Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Emerade
epinephrine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Emerade 150 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen Emerade 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen Emerade 500 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen


adrenalin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emerade

 3. Sådan skal du bruge Emerade

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse


  Emerade er en autoinjektor, som indeholder adrenalin i en opløsning til injektion i musklen (intramuskulær injektion).

  Adrenalin modvirker faldet i blodtrykket ved anafylaktiske reaktioner. Det stimulerer også hjertet og letter vejrtrækningen.


  Emerade anvendes til akut behandling af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi), som skyldes allergener i fødevarer, lægemidler, insektstik eller -bid og andre allergener, eller som er udløst af motion eller ukendt årsag.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emerade


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Lægen forklarer, hvornår og hvordan du skal bruge Emerade. Kontakt lægen, hvis du ikke er helt sikker, eller hvis du har spørgsmål.


  Advarsler og forsigtighedsregler

  Emerade kan altid bruges i en akut situation med en allergisk reaktion. Hvis du er allergisk over for natriummetabisulfit eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emerade (angivet i punkt 6), skal lægen fortælle dig, hvornår du skal bruge Emerade.

  Tal med lægen, før du bruger Emerade, hvis du har

  • en hjertesygdom

  • forhøjet blodtryk

  • en overaktiv skjoldbruskkirtel

  • sukkersyge

  • en svulst på binyren

  • forhøjet tryk i øjet

  • nedsat nyrefunktion

  • prostatasygdom

  • lavt kalium eller højt kalcium i blodet


   Hvis du har astma, kan der være en øget risiko for en alvorlig allergisk reaktion.


   Alle, som har haft en episode med anafylaksi, skal søge læge for at få testet, hvilke stoffer de kan være allergiske over for, så de kan undgås i fremtiden. Det er vigtigt at være klar over, at allergi over for ét stof kan føre til allergi over for andre relaterede stoffer.

   Hvis du har fødevareallergier, er det vigtigt at kontrollere ingredienserne i alt, hvad du spiser (også medicin), fordi selv små mængder kan give kraftige reaktioner.

   Der er også større risiko for at få bivirkninger, hvis du er ældre eller gravid. Brugsvejledningen skal følges nøje for at undgå injektion ved et uheld.

   Emerade skal injiceres i musklen på ydersiden af låret. Emerade må ikke injiceres i balden, fordi der er

   risiko for at injicere i en vene ved et uheld.


   Advarsler

   Hvis Emerade ved et uheld injiceres i hænder eller fødder, kan det medføre nedsat blodforsyning til de pågældende områder. Hvis der ved et uheld injiceres i disse områder, skal du straks tage til nærmeste skadestue for at få behandling.


   Hvis du har et tykt fedtlag under huden, er der risiko for, at en enkelt dosis Emerade ikke er tilstrækkelig, og at du har brug for endnu en injektion af Emerade. Følg nøje brugsanvisningen i punkt 3.


   Børn

   Emerade må ikke anvendes til børn, som vejer mindre end 15 kg.

   En dosis på under 150 mikrogram kan ikke gives tilstrækkeligt nøjagtigt til børn, som vejer mindre end 15 kg, og det kan derfor ikke anbefales at anvende Emerade, medmindre der er tale om en livstruende situation, og det sker under lægeligt tilsyn.


   Brug af andre lægemidler sammen med Emerade

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.


   Dette er især vigtigt, hvis du tager et eller flere af følgende:

  • Lægemidler mod depression som f.eks. tricykliske antidepressiva eller monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), fordi de kan forstærke adrenalinens virkning.

  • Lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom, f.eks. catechol-O-methyltransferasehæmmere (COMT-hæmmere), fordi de kan forstærke adrenalinens virkning.

  • Lægemidler, som kan gøre hjertet følsomt over for uregelmæssig rytme (arytmi), f.eks. digitalis og quinidin.

  • Lægemidler for hjertesygdom eller lægemidler, der anvendes til behandling af lidelser i nervesystemet og kaldes alfa- og betablokkere, da de kan mindske adrenalinens virkning.

   Sukkersygepatienter skal holde godt øje med deres blodsukker, når de har brugt Emerade, fordi adrenalin kan øge blodsukkeret.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

   Erfaringerne med brug af adrenalin under graviditet er begrænsede. Hvis du er gravid, må du imidlertid ikke undlade at bruge Emerade i en akut situation, fordi dit liv kan være i fare.


   Du kan amme, efter at du har brugt Emerade.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Det er ikke sandsynligt, at evnen til at køre bil eller betjene maskiner påvirkes af en adrenalininjektion, men den kan påvirkes af en kraftig allergisk reaktion. Undlad at køre bil, hvis du føler dig påvirket efter injektion.


   Emerade indeholder natriummetabisulfit

   Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde give alvorlige overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær (bronkospasme). Hvis du er allergisk (overfølsom) over for natriummetabisulfit, skal lægen fortælle dig, hvornår du kan anvende Emerade.


   Emerade indeholder natrium

   Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige ’natriumfri’.


 3. Sådan skal du bruge Emerade


  Sørg altid for, at du er oplært i brugen af Emerade, og brug Emerade nøjagtigt, som din læge har fortalt dig. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.


  Kontrollér udløbsdatoen på autoinjektoren til adrenalin, og bed din læge eller sygeplejerske om at ordinere dig nogle nye, før de udløber. Det er ikke sikkert, at forældede injektorer virker.


  Brug straks Emerade, hvis der er tegn eller symptomer på en akut allergisk reaktion (anafylaksi). Der kan opstå reaktioner få minutter efter kontakten med allergenet, og symptomerne kan f.eks. være udslæt, rødme eller hævelse. Kraftigere reaktioner påvirker også blodkredsløbet og vejrtrækningen.


  Før du anvender Emerade, skal du vide, i hvilke situationer du skal anvende det. Det er vigtigt, at du altid har to adrenalinpenne på dig, hvis der er risiko for anafylaksi. Du skal opbevare Emerade i den originale yderkarton. Når patienten/plejepersonen transporterer den, kan den dog opbevares i det dertil indrettede etui, som medfølger. Du skal altid opbevare pennen i dette etui for at beskytte pennen og mærkningen på pennen, der viser, hvordan du bruger pennen i en akut situation. Opbevar altid indlægssedlen i æsken.


  Dosering

  Dosen fastsættes af lægen, som vil tilpasse den til dig, for eksempel ud fra din kropsvægt.


  Voksne


  Voksne under 60 kg

  Den sædvanlige dosis er 300 mikrogram.


  Voksne over 60 kg

  Den sædvanlige dosis er 300 til 500 mikrogram.

  Børn og unge

  Emerade 500 mikrogram anbefales ikke til børn.


  Børn mellem 15 kg og 30 kg

  Den sædvanlige dosis er 150 mikrogram.


  Børn over 30 kg

  Den sædvanlige dosis er 300 mikrogram.


  Unge over 30 kg

  Doseringsanbefalingerne for voksne skal følges.


  Sådan gives Emerade

  Brugsanvisningen skal følges nøje for at undgå injektion ved et uheld.

  Din familie, plejer eller lærer bør også vejledes i at bruge Emerade korrekt.


  Emerade må kun anvendes til injektion på ydersiden af låret ved de første tegn på en alvorlig allergisk reaktion. Injektionen sker, når Emerade presses mod låret. Injektionen kan gives gennem tøjet.

  Emerade må ikke injiceres i balden (din bagdel).


  Hvis din Emerade pen ikke aktiveres, skal du straks gøre endnu et forsøg og bruge ekstra kraft, når du trykker pennen mod det tilsigtede injektionssted.

  Hvis injektionen ikke lykkes, skal du straks bruge din anden pen.


  0162_cap-removal-white-0211 1. Tag hætten af.

  image

  image

  1. Anbring Emerade mod ydersiden af låret i en 90° vinkel, og tryk hårdt, så kanyleskjoldet på Emerade pennen trykkes ned. Der høres et klik, når anordningen er blevet aktiveret, og nålen er gået ind i låret,


   Icon

Description automatically generated with medium confidence

   og


   hold Emerade fast trykket ind mod låret i 5 sekunder. Massér injektionsstedet let bagefter.


  2. Søg omgående lægehjælp.

Kanylen i Emerade er beskyttet før, under og efter injektionen.

Når injektionen er udført, er kanyleskjoldet i Emerade pennen tydeligt længere, og stemplet kan ses i inspektionsvinduet ved at løfte etiketten.


Vigtigt:Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  Opbevares i det beskyttende plastetui, som medfølger. Plastetuiet med pennen/pennene kan opbevares i yderkartonen.

  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og yderkartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Kassér og erstat Emerade med en ny efter udløbsdatoen. Kontroller opløsningen regelmæssigt gennem inspektionsruden på pennen ved at løfte etiketten for at sikre, at opløsningen er klar og farveløs. Kassér og udskift Emerade, hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder partikler.


  Efterse autoinjektoren, hvis du taber den. Udskift den, hvis du kan se skader eller lækage.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Emerade indeholder:

Aktivt stof: adrenalin som tartrat

Emerade 150 mikrogram leverer en dosis på 150 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,15 ml. Emerade 300 mikrogram leverer en dosis på 300 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,3 ml. Emerade 500 mikrogram leverer en dosis på 500 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,5 ml.


Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriummetabisulfit (E 223), dinatriumedetat, saltsyre og vand til injektion.


Udseende og pakningsstørrelser

Emerade er en autoinjektor, som leverer én dosis adrenalin. Emerade er en klar og farveløs opløsning i en glassprøjte, klar til injektion. Emerade er latexfrit.

Anordningen er en hvid cylinder, hvor en kanylehætte dækker kanylen og udløsermekanismen.


Længde af den blottede del af kanylen Emerade 150 mikrogram: 16 mm

Emerade 300 mikrogram og Emerade 500 mikrogram: 23 mm


Pakningsstørrelser: 1 eller 2 fyldte penne.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Prag 7 Tjekkiet


Dansk repræsentant: Medeca Pharma AB Box 24005

SE-750 24 Uppsala Sverige

Tlf +46 18-25 85 30


Fremstiller:

Rechon Life Science AB

Box 60043

SE-216 10 Limhamn Sverige


Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2022


Du kan få mere information på instruktionsvideoen ved at scanne QR-koden med en smartphone eller lignende anordning. Den samme information findes desuden på følgende internetadresse: https://www.emerade.com/dk/qrvideo


image