Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Cernevit

Indlægsseddel: Information til brugeren Cernevit, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du har symptomer på en overfølsomhedsreaktion, såsom sveden, feber, kulderystelser, hovedpine, hududslæt, nældefeber, rødmen af huden eller åndenød. Lægen vil afbryde infusionen og foretage de nødvendige nødforanstaltninger.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar hætteglasset i den originale yderpakning.


  Kemisk og fysisk stabilitet er blevet påvist i et tidsrum på 24 timer ved +25 °C efter rekonstitution. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Hvis produktet ikke straks anvendes, er holdbarheden og forholdene inden anvendelse på brugerens eget ansvar og må normalt ikke overskride 24 timer i køleskab (+2 °C – +8 °C), medmindre rekonstitution har fundet sted under aseptiske forhold.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på posen og den ydre emballage efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Cernevit indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Cernevit er en orange-gul frysetørret masse (lyofiliseret pulver). Cernevit leveres i et brunt hætteglas.

Æske med 1, 10 eller 20 Cernevit hætteglas er tilgængelige. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S Tobaksvejen 2A 2860 Søborg


Fremstiller

Baxter SA

Bd. R. Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium


Denne indlægsseddel blev senest revideret 29. oktober 2019


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale


Kvalitativ og kvantitativ sammensætning


Et hætteglas (5 ml) indeholder:


Retinolpalminat (vitamin A)

3500 IE

Cholecalciferol (vitamin D3)

220 IE

α-tocopherol (vitamin E)

11,20 IE

svarende til en mængde DL-α-tocopherol på

10,20 mg

Ascorbinsyre

125 mg

Thiamin (vitamin B1)

3,51 mg

i form af cocarboxylasetetrahydrat

5,80 mg

Riboflavin (vitamin B2)

4,14 mg

i form af riboflavinnatriumfosfatdihydrat

5,67 mg

Pyridoxin (vitamin B6)

4,53 mg

i form af pyridoxinhydrochlorid

5,50 mg

Cyanocobalamin (vitamin B12)

0,006 mg

Folsyre

0,414 mg

Pantothnsyre

17,25 mg

i form af dexpanthenol

16,15 mg

Biotin

0,069 mg

Nicotinamid

46 mg


Øvrige indholdsstoffer: Glycin, glycokolsyre, sojalecitin, natriumhydroxid, saltsyre.


Udseende af Cernevit:

Pulveret er et orange-gult frysetørret pulver.

Efter rekonstitution har opløsningen en orange-gul farve.


Dosering og administration:

Må udelukkende gives til voksne, unge og børn over 11 år.

Voksne, unge og børn over 11 år

1 hætteglas om dagen.


Ældre

Tilpasning til den voksne dosis alene på grund af alder er ikke nødvendigvis påkrævet; dog skal læger være opmærksom på den øgede risiko på forhold, som kan påvirke dosering til denne population, f.eks. flere sygdomme, polyfarmasi, status of ernæring, nedsat metabolisme og især lever-, nyre- og hjertesygsomme (se afsnit “Forsigtighedsregler vedrørende brugen”), som kan føre til nedsat dosering og doseringsfrekvens.


Nedsat nyre- og leverfunktion

Individuel vitamintilskud bør overvejes for at opretholde tilstrækkelige vitaminniveauer og for at forebygge vitamintoksicitet (se afsnit “Forsigtighedsregler vedrørende brugen”).


Kun til intravenøs indgivelse.


Rekonstitution: Se instruktioner om håndtering nedenfor.


Efter rekonstitution: Administreres ved langsom intravenøs injektion (mindst 10 minutter) eller som infusion i en opløsning med glucose 50 mg/ml eller natriumchlorid 9 mg/ml.


Indgivelse kan fortsættes under hele perioden med parenteral ernæring. Cernevit kan medtages i sammensætningen af ernæringsblandinger, der kombinerer kulhydrater, lipider, aminosyrer og elektrolytter forudsat, at hver enkelt ernæringstilsætnings forligelighed og stabilitet tidligere er blevet fastslået.


Kontraindikationer

Cernevit må ikke anvendes:


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen


Advarsler


Overfølsomhedsreaktioner

Milde til alvorlige systemiske overfølsomhedsreaktioner over for indholdsstofferne i Cernevit har været rapporteret (herunder vitamin B1, B2, B12, folsyre og soja lecitin).

Krydsallergiske reaktioner mellem sojabønner og peanutproteiner har været observeret. Infusionen eller injektionen skal stoppes omgående, hvis tegn eller symptomer på en overfølsomhedsreaktion udvikles.


Vitamintoksicitet


Mangel på et eller flere vitaminer skal afhjælpes med et specifikt tilskud.


Cernevit indeholder ikke vitamin K, som derfor skal indgives separat, hvis det anses for nødvendigt.


Cernevit indeholder 24 mg natrium (1 mmol) pr. hætteglas. Dette bør tages i betragtning, hvis patienten er på en kontrolleret natriumdiæt.


Anvendelse hos patienter med vitamin B12 mangel

Evaluering af vitaming B12 status anbefales før start af tilskud af Cernevit hos patienter med risiko for vitamin B12 mangel og/eller når der planlægges tilskud over adskillige uger.


Efter flere dages administration kan både de individuelle mængder af cyanocobalamin (vitamin B12) og folsyre i Cernevit være tilstrækkeligt til at resultere i en forøgelse af antallet af røde blodlegemer, retikulocytter og hæmoglobin værdier hos nogle patienter med B12 mangel, som er associeret med megaloblastær anæmi. Dette kan dække over en eksisterende vitamin B12 mangel, som kræver højere doser af cyanocobalamin, end Cernevit giver.


Når vitamin B12 niveauer bedømmes, skal der tages hensyn til, at en nylig indtagelse af vitamin B12 kan resultere i normale niveauer på trods af vævmangel.


Interferens med kliniske laboratorieanalyser

Biotin kan påvirke laboratorieanalyser, der er baseret på en interaktion mellem biotin/streptavidin, hvilket medfører enten falske fald eller falske stigninger i laboratorieresultater, afhængigt af analysen. Risikoen for interferens er højere hos børn og patienter med nedsat nyrefunktion og stiger med højere doser. Ved tolkning af resultaterne af laboratorieanalyser skal der tages hensyn til mulig biotin- interferens, især hvis der observeres manglende kohærens med den kliniske præsentation (f.eks. kan resultaterne fra skjoldbruskkirteltest hos asymptomatiske patienter, der tager biotin, udvise symptomatisk lighed med Graves sygdom, ligesom der kan ses falsk negative analyseresultater for troponin hos patienter med myokardieinfarkt, der tager biotin). Der bør om muligt anvendes alternative analyser, som ikke er følsomme for biotin-interferens, i de tilfælde, hvor der er mistanke om interferens. Laboratoriepersonalet bør konsulteres ved bestilling af laboratorieanalyser hos patienter, der tager biotin.


Ascorbinsyre kan interferere med urin- og blodglucose testsystemer (se afsnit ”Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion”).

Anvendelse hos ældre

På grund af hyppigere forekomst af nedsat lever-, nyre eller hjertefunktion og samtidig sygdom eller lægemiddelbehandling, bør dosisjusteringer hos ældre patienter generelt overvejes (mindskning af dosis og/eller længere dosisinterval).


Forligeligheden skal testes inden blanding med andre infusionsopløsninger, især når Cernevit tilsættes poser, som indeholder to-komponent parenterale ernæringblandinger, der kombinerer glucose, elektrolytter, aminosyreopløsninger og lipider.


Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner mellem specifikke vitaminer i Cernevit og andre lægemidler bør håndteres i overensstemmelse hermed.


Sådanne interaktioner omfatter:


Interaktioner med yderligere vitamintilskud

Nogle lægemidler kan interagere med visse vitaminer ved doser, som er markant højere end, hvad opnås med Cernevit. Dette bør tages i betragtning hos patienter, som modtager vitaminer fra flere kilder, og hvor det er relevant, bør patienter overvåges og behandles passende for sådanne interaktioner.


Andre interaktioner

Ascorbinsyre kan påvirke urin- og blodglucose testsystemer.


Overdosering

Akut eller kronisk overdosering af vitaminer (især A, B6, D og E) kan forårsage symptomatisk hypervitaminose.


Risikoen for overdosering er særlig høj, hvis en patient får vitaminer fra flere kilder og hvis et samlet tilskud af et vitamin ikke svarer til patientens individuelle behov, og hos patienter med øget overfølsomhed over for hypervitaminose (se også afsnit ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”)


Tegn på overdosering af Cernevit er overvejende de, som skyldes indgivelse af for store doser vitamin A.

Kliniske tegn på akut overdosering af vitamin A (doser på mere end 150.000 IE): Gastrointestinale forstyrrelser, hovedpine, forøget intrakranielt tryk, papilødem, psykiatriske forstyrrelser, irritabilitet eller endog krampeanfald, forsinket generaliseret deskvamation.


Kliniske tegn på kronisk forgiftning (forlænget vitamin A supplement med supra-fysiologiske doser hos personer uden mangel (non-deficient)):

Forøget intrakranielt tryk, kortikal hyperostose i lange knogler og præmatur epifyselukning. Diagnosen er generelt baseret på tilstedeværelsen af ømme eller smertende subkutane hævelser i lemmernes ekstremiteter. Røntgenstråler påviser periostal diafysebelægning af albuebenet, lægbenet, clavicula og ribbenene.


Kliniske tegn på neurotoksiske effekter:

Pyridoxin (vitamin B6), hypervitaminose og toksicitet (perifer neuropati, ufrivillige bevægelser) har været rapporteret hos patienter, som tager høje doser over længere tid, og hos kroniske hæmodialysepatienter, som tre gange om ugen modtager intravenøse multivitaminer, indeholdende 4 mg pyridoxin.


Korrigerende behandling i tilfælde af akut eller kronisk overdosering:

Behandling af overdosering af Cernevit består af at indgivelse af Cernevit stoppes, og at foretage andre forholdsregler som klinisk anvist, så som reduktion af kalciumindtaget, forøget diurese og rehydrering.


Farmaceutiske oplysninger


Opbevaringstid 2 år.


Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over +25 °C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

Kemisk og fysisk stabilitet er blevet påvist i et tidsrum på 24 timer ved +25 °C efter rekonstitution. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart efter rekonstituion. Hvis produktet ikke straks anvendes, er holdbarheden og forholdene inden anvendelse på brugerens eget ansvar og må normalt ikke overskride 24 timer i køleskab (+2 °C – +8 °C), medmindre rekonstitution har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.


Emballagetype og pakningsstørrelser Pulver i hætteglas (brunt glas, type I). Æske med 1, 10 eller 20.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Uforligelighed, regler destruktion og anden håndtering (hvis relevant)

Der henvises til relevante referencer og retningslinjer vedrørende forligelighed efter behov. Dette lægemiddel må kun blandes med andre lægemidler, medmindre forligeligheden og stabiliteten er blevet påvist. Kontakt fremstilleren for at få yderligere oplysninger.

Forligeligheden med opløsninger, der indgives samtidigt gennem samme slange, skal undersøges.


Vejledning til rekonstitution

Brug en sprøjte til at injicere 5 ml vand til injektionsvæsker eller glucose 50 mg/ml opløsning eller natriumchlorid 9 mg/ml opløsning ind i hætteglasset.

Omryst forsigtigt for at opløse pulveret.

Den færdige opløsning skal være orange-gul.