Hjemmeside Hjemmeside

Eperzan
albiglutide

Indlægsseddel: Information til patienten


Eperzan 30 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning


Albiglutid


image Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser


Eperzan fås som en pen, hvormed du kan foretage injektionen. Hver pen indeholder et hvidt til gulligt pulver og et farveløst opløsningsmiddel (solvens) i to forskellige rum. Der følger en nål med til hver pen.


Pennene fås i pakninger med 4 penne og 4 nåle og multipakninger, som indeholder 3 pakninger, hver pakning med 4 penne og 4 nåle.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillerIndehaver af markedsføringstilladelsen


GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irland


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse:


Glaxo Operations UK Limited (Forhandler som Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle Durham DL12 8DT

Storbritannien


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

info@glaxosmithkline.dk

Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


Hrvatska GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: ++385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tel: + 4021 3028 208


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com


Italia GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)31 67 09 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}..


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEJLEDNING I BRUG


Eperzan-pen 30 mg (én dosis om ugen)

Læs hele denne indlægsseddel grundigt før du begynder at bruge dette lægemiddel samt alle instruktionerne herunder Opbevaring af pen og Vigtige advarsler.

Følg nedenstående trin præcist, som de er vist.


image

image

image

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel injiceres én gang om ugen. Pennen har lægemiddelpulver i et rum og vand i et andet rum. Du blander dem ved at dreje pennen. Hver pen bruges til én dosis. En pen kan ikke genbruges.


Opbevaring af pen

 • Opbevar dine penne ved stuetemperatur under 30 °C i op til 4 uger. Opbevar altid i æsken.

 • Hvis en æske med penne skal opbevares længere end 4 uger, skal de opbevares på køl (2 °C to 8 °C).

 • Hvis pennen opbevares i køleskab, skal den tages ud 15 minutter før, trin 1 påbegyndes, så lægemidlet kan opnå stuetemperatur.

 • Pennen MÅ IKKE nedfryses. Kasser den, hvis den har fået frost.

Vigtige advarsler

 • DU MÅ IKKE sætte nålen på, før det anføres i trin 5.

 • DU MÅ IKKE genbruge pennen, sætte hætten på igen eller fjerne nålen. Kasser pennen i en beholder til den brugte pen lige efter, at du har injiceret som anført i trin 9.

 • Kasser pennen, hvis den er utæt eller blokeret.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.


For hver injektion, find de følgende ting frem:

 • En ny pen (Figur A).

 • En ny nål (Figur B).

 • Et rent og tomt bæger (Figur C).

 • Et ur eller stopur (Figur C).

 • En beholder til den brugte pen.


Bæger, stopur og beholder leveres ikke sammen med lægemidlet.


Pen


Inspektionsvindue Nummervindue Injektionsknap*


Gennemsigtig cylinderampulPennens krop


Figur A


* Injektionsknappen sidder inden i pennen, indtil pennen er klar til injektion.


† Numrene på den gennemsigtige cylinderampul repræsenterer trinnene for klargøring af din

medicin.


Nål

Ydre nålehætte Indre nålehætte

Nål Beskyttelsespapir

Figur B


Andre nødvendige ting

Rent tomt bæger Ur/stopur


min. sek.


Figur C

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

image

imageTrin 1 Undersøg pennen


1a Vask dine hænder (Figur D).

Vask hænder og undersøg pennen

image

Figur D


1b Kontroller dosis og udløbsdatoen på pennen (Figur E).


DU MÅ IKKE bruge den, hvis udløbsdatoen er overskredet eller viser forkert dosis.


Figur E


1c Kontroller, at der står [1] i nummervinduet (Figur F).


DU MÅ IKKE bruge pennen, hvis der ikke står [1].

image


Figur F


Trin 2 Bland medicinen


2a Hold på pennens krop med den gennemsigtige cylinderampul pegende opad, så du kan se [1] i nummervinduet.


Drej den gennemsigtige cylinderampul flere omgange i pilens retning, indtil du føler/hører pennen "klikke" på plads. Du vil se [2] i nummervinduet (Figur G). Herved vil lægemiddelpulveret og væsken blive blandet.

Hold lodret & drej til tallet 2


Drej pennen for at blande medicinen


“Klik”


Figur G

2b Vip langsomt og forsigtigt pennen fra side til side 5 gange (som en vinduesvisker) (Figur H).

Det vil hjælpe med at blande medicinen.


DU MÅ IKKE ryste pennen, da det kan medføre dannelse af skum, som kan påvirke din dosis.

Vip pennen


5 gange image

Figur H

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

image

image

image

imageTrin 3 Vent 15 minutter


3 Stil pennen i bægeret med den gennemsigtige cylinderampul opad (Figur I).


Indstil uret til 15 minutter. Du skal vente 15 minutter, så lægemidlet kan blive opløst helt, inden du fortsætter.

Vent 15 minutter


min. sek.


Figur I

VIGITGT: Vær sikker på, at du har ventet 15 minutter før du fortsætter til trin 4. Dette er for at være sikker på, at lægemidlet er helt opløst.


Trin 4 Vip pennen og undersøg medicinen


4a Igen, vip langsomt og forsigtigt pennen fra side til side 5 gange (som en vinduesvisker) (Figur J).


DU MÅ IKKE ryste pennen, da det kan medføre dannelse af skum, som kan påvirke din dosis.

Vip pennen igen


5 gange image


Figur J

4b Kontroller medicinen gennem inspektionsvinduet. Det skal være gult og klart uden partikler (Figur K).

DU MÅ IKKE bruge penne, hvis der er partikler i væsken. Det er i orden, at der er store luftbobler på toppen af væsken.

Disse fjernes i trin 6.

Undersøg medicinen


Se efter partikler


Figur K

VIGITGT: Vær sikker på, at du ikke drejer pennen til [3], før du har sat nålen på i trin 5. Nålen skal være sat på for at tillade luft at slippe ud, mens cylinderampullen drejes fra [2] til [3] i nummervinduet.


Trin 5 Sæt nålen på

5a Træk beskyttelsespapiret af den ydre nålehætte (Figur L).


Hold pennen opad før nålen sættes på.

Træk beskyttelsespapiret af


Figur L


5b Tryk nålen lige ned oven på den gennemsigtige cylinderampul, indtil du hører et "klik" og føler nålen ”klikker” på plads. Dette betyder, at nålen sidder, som den skal (Figur M).


DU MÅ IKKE sætte den skævt på.

DU MÅ IKKE skrue nålen på.

Sæt nålen på


Tryk lige ned


“Klik”


Figur M

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

image

image


VIGTIGT: Husk at fuldføre de efterfølgende trin af vejledningen med det samme efter at nålen er sat rigtigt på. Hvis du venter, kan nålen risikere at stoppe til.


Trin 6 Fjern luften fra cylinderampullen


6a Lad nålen pege opad, og bank let på den gennemsigtige cylinderampul 2-3 gange for at få de store luftbobler op til toppen (Figur N). Små luftbobler er i orden og behøver ikke at skulle stige til tops.

Bank let på cylinderampullen


image

Figur N


6b Hold pennen lodret og drej langsomt den gennemsigtige cylinderampul flere omgange i pilens retning, indtil du føler/hører pennen "klikke", og du ser tallet [3] i nummervinduet (Figur O). Dette fjerner de store luftbobler.


Den hvide injektionsknap vil også komme frem i bunden af pennen.

DU MÅ IKKE bruge pennen, hvis injektionsknappen ikke kommer frem.

Hold lodret og drej til tallet 3


Drej pennen for at fylde medicin i nålen


“Klik”


Figur O

VIGTIGT: Du hører måske et ”klik”, når du starter med at dreje cylinderampullen fra [2] til [3]. Fortsæt med at dreje til du kan se [3] i vinduet.


Trin 7 Klargør injektionen


7a Vælg dit injektionssted (Figur P). Du kan bruge din mave, lår eller overarm.

Vælg injektionssted

image


Figur P

VIGTIGT: Der er to nålehætter, en ydre og en indre.

7b Mens du holder pennen i luften, skal du fjerne den ydre nålehætte (Figur Q) og den indre nålehætte (Figur R). Der kan måske komme nogle få dråber væske ud af nålen. Det er normalt.


DU MÅ IKKE hvile bunden af anordningen (hvor injektionsknappen er kommet frem) på en flad overflade, mens du fjerner nålehætterne.


7c Læg begge nålehætter ned i en beholder til den brugte pen.

Træk nålehætterne af og kassér dem

Trin 1 Trin 2

Fjern den ydre Fjern den indre

nålehætte nålehætte


image


Figur Q Figur R


Trin 8 Afgiv injektionen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

image


8a Stik nålen lige ind på injektionsstedet.


8b Tryk langsomt og roligt på injektionsknappen, indtil du hører et ”klik” (Figur S).


Jo langsommere du trykker, jo lettere vil det føles at injicere.

Stik ind, tryk på knappen & vent


Tryk langsomt ned

image

Figur S


8c Efter du hører ”klikket” skal du blive ved med at holde injektionsknappen nede, og tæl herefter langsomt til 5 for at få den fulde dosis af medicinen (Figur T).

“Klik”


image


Figur T

-------VENT! Tæl til 5-------


Tæl til 5


Trin 9 Kassér pennen


9a Træk nålen ud af huden (Figur U).

DU MÅ IKKE sætte nålehætten på nålen igen eller tage nålen af pennen.


9b Du skal med det samme lægge pennen (med nålen på) i en beholder til den brugte pen. Smid ikke den brugte pen i skraldespanden. Kassér pennen efter de retningslinjer, som

lægen eller apotekspersonalet har anvist.

Løft pennen fra huden


image


Figur UOFTE STILLEDE SPØRGSMÅL


BLANDING AF MEDICINEN OG VENTETID I 15 MINUTTER (TRIN 2-3)

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke venter 15 minutter efter at have drejet pennen til tallet 2?

Hvis du ikke venter de 15 minutter, er lægemidlet måske ikke blevet opløst fuldstændigt i vandet. Dette kan resultere i, at der flyder partikler rundt i den gennemsigtige cylinderampul, du ikke får din fulde dosis eller en tilstoppet nål. Venter du de 15 minutter, sikres det, at lægemiddelpulveret og vandet blandes ordentligt, selvom det kunne se ud, som om pulveret er helt opløst, før der er gået 15

minutter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret


 • Hvad sker der, hvis jeg lader min pen stå i mere end 15 minutter efter at have drejet pennen til tallet 2 (trin 2)?

Så længe nålen ikke er blevet sat på, kan pennen bruges i op til 8 timer efter, at trin 2 blev påbegyndt. Hvis der er gået mere end 8 timer efter, at medicinen blev blandet i trin 2, skal du

kassere pennen og bruge en ny pen. Hvis nålen er sat på, skal ESPERZAN bruges med det samme.


SÆT NÅLEN PÅ, FJERN LUFT FRA CYLINDERAMPULLEN OG KLARGØR PENNEN TIL INJEKTION (TRIN 5-7)

 • Hvad sker der, hvis jeg lader min pen ligge med nålen på (trin 5), og derefter kommer tilbage meget senere for at gennemføre næste trin?

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke sætter nålen på i trin 5 som instrueret?

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke sætter nålen på som instrueret?

Dette kan medføre, at nålen tilstoppes. Du skal gå direkte fra trin 5 til trin 6 uden at vente.


Hvis nålen sættes på før trin 5, kan noget af lægemidlet gå tabt under sammenblandingen.

DU MÅ IKKE sætte nålen på før trin 5.

DU MÅ IKKE dreje cylinderampullen til [3] (trin 6b), før du sætter nålen på (trin 5).

Nålen skal sættes på for at tillade luften at slippe ud, men du drejer cylinderampullen fra [2] til [3] i nummervinduet.


Hvis du ikke trykker nålen ordentligt på, kan pennen blokere eller blive utæt. Kassér pennen og brug en ny pen, hvis den er blokeret eller utæt.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke hører ”klikket”, når [2] eller når [3] kommer til syne i nummervinduet?

Hvis du ikke hører et "klik", når [2] eller når [3] kommer til syne i nummervinduet, er det måske, fordi du ikke har centreret nummeret helt i vinduet. Drej den gennemsigtige cylinderampul en anelse i pilens retning (med uret) for at få "klikket" frem og tallet centreret i vinduet.

Kassér pennen og brug en ny pen, hvis du ikke kan dreje den om til [3].


FJERN BEGGE NÅLEHÆTTER OG INJICÉR MEDICINEN (TRIN 7-8)

 • Der er stadig nogle små luftbobler tilbage, efter jeg har drejet pennen til tallet 3 (trin 6). Kan jeg stadig bruge pennen?

Det er helt normalt, at der er nogle små luftbobler tilbage. Du kan stadig bruge pennen.

 • Når jeg har taget min medicin, er der stadig noget væske tilbage i den gennemsigtige cylinderampul.

Det er normalt. Hvis du har hørt/følt injektionsknappen "klikke" og talt langsomt til 5, før du trak

nålen ud af huden, bør du have fået den rigtige dosis af din medicin.