir. Der findes en pakningsstørrelse: 1 æske med 30 breve.


  Indehaver af markedsføringstilladelsen


  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

  Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

  Irland


  Fremstiller


  Swords Laboratories Unlimited Company T/A Lawrence Laboratories Unit 12 & 15, Distribution Centre

  Shannon Industrial Estate Shannon, Co. Clare, V14 DD39 Irland


  Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

  Brugsanvisning


  Følgende anvisninger fortæller, hvordan du tilbereder og giver en dosis REYATAZ oralt pulver. Det er vigtigt, at du har læst og forstået disse anvisninger, før du giver medicinen til dit barn.

  Dit barns læge vil fastlægge den rigtige dosis ud fra barnets alder og vægt.


  Du skal altid give barnet denne medicin inden for 60 minutter efter, du har blandet den.


  Før du giver medicinen

  1. Bestem dosis og det nødvendige antal breve med REYATAZ oralt pulver (se afsnit 3 Sådan skal du tage REYATAZ).

  2. Bank let på brevet før brug. Klip langs den stiplede linje.

  3. Vælg en af nedenstående måder, hvorpå du kan give dit barn REYATAZ oralt pulver. Du kan også anvende en større mængde modermælkserstatning, væske eller mad. Du skal sikre dig, at dit barn indtager al den modermælkserstatning, væske eller mad, som indeholder medicin.


Tilberedning og indgivelse af medicinen sammen med modermælkserstatning i en medicinkop eller lille beholder og en mundsprøjte (spørg efter en mundsprøjte på apotektet):


 1. Hæld indholdet af brevene i en medicinkop eller lille beholder.

 2. Tilsæt 10 ml tilberedt modermælkserstatning og rør rundt med en ske.

 3. Stik spidsen af mundsprøjten ned i blandingen og træk stemplet tilbage, indtil den nødvendige mængde modermælkserstatning er trukket op i sprøjten.

 4. Placer sprøjten i barnets mund ind mod kinden og tryk stemplet ned for at give medicinen.

 5. Hæld yderligere 10 ml tilberedt modermælkserstatning i koppen eller beholderen for at skylle det resterende REYATAZ oralt pulver ud af koppen.

 6. Stik spidsen af sprøjten ned i blandingen og træk stemplet tilbage, indtil den nødvendige mængde modermælkserstatning er trukket op i sprøjten.

 7. Placer sprøjten i barnets mund ind mod kinden og tryk stemplet ned for at give medicinen.

 8. Giv barnet den anbefalede dosis ritonavir umiddelbart efter, du har givet REYATAZ oralt pulver.


Tilberedning og indgivelse af medicinen sammen med væske


 1. Hæld indholdet af brevene i en lille drikkekop.

 2. Tilsæt 30 ml væske og rør rundt med en ske.

 3. Få barnet til at drikke blandingen.

 4. Tilsæt yderligere 15 ml væske, rør rundt og få barnet til at drikke blandingen.

 5. Hvis der anvendes vand, skal det indtages sammen med føde.


  Tilberedning og indgivelse af medicinen sammen med mad


  1. Hæld brevenes indhold i en lille beholder.

  2. Tilsæt mindst en spiseskefuld mad og rør rundt.

  3. Barnet mades med blandingen.

  4. Tilsæt en ekstra spiseskefuld mad, rør rundt og mad barnet igen.


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du har spørgsmål vedrørende tilberedning eller indgivelse af en dosis REYATAZ oralt pulver.